Менаџмент у туризму и хотелијерству

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул има за циљ да:

 • развије компетенције неопходне за управљање и организацију пословања у хотелским и другим угоститељским (туристичка насеља, кампови и сл.) и туристичким предузећима (конгресни центри, путничке агенције, туроператори, скијалишта, и сл.), као и у јавним службама из области туризма (национална, регионална и локалне туристичке организације)
 • оспособи студенте за успешно формулисање и организацију реализације оперативних и тактичких маркетинг планова туристичких и угоститељских предузећа и туристичких дестинација
 • развије компетенције за планирање и управљање развојем туристичких дестинација и оспособи студенте за управљање продајним активностима туристичких и угоститељских предузећа
 • развије истраживачко-аналитичке способности важне за праћење трендова у туризму и угоститељству, као и перформанси привреде и њихово интегрисање у пословно управљање туристичким предузећима и дестинацијама.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • упозна карактеристике туристичке делатности и специфичности туристичке тражње и туристичке понуде које су важне за управљање туристичким предузећима
 • разуме начин пословања хотела, туристичких агенција, туроператора, конференцијских центара
 • управља хотелима различите организационе форме и пословним активностима и операцијама у различитим организационим деловима пословног система туристичког предузећа
 • научи о карактеристикама туристичке тражње за различитим производима, преференцијама различитих сегмената туриста и основним елементима различитих туристичких производа (одмори, индивидуална путовања, пословна путовања, кружне туре, наутика, догађаји итд.)
 • упозна са перспективама развоја туризма у свету и Србији, квантитативним променама туристичке тражње, квалитативним карактеристикама туристичке тражње и актуелним трендовима у управљању различитим туристичким предузећима и дестинацијама
 • организује промоционе активности у различитим каналима привлачења туриста у туристичким предузећима, као и да користи различите алате важне за промоцију и позиционирање туристичких предузећа и дестинација
 • учествује у управљању одрживим развојем туристичке дестинације, различитих туристичких производа, развојем атракција на начин да допринесу развоју туризма, различитим догађајима у дестинацијама
 • примени стручне принципе базиране на знању и етичким вредностима у пословном управљању.

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

У оквиру овог модула студенти се школују за обављање великог броја послова, укључујући и следеће:

 • менаџер хотела
 • менаџер мотела
 • менаџер ресторана
 • менаџер конференцијског центра
 • менаџер туристичке агенције
 • менаџер у другим угоститељским и туристичким предузећима

КУРИКУЛУМ

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146