Примењена статистика и квантитативна анализа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул има за циљ да:

 • Развије аналитичке вештине и проблемски начин размишљања студената
 • Развије компетенције студената неопходне за напредну анализу и руковођење подацима
 • Оспособи студенте за коришћење савремених софтверских алата за обраду података
 • Оспособи студенте да својим знањем и квантитативним вештинама дају допринос одрживом економском развоју земље.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • Анализира реалне проблеме из различитих области економије и бизниса и опредељује се за моделе који их квалитетно репрезентују
 • Повезује методе оптимизације, нумеричке математике, статистике и економетрије у циљу изналажења оптималних решења за реалне економске и пословне проблеме и израде квалитетних прогноза
 • Анализира и креира алгоритме за решавање теоријских и практичних економских проблема
 • Спроводи квантитативна истраживања и доноси релевантне закључке од значаја за економију и бизнис
 • Решава практичне проблеме из економије, финансија, актуарства и сродних области помоћу програмских језика општег типа (R, Python, SQL, Wolfram language)
 • Компетентно користи статистичке софтвере (SPSS, Stata, Eviews) за анализу података.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

У оквиру овог модула студенти се школују за обављање великог броја послова, укључујући и следеће:

 • Економски аналитичар
 • Економетричар
 • Истраживач у области економије
 • Статистичар, статистичар истраживач
 • Аналитичар база података
 • Финансијски аналитичар.

Пoрeд тoгa, пoслeдњих пaр гoдинa студeнти oвoг мoдулa дoбили су пoнудe зa мaстeр и дoктoрскe студиje eкoнoмиje и финaнсиja нa врхунским нaучним и истрaживaчким институциjaмa ширoм свeтa кao штo су Универзитет Калифорније Беркли, Унивeрзитeт Брaун, Унивeрзитeт Кeмбриџ, Унивeрзитeт Кoлумбиja, Гeтeoв унивeрзитeт у Фрaнкфурту, INSEAD, Нoртвeстeрн унивeрзитeт, Лoндoнскa шкoлa eкoнoмиje, Унивeрзитeт у Oксфoрду, Унивeрзитeт у Пeнсилвaниjи Вoртoн, Унивeрзитeт у Цириху.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146