Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

EFMD-Accreditated-BSc-Pantone

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Циљеви модула Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање су:

 • Развијање компетенција код студената из области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања релевантне како у националном, тако и у међународном окружењу;
 • Убрзано укључивање дипломаца у рачуноводствену професију захваљујући акредитацији модула и признавању положених испита на факултету од стране националних и међународних професионалних рачуноводствених асоцијација (АЦЦА, ЦИМА, ЦФА итд.);
 • Оспособљавање студената да дају интелектуални допринос развоју бизниса и рачуноводствене професије;
 • Едуковање академаца посвећених јавном интересу и поштовању професионалне етике.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исходи учења усаглашени су са Међународним стандардима едукације за рачуновође. После завршетка студија, студенти ће бити оспособљени да, на етички одговоран начин, примењују различита професионална знања и вештине у пословној пракси. У том контексту, дипломирани студенти ће бити способни да:

ЗНАЊА

 • Анализира и оцени микро и макроекономска питања и примени квантитативне методе како би истражио узрочно-последичне везе између различитих економских варијабли, a у циљу разумевања економских феномена и глобалних трендова
 • Оцени и анализира утицај различитих интерних процеса, организационог дизајна и екстерног окружења (економског, правног, друштвеноg, технолошког, међународног и културолошког) на избор и имплементацију стратегије
 • Примени рачуноводствене принципе и Међународне стандарде финансијског извештавања у процесу транспарентног финансијског извештавања и користи на ризику базиран приступ у екстерној ревизији финансијских извештаја
 • Имплементира методе и технике управљачког рачуноводства, укључујући анализу преломне тачке, обрачун по пуним и варијабилним трошковима, буџетирање и мерење перформанси, како би подржао доношење одлука од стране менаџмента
 • Примени технике управљања обртним капиталом, решава практичне проблеме при инвестиционом одлучивању и оцени алтернативне изворе финансирања

ВЕШТИНЕ

 • Примени аналитичке вештине и критичко размишљање како би решио рачуноводствене проблеме и донео адекватне пословне одлуке
 • Комуницира јасно, концизно и ефектно како у усменој тако и писменој комуникацији, и да покаже кооперативност и тимски ради на достизању циљева организације

ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ

 • Примени професионалне вредности, етику и ставове у радном окружењу у складу са међународним стандарима етике
 • Просуђује у пословним и организационим активностима у националном и међународном контексту руководећи се етиком, одговорношћу и одрживошћу

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Свршени студенти ће бити добродошли у многим организацијама, различитим производним и трговинским предузећима, јавном и приватном сектору, предузећима за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга, мултинационалним компанијама, ИКТ и индустрији високих технологија, финансијским институцијама, предузећима за пружање консултанских услуга итд.
Након завршених студија дипломирани студенти ће бити оспособљени за бројна занимања која захтевају напредна рачуноводствена, ревизорска и финансијска знања и вештине, укључујући следеће позиције :

 • Рачуновођа/шеф рачуноводства
 • директор сектора за рачуноводство
 • Аналитичар финансијских извештаја
 • Аналитичар ризика
 • Управљачки рачуновођа/контролор
 • Сарадник у екстерној ревизији
 • Сарадник у интерној ревизији
 • Сарадник у државној ревизији
 • Порески аналитичар/саветник
 • Сарадник у сектору за план и анализу
 • Порески инспектор
 • Банкарски инспектор
 • Девизни инспектор
 • Финансијски и инвестициони саветник
 • Наставник економске групе предмета

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

БРОШУРА МОДУЛА РРФУ

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146