Финансије, банкарство и осигурање

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Циљеви модула Финансије, банкарство и осигурање су да:

 • развије знања и вештине студената из области финансија, банкарства и осигурања, релевантних у националном и међународном окружењу;
 • оспособи студенте за пружање интелектуалног и креативног доприноса у домену креирања јавних политика и пословних одлука из домена финансија, банкарства и осигурања;
 • образује академце посвећене ефикасном пословању, уз поштовање јавног интереса и професионалне етике.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исходи учења усаглашени су са међународним академским стандардима образовања стручњака из области финансија, банкарства и осигурања, као и потребама савременог тржишта рада. По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • разликује механизме функционисања савремених финансијских система, са посебним фокусом на функционисање финансијских тржишта
 • анализира финансијски портфолио и управља финансијама пословних организација
 • разуме начин функционисања банкарства, како комерцијалног, тако и инвестиционог
 • прати савремене трендове у сектору банкарства, као што су дигитализација и развој финансијско-технолошких иновација и да доноси одговарајуће пословне одлуке
 • објасни и примени принципе функционисања осигуравајућих друштава, те да разликује карактеристике основних производа у индустрији осигурања
 • да врши процену економске исплативости пословних одлука у индустрији осигурања и доноси одговарајуће пословне одлуке у овој области
 • објасни разлоге за државну интервенцију у економији, као и да идентификује механизме, форме и последице државне интервенције, нарочито у секторима важним за функционисање економије Србије
 • разуме начин функционисања савремених пореских система и економске последице опорезивања и субвенција
 • тумачи ефекте и примењује најважнија стратешка докумената развоја државе, региона и локалних заједница
 • да учествује у имплементацији секторских политика (пре свега у домену индустрије и пољопривреде), као и политика урбаног и руралног развоја.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Овај студијски програм је изузетно користан за све студенте који након дипломирања имају амбицију и жељу да своју професионалну каријеру започну као:

 • Финансијски и инвестициони саветници (за инвестиције и развој у различитим секторима економије)
 • Финансијски аналитичари и сродни (за инвестиције, електронско банкарство, платни промет, хартије од вредности, факторинг и сл.)
 • Порески саветници
 • Стручњаци за извештавање, анализу и моделирање у банкарству
 • Стручњаци за кредитни портфолио
 • Финансијски дилери и брокери
 • Аналитичари осигурања
 • Службеници за актуарске услуге
 • Стручњаци за јавне политике

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146