Танасковић

ТАНАСКОВИЋ ДР СВЕТОЗАР

Kabinet:714

Telefon:069/8066 335

Vreme prijema:Због тренутне епидемиолошке ситуације консултације са студентима се одржавају само уз претходну најаву путем мејла

Email:svetozar.tanaskovic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1984. године у Шапцу. Економски факултет Универзитета у Београду уписао је 2003. године, а основне студије је завршио 2007. године на смеру Економска анализа и политика (макроекономска анализа). Мастер студије на модулу Макроекономија привреда у транзицији завршио је 2010. године. Докторску дисертацију под називом „Утицај институционалне инфраструктуре на динамику привредног раста и корупцију у земљама у транзицији“ одбранио је 2018. године.

Рад на Економском факултету Универзитета у Београду започео је 2007. године као демонстратор на предметима Основи економије и Основи макроекономије. За сарадника у настави за ужу научну област Економска теорија и анализа биран је 2008. године, у звање асистента 2011. године, док је у звање доцента изабран 2019. године. Наставу изводи на предмету Основи економије.

Самостално и као коаутор објавио је више научних и стручних радова. Учествовао је како на домаћим тако и на међународним конференцијама. Учествовао је на неколико пројеката, пре свега вишегодишњем пројекту који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја „Улога државе у новом моделу раста привреде Србије.“ Такође, ангажован је и на пројектима које је финансирала Међународна Организација Рада (ILO), Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), Програм УН за развој (UNDP), ЕУ преко фондова ERDF и IPA и Европска банка за обнову и развој (ЕBRD). Област научног интересовања су му институционална економију са посебним фокусом на везу са привредним растом у земљама у транзицији.

Одабране референце

 • Candelaria-Barrios, M., Jandrić, M., Molnar, D., Tanasković, S. (2020) Convergence clubs in different regions of Serbia. Applied Economic Letters, https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1765960 (SSCI/Web of Science)
 • Vujačić, I., Petrović-Vujačić, J., Tanasković, S., Miljković, M. (2020) Human Development and Convergence among the States of Former Yugoslavia. Acta Oeconomica, https://doi.org/10.1556/032.2020.00018, Vol. 70, Issue 3, 361-380, (Web of Science)
 • Zoroja M., Tanasković, S. (2020) “Pružanje javnih usluga na principu javno-privatnog partnerstva“ Ekonomske ideje i praksa, No. 38, 65‒80
 • Molnar, D., Tanasković, S. (2019) “Uticaj kvaliteta insituticonalno okvira na tokove stranih direktnih invesicija: EU i Zapadni balkan” u: Miomir Jakšić (ed), Perspektive održivog makroekonomskog razvoja republike Srbije, CID ‒ Ekonomski fakultet, Beograd, 291‒315
 • Arsić, M., Ranđelović, S., Tanasković, S. (2016) “Od makroekonomske stabilnosti do održivog rasta privrede Srbije“ Ekonomska politika Srbije u 2016. godini, CID ‒ Ekonomski fakultet, Beograd, 79‒116
 • Tanasković Svetozar (2016) “Uticaj institucionalnih varijabli na privredni rast u zemljama Centralno-Istočne Evrope“ Ekonomske ideje i praksa, No. 19, 37‒48
 • Tanasković, S., Jandrić, M. (2015) Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-Performing Loans, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 4, No. 1, 47-62 (ESCI, Econlit)
 • Tanasković, S., Miljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2015) „Determinants of bank profitability: Evidence from Serbia“, LIMES plus – Journal of Social Sciences and Humanities, Economics and Finance Issues, Vol. 12, No. 1, 65-86.
 • Tanasković Svetozar (2015) “Kvalitet institucionalnog okruženja u Srbiji ‒ indikatori korupcije i uzapćenosti države“ Ekonomska politika i razvoj ‒ tematski zbornik, CID ‒ Ekonomski fakultet, Beograd, 159‒186
 • Tanasković, S., Mljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2015) “Determinants of Commercial Bank Profitability in Serbia in the Post-Crisis Period” EACES Workshop – Financial Development in Transition and Post-Transition Countries, Publishing Centre of the Faculty of Economics ISSN: 978-86-403-1434-3, 92‒104
 • Mitrović, Đ., Tanasković, S. (2014) “Ekonomski i institucionalni aspekti prevazilaženja digitalne podele u Srbiji” Role of the State in the new growth model of Serbian economy, Eds. B. Cerović, Publishing Center of the Faculty of Economics, 141‒156
 • Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013) Profitability of Serbian Banking Sector during Global Economic Crisis, Industrija, Vol 41, No. 4, ISSN: 0350-0373, 39-57 (Scopus)
 • Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013) Market concentration in the banking sector: Evidence from Serbia, Industrija, Vol. 41, No. 2, ISSN 0350-0373, 7-25, (Scopus)
 • Tanasković, S., Ristić, B. (2013), “Percepcija poslovnog okruženja kao faktor međunarodne konkurentnosti Srbije” u: Aleksandra Praščević, Predrag Bjelić (ed.), Institucionalne reforme, ekonomski razvoj i proces pridruživanja Evropskoj Uniji, Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) sa Akademijom ekonomskih nauka (AEN) i Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2013, 193-217.

Download