Пословна анализа и консалтинг

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Циљеви модула Пословна анализа и консалтинг су да:

 • оспособи студенте да разумеју кључне концепте у економској анализи, пословној економији, менаџменту, рачуноводству, финансијама, пословној информатици и додирним областима (привредно право и порези и пореска оптимизација, пре свега) као и везе између њих које су битне за пословно одлучивање оперативне, тактичке и стратегијске природе;
 • развије компетенције неопходне за разумевање контекста и концепата конкурентности националне економије, гране и привредног субјекта заједно са алтернативним стратегија раста конкурентности;
 • едукује студенте да сагледају вајабилност привредног субјекта (бонитет финансијског положаја, финансијска флексибилност и кредит рејтинг);
 • оспособи студенте за идентификовање и мерење пословних ризика и формулисање стратегије за ублажавање или елиминисање тих ризика;
 • развије способности неопходне за разумевање суштине финансијских тржишта и начина њиховог функционисања.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • разликује системе мерења успеха на бази концепта профита и на бази концепта створене вредности (новчани ток и ризик);
 • анализира финансијско здравље и развојне могућности привредног субјекта на основу статутарних и менаџерских финансијских извештаја;
 • формулише, имплементира и контролише стратегије на бази метода Усклађене листе;
 • се упозна са суштином, процесом и мишљењем ревизора као начином успостављања кредибилитета финансијских извештаја као и њиховог прилагођавања правилима пре декларисања;
 • примењује различите приступе у пословном, организационом и финансијском реструктурирању;
 • користи моделе мултивариационе анализе за економско, тржишно и технолошко предвиђање;
 • примењује економетријске моделе за доношење оперативних и тактичких пословних одлука (цене, трошкови, ниво профита или вредности, тржишно учешће, и сл.);
 • користи радне табеле за доношење пословних одлука, у распону од једноставних радних табела и њиховог повезивања помоћу формула при изради бизнис плана до сложених модела који се користе за анализу података и предвиђање на бази алтернативних сценарија будућности;
 • користи конвенционалне и напредне технике симулација за различите врсте пројекција тражње, трошкова, компонената трошкова и сл.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

У оквиру овог модула студенти се школују за обављање великог броја послова, укључујући и следеће:

 • финансијски и пословни консултанти
 • систем аналитичари
 • корпоративни стратези
 • експерти за пословне финансије
 • експерти за финансирање хартијама од вредности
 • менаџери пословних процеса.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146