Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Циљеви модула Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање су:

 • Развијање компетенција код студената из области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања релевантне како у националном, тако и у међународном окружењу;
 • Убрзано укључивање дипломаца у рачуноводствену професију захваљујући акредитацији модула и признавању положених испита на факултету од стране националних и међународних професионалних рачуноводствених асоцијација (АЦЦА, ЦИМА, ЦФА итд.);
 • Оспособљавање студената да дају интелектуални допринос развоју бизниса и рачуноводствене професије;
 • Едуковање академаца посвећених јавном интересу и поштовању професионалне етике.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исходи учења усаглашени су са Међународним стандардима едукације за рачуновође. После завршетка студија, студенти ће бити оспособљени да, на етички одговоран начин, примењују различита професионална знања и вештине у пословној пракси. У том контексту, дипломирани студенти ће бити способни да:

ЗНАЊА

 • Примени рачуноводствене принципе и међународне рачуноводствене стандарде (МРС/МСФИ) при евидентирању трансакција и догађаја, укључујући и избор одговарајућих рачуноводствених политика
 • Припрема, презентује и анализира финансијске и друге извештаје за потребе менаџмента
 • Користи методе и технике обрачуна и управљања трошковима, планирања, контроле и мерења перформанси профитних и непрофитних организација
 • Разликује улоге и фукције учесника у корпоративном управљању
 • Користи технике финансијског управљања имовином и изворима финансирања
 • Оцени користи и ризике пословног и финансијског реструктурирања
 • Примени на ризику базиран приступ екстерној и интерној ревизији у складу са међународним стандардима ревизије
 • Учествује у изради и примени различитих ИТ решења
 • Примени професионално просуђивање и скептицизам у процесима састављања и ревизије финансијских извештаја
 • Демонстрира аналитичке вештине и логичко размишљање при решавању проблема у домену оперативног и стратегијског управљања
 • Концизно и ефектно презентује извештаје о последицама постојећих и потенцијалних одлука менаџмента
 • Конструктивно учествује у мултифукционалним тимовима у процесу дефинисања и остваривања стратегијских и оперативних циљева предузећа

ВЕШТИНЕ

 • Примени професионално просуђивање и скептицизам у процесима састављања и ревизије финансијских извештаја
 • Демонстрира аналитичке вештине и логичко размишљање при решавању проблема у домену оперативног и стратегијског управљања
 • Концизно и ефектно презентује извештаје о последицама постојећих и потенцијалних одлука менаџмента
 • Конструктивно учествује у мултифукционалним тимовима у процесу дефинисања и остваривања стратегијских и оперативних циљева предузећа

ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ

 • Примени професионалне вредности, етику и ставове у радном окружењу
 • Просуђује уз уважавање јавног интереса и друштвене одговорности

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Свршени студенти ће бити добродошли у многим организацијама, различитим производним и трговинским предузећима, јавном и приватном сектору, предузећима за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга, мултинационалним компанијама, ИКТ и индустрији високих технологија, финансијским институцијама, предузећима за пружање консултанских услуга итд.
Након завршених студија дипломирани студенти ће бити оспособљени за бројна занимања која захтевају напредна рачуноводствена, ревизорска и финансијска знања и вештине, укључујући следеће позиције :

 • Рачуновођа/шеф рачуноводства
 • директор сектора за рачуноводство
 • Аналитичар финансијских извештаја
 • Аналитичар ризика
 • Управљачки рачуновођа/контролор
 • Сарадник у екстерној ревизији
 • Сарадник у интерној ревизији
 • Сарадник у државној ревизији
 • Порески аналитичар/саветник
 • Сарадник у сектору за план и анализу
 • Порески инспектор
 • Банкарски инспектор
 • Девизни инспектор
 • Финансијски и инвестициони саветник
 • Наставник економске групе предмета

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146