Маркетинг

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул Маркетинг има за циљ да:

 • развије највише компетенције код студената из области маркетинга у свим областима примене маркетинга
 • оспособи студенте за обављање послова предвиђених за средњи ниво менаџера у маркетингу
 • оспособи студенте за убрзано укључивање у обављање маркетиншких процеса и давање доприноса у унапређењу пословних активности организација
 • едукује студенте посвећених јавном интересу и поштовању професионалне етике.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • вреднује, критички разуме и примени принципе и теорије у разним областима маркетинга
 • анализира пословно тржиште и тржиште финалне потрошње
 • разуме и користи инструменте маркетинг микс
 • планира, имплементира и контролише маркетиншке активност
 • доноси пословне одлуке и решава сложене проблеме у свим областима примене маркетинга
 • израђује студије, маркетиншке планове и стратегије, презентује их и врши анализу њихове примене
 • евалуира остварене резултате маркетиншких активности
 • решава проблеме у примени маркетинга, води пројекте, ради у тиму, примењује етичке стандарде професије итд.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

У оквиру овог модула студенти се школују за обављање великог броја послова, укључујући и следеће:

 • стручњаци за маркетинг
 • истраживачи тржишта
 • стручњаци за оглашавање
 • стручњаци за односе с јавношћу
 • стручњаци за продају
 • аналитичари тржишта
 • консултанти за маркетинг
 • маркетиншки саветници
 • наставници у средњој школи и сарадници на високошколским установама.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146