Економија и финансије

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Програм има за циљ да:

  • Развије економски начин размишњања, квантитативне вештине и институционално знање неопходно за економисту у области финансија;
  • Интегрише свеобухватно знање у економији и финансијама, пружајући студентима могућност усвајања аналитичких алата у области математике, статистике, економије и економетрије и њихово комбиновање са институционалним знањем неопходним за рад економисте у области финансија;
  • Развије компетенције за решавање практичних проблема у области финансија, као и напредне аналитичке способости;
  • Припреми студенте за наставак студирања и развој каријере у области инвестиционог банкарства или финансијских тржишта.

ИСХОДИ УЧЕЊА

По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

  • Разуме основне проблеме у области финансија;
  • Разуме економске принципе и буде способан да их примени у решавању проблема у области финансија;
  • Развије логичну економску аргументацију и критички размишља и вреднује различите економске алтернативе;
  • Примени економске принципе и квантитативне технике у анализи економских и финансијских података;
  • Примени екокномски фундирано размишљање у анализи широког спектра проблема у домену формулисања и вођења економске политике.

КУРИКУЛУМ

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

По завршетку овог програма дипломирани студенти биће у оспособљени да наставе каријеру у широком спектру професија које затхевају снажне аналитичке вештине, укључујући и позиције економисте у области финансија у истраживачким организацијама, финансијском сектору, у пословима инвестиционог и комерцијалног банкарства, управљања ризицима, управљања фондовима или трговања хартијама од вредности, како у јавном, тако и у корпоративном сектору.

Дипломирани студент овог програма ће имати добру основу за развој каријере почев од великих корпорација до малих и средњих предузећа, од владиних тела до невладиних организација, међународних организација и медија.

Након дипломирања студенти ће бити у могућности да наставе студирање на мастер студијама у области економије и финансија или да стекну друге професионалне квалификације.

КОНКУРС И УПИС

Конкурс за упис расписује Универзитет у Београду. Инфомације се објављују на страници Факултета. Инфомрације о Конкурсу доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2020/

Информације о Пријемном испиту и упису доступне су на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/

Остварује се јединствени упис студената на прву годину студија која је заједничка, а за модул студенти се одлучују у току друге године студија.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

На Програм Економија, пословно управљање и статистика Економски факултет Универзитета у Београду уписује 900 студената, од чега 610 на терет буџета. Рангирање за упис у прву годину студија се врши према оствареном успеху из средње школе и оствареног резултата на пријемном испиту (однос 40:60).

Висина школарине за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду –Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Email: sic@ekof.bg.ac.rs
Tel: +381 11 2633 146