Економска анализа и политика

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Модул има за циљ да:

 • обезбеди компетенције дипломираних студената у области економске анализе (макроекономске и микроекономске) и политике (имплементације и креирања)
 • укључи дипломиране студенте у професије економских аналитичара, истраживача и креатора економске политике, како на националном, тако и међународном нивоу, а с обзиром на међународну усглашеност програма, као и националну акредитацију
 • оспособи дипломиране студенте да дају допринос даљем развоју економске теорије и анализе, као и вођењу економске политике у складу са циљевима економског и друштвеног напретка и развоја
 • оспособи стручњаке који ће професионално и етички обављати послове дипломираног економисте.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

Подмодул Макроекономска анализа и политика

 • анализира ефекте примењених мера економске политике у владином и невладином сектору, научно-истраживачким организацијама (фискалне и монетарне политике, координацију политика) и припрема одговарајуће извештаје
 • квантитативно и квалитативно анализира кретања и резултате на макроекономском нивоу коришћењем економетријских метода и софтверских пакета за потребе креирања економске политике (монетарне политике у централној банци, фискалне политике у Министарству финансија)
 • анализира развијеност институција за потребе креирања јавних и економске политике и припрема одговарајуће извештаје
 • обавља евалуацију једноставнијих јавних пројеката и програма (државних програма јавне потрошње, примењује метод cost-benefit анализе у оцени пројеката) и припрема закључке за одлучивање
 • анализира кретања на тржишту рада за потребе креирања политике запошљавања
 • анализира утицај макроекономских политика на друштвени и људски развој у форми запослености, расподеле дохотка и друштвеног благостања за потребе креирања јавних политика (мерење неједнакости и сиромаштва)
 • интерпретира макроекономске теорије и њихов развој у циљу анализе макро процеса у економији (различитих економских система и улоге државе у њима, специфично и у економијама у транзицији, успеха економских реформи)
 • коментарише макроекономска кретања и утицај економске политике на ова кретања у средствима јавног информисања
 • спроводи једноставнија научна истраживања у области макроекономије, односно учествује као сарадник у настави на предметима из области: Економије – Макроекономије – Економске теорије и анализе.

Подмодул Микроекономска анализа

 • примењује методе теорије игара као савремену методу анализе, као и метод асиметричне информисаности и методе за њено превазилажење и решавање конкретних проблема приликом микроекономског одлучивања у предузећима
 • анализира тржиште укључујући утврђивање специфичности појединачних тржишта и различитих тржишних структура за потребе њиховог регулисања
 • примењује микроекономску анализу на секторске економије
 • примењује технике пословног одлучивања и консалтинга – инвестиционог и финансијског одлучивања
 • интерпретира микроекономску теорију и њен развој
 • спроводи једноставнија научна истраживања у области микроекономије, односно учествује као сарадник у настави на предметима из области: Економије – Микроекономије – Економске теорије и анализе.

Оба подмодула омогућавају оспособљеност:

 • за тимски рад располагањем значајним вештинама међуљудске комуникације у интеракцијама и сарадњи са другима
 • за разумевање, припрему и изношење сложених идеја, аргумената, материјала, као и њихово презентовање (писмено или усмено) располагањем математичким и језичким вештинама писмености и изражавања
 • за спровођење анализе на рачунару
 • за одговорно вођење сложених пројеката уз примену етичких стандарда професије
 • за решавање комплексних проблема у различитим условима поседујући став отворености за нове идеје и приступе и отвореност за различита мишљења и аргументе
 • за критичко вредновање различитих економских концепата уз уважавање другачијих ставова и мишљења
 • за организовање, контролу и обуку друге за рад.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Послови које ће дипломирани економиста моћи да обавља када заврши модул „Економска анализа и политика“ (у зависности од опционог подручја) су:
• економиста – аналитичар у предузећима јавног и приватног сектора
• економски консалтант
• послови аналитике и предвиђања макроекономских кретања
• економиста у органима државне управе и организацијама (централној банци, министарствима, националној служби за запошљавање, синдикатима, удружењима послодаваца итд)
• економски коментатор, уредник у издаваштву из области економије
• научно-истраживачки рад у области економије.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146