Литература за припрему

Потребна литература за припрему пријемног испита на Економски факултет у Београду:

Литература за припрему тестова из прве групе предмета

Математика :

према уџбеницима БИЛО КОЈЕ средње школе и програмима друштвено-језичког или природно-математичког смера , или програмима средњих стручних школа.

У материју за тест не улазе области синтетичке геометрије, диференцијалног и интегралног рачуна.

Тематске области из које треба очекивати задатке:

-логика, скупови, релације и функције;

-линеарни алгебарски изрази (особине, системи једначина и неједначина);

-апсолутна вредност (особине, једначине и неједначине);

-рационални и ирационални алгебарски изрази (особине, једначине и неједначине);

-квадратни трином и полиноми (особине, једначине и неједначине);

-пропорционалност и процентни рачун;

-експоненцијална функција (особине, једначине и неједначине);

-логаритамска функција (особине, једначине и неједначине);

-тригонометријске функције (особине, једначине и неједначине);

-аритметичка и геометријска прогресија;

-основни појмови комбинаторике (варијације, комбинације, пермутације);

-аналитичка геометрија (права, кружница, парабола, хипербола, елипса).

Рачунарство и информатика:

 • Н. Клем

Рачунарство и информатика за I разред средње школе,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (издања од 2009. до 2012. године).

 • БИЛО КОЈИ уџбеник који садржи наредбе програмског језика Pascal, на пример:

Д. Тошић, .

Рачунарство и информатика за III разред гимназије ,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (сва издања).

Основи економије (детаљније):

 • Д. Богдановић и Г. Иванишевић,

Основи економије за I разред eкономске школе ,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд , (било које издање за последњих 5 година).

 • Д. Драгишић, Б. Илић, Б. Медојевић, М. Павловић,

Основи економије за II разред eкономске школе ,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.

 • Ђ.Митровић, Б. Пешаљ,

Принципи економије 1, Дата Статус, Београд, 2012.

 • Ђ.Митровић,

Принципи економије 2, Дата Статус, Београд, 2013.

 Пословна економија:

 • Б. Ставрић, Б. Пауновић, П. Бојовић,

Пословна економија за I разред eкономске школе,

Завод за уџбенике и наставна средства Београд , (2003. и новија издања).

 • С. Кисић, М. Павловић,

Пословна економија за II разред економске школе,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, (2006. и каснија издања).

Тестови из друге групе предмета, осим теста из ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ, базирани су на једногодишњем средњешколском градиву обухваћеном делом програма из одговарајућег предмета, а литературу за припрему чине следећи уџбеници:

ИСТОРИЈА:

 • Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

ИСТОРИЈА, за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012. година

ГЕОГРАФИЈА (Детаљније):

 • Е. Манић

Економска географија, за 2. разред економске школе

„Дата Статус“, Београд, 2016.

СОЦИОЛОГИЈА :

 • Група аутора

Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд , 2011.

За припрему за тестирање из ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ не постоји одговарајућа литература. Овај тест је заснован на општепознатим чињеницама из различитих области науке, технике, уметности и свакодневног живота(нпр.филозофија, књижевност, физика, хемија, математика, музика, информатика, ликовна уметност, историја, географија, социологија, политика, спорт).