Основне

Основне (академске) студије на Економском факултету Универзитета у Београду су вишедимензионално и модуларно конципиране, тако да знања која се нуде студентима иду од општих ка појединачним и специфичним знањима.

У том смислу, прва три семестра су заједничка за све студенте, док се у четвртом семестру, уз обавезне заједничке предмете, појављују и предмети чијим се избором студент опредељује за један од девет понуђених модула (смерова).

По завршетку овог сложеног и вишедимензионалог студијског програма, независно који модул изабере, студент овладава савременим вештинама, као што су: креативни индивидуални и тимски рад, мултимедијалне презентационе вештине, вештине усмене и писмене комуникације, пословног преговарања, истраживачког и аналитичког сналажења и компјутерске вештине.

Излазне компетенције студената су додатно профилисане изборним студијским модулом који студент изабере и заврши.

Од оснивања факултета, на основним студијама је дипломирало више од 44000 студената.