Међународна економија и спољна трговина

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул има за циљ да:

 • Развије компетенције код студената из области Међународне економије, како у макроекономском домену, тако и у међународном пословном домену
 • Убрзано укључи дипломце у послове везане за међународну димензију економске науке, посебно специфична знања везана за сарадњу са иностранством
 • Оспособи студенте да дају интелектуални допринос развоју међународне економије и пословања са иностраством.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • Објасни, анализира и примени основне принципе и постулате међународне економије, како у теоријској анализи, тако и у пословној пракси
 • Анализира и осмисли односе у области међународних финансијских токова
 • Објасни и примени принципе међународних економских организација
 • Анализира проблеме са којима се суочавају спољнотрговинска предузећа у реализацији спољнотрговинских послова
 • Учествује у оцењивању, рангирању и пројектовању очекиваних позиција Србије на међународном тржишту, уз препоручивање одговарајућих мера за њено побољшање
 • Објасни и предвиди све могућности, инструменте и облике финансирања спољнотрговинских послова, који стоје на располагању у међународном окружењу и да их приближи конкретним предузећима у којима ће бити запослен
 • Разликује велики број ризика са којима се учесници у међународном пословању суочавају, као и да их предвиди и да наведе начине за њихово превазилажење
 • Објасни и анализира, како класичне, тако и савремене, сложене форме финансирања спољне трговине
 • Разуме и анализира регионалне економске интегративне токове, са посебним освртом на европско јединствено тржиште
 • Објасни и примени принципе и институте међународног пословног права
 • Овлада вештинама страних језика у пословној употреби
 • Учествује у оцењивању, рангирању и пројектовању очекиваних позиција свог предузећа на домаћем и иностраном тржишту
 • Анализира и објашњава мере регулисања спољне трговине у својој земљи и да их примени у пословању предузећа у ком је запослен
 • Примени професионално просуђивање приликом анализирања проблема са којима се суочавају учесници у спољнотрговинском пословању и предвиђа могућности за њихово решавање
 • Демонстрира аналитичке вештине и логичко размишљање при решавању проблема у домену пословања са елементима иностраности
 • Примени релевантне критеријуме за оцену будућих кретања на светском тржишту и у складу са тим препоручи механизме унапређења позиције Србије у међународним економским односима
 • Процени ризике са којима се суочавају субјекти међународних финансија и сугерише стратегије сарадње са међународним финансијским институцијама
 • Примени стечена знања у области међународних плаћања и изабере оптимална решења
 • Примени стечена знања о најзначајнијим правним институтима релевантним за област међународног пословног промета
 • Процени ефекте међународног рејтинга земаља и институција и на основу ових процена сагледа потенцијалне последице на Србију
 • Концизно и ефектно вреднује остварене циљеве спољнотрговинског предузећа у ком је запослен
 • Презентује инструменте и облике финансирања спољнотрговинских предузећа
 • Конструктивно учествује у раду мултифукционалних тимова предузећа у којима се запосли, у процесу дефинисања и остваривања стратегијских и оперативних циљева предузећа.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

У оквиру овог модула студенти се школују за обављање великог броја послова, укључујући и следеће:

 • Економиста
 • Стручњак за спољнотрговинске послове
 • Сарадник у области економских наука
 • Девизни инспектор
 • Царински инспектор
 • Саветник за инвестиције
 • Специјалиста за факторинг
 • Аналитичар јавних политика
 • Економски саветник
 • Саветник за економска питања

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146