Менаџмент

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Циљеви модула Менаџмент су да:

 • развије компетенције студената из области стратегијског и оперативног менаџмента, организовања, вођења људи и контроле процеса и перформанси;
 • убрзано укључи дипломце у менаџерску професију;
 • оспособи студенте да дају интелектуални допринос развоју менаџерске професије;
 • едукује академаце посвећене јавном интересу и поштовању менаџерске професионалне етике.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • учествује у дефинисању и реализацији стратегијских циљева предузећа и других организација;
 • учествује у утврђивању и реализацији оперативних циљева предузећа и других организација;
 • учествује у дизајнирању и развоју различитих врста организација ради остварења њихових циљева;
 • стратегијски размишља, процењује потенцијалне ризике, креира решења на основу примене анализе, искуства и расуђивања, доноси одлуке благовремено, под притисцима и у кратким роковима, формулише и имплементира пословне стратегије, успешно комуницира у интеракцији са другим интересним странама;
 • планира, организује, координише и контролише оперативно пословање различитих врста предузећа, ефикасно алоцира организационе ресурсе, мотивише и усмерава активности запослених ради остваривања циљева предузећа, примењује пословне ИТ алате, води пословну комуникацију (писану, вербалну, електронску), ефикасно управља временом;
 • анализира организацију и њено окружење, дизајнира макро и микро организациону структуру, организациони систем и пословне процесе, иницира и води организациони развој и промене, анализира и развија интер и интра организационе мреже, обликује међуљудске односе и културу организације;
 • води сложене пројекте самостално и са пуном одговорношћу, предузимљиво решава проблеме у нестандардним условима, исказује спремност да обучава друге за рад.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

У оквиру овог модула студенти се школују за обављање великог броја послова, укључујући и следеће:

 • високи државни званичници
 • руководиоци локалне самоуправе
 • генерални и извршни директори
 • руководиоци за стратешко планирање и политику
 • руководиоци за правне послове, секретари и други руководиоци у пословним услугама, администрацији и општим пословима
 • руководиоци производње и специјализованих услуга
 • аналитичари организације и управљања
 • стручњаци за кадрове и каријерни развој
 • стручњаци за обуку и професионални развој.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146