Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Мастер програм Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије представља логичан наставак програма Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање са основних студија. Истовремено он је отворен и за друге студенте који су заинтересовани за менаџмент, маркетинг, информационе технологије, квантитативне методе и моделе и корпоративно управљање. Посебно је атрактиван за студенте које одликују вештине као што су професионално просуђивање, аналитичност, критички приступ решавању проблема и способност рада у мултифункционалним тимовима. Програм се одликује продубљивљањем знања из атрактивних рачуноводствених дисциплина, међународном упоредивошћу предмета, интерактивним и практично оријентисаним наставним планом и програмом и снажном приврженошћу етичким вредностима.

Избором овог програма студенти могу овладати конкурентним знањима и вештинама транспарентног извештавања интерних и екстерних стејкхолдера о перформансама предузећа, као и вршења интерне и екстерне ревизије у приватном и јавном сектору. Посебна пажња је посвећена најновијим достигнућима на подручјима мерења и управљања перформансама предузећа и примени контролинга у пословној пракси. Стечена знања ће омогућити студентима примену кохерентног приступа решавању сложених финансијских проблема применом квалитативних и квантитативних метода анализе. Уз све ово, студенти ће моћи да разумеју сложене пословне и финансијске процесе и да успешно комуницирају са менџментом, финансијским институцијама, учесницима на тржишту капитала, регулаторним телима и другим екстерним стејкхолдерима.

Програм је креиран да задовољи растућу тражњу за академски обученим експертима из области рачуноводства, ревизије, контролинга и корпоративних финансија. Отуда он нуди одличне каријерне могућности. Са стеченим знањима на овом програму свршени мастер студенти своју професионалну каријеру могу градити у различитим производним и трговинским предузећима, јавном и приватном сектору, предузећима за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга, мултинационалним компанијама, ИКТ и индустрији високих технологија, финансијским институцијама, предузећима за пружање консултанских услуга итд.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 125
Буџетских места: 16
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел:  0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Програм Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије представља комбинацију пажљиво одабраних фундаменталних теоријских и практично оријентисаних курсева. При томе, мастер програм је дизајниран тако да пружа могућност студентима да изаберу и специјализују се за један од три модула: рачуноводство и ревизија, контролинг или корпоративне финансије. Постојање изборних предмета на свим модулима омогућава студентима да део програма обликују према својим преференцијама.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви мастер академског студијског програма Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије су:

 • Надоградња компетенција (знања и вештина) студената стечених на основним академским студијама из области рачуноводства, ревизије и корпоративних финансија
 • Профилисање студената на уже специјалности кроз одабир изборних предмета
 • Развијање академских способности у спровођењу истраживачког рада
 • Образовање професионалаца који демонстрирају и промовишу друштвено одговорно понашање.

ИСХОДИ УЧЕЊА
Мастер академске студије Рачуноводства, ревизије и пословних финансија утемељене су на IFAC–овим Међународним стандардима едукације као и на најбољим праксама едукације на подручју корпоративних финансија.
Након завршеног мастер програма студенти ће бити у стању да:će biti u stanju da:

ЗНАЊА

 • Примене рачуноводствене принципе и захтеве Међународних стандарда финансијског извештавања на сложене трансакције и догађаје
 • Формулишу и оцене адекватност рачуноводствених политика
 • Саставе и анализирају појединачне и консолидоване финансијске извештаје
 • Пројектују, мере и процењују квалитет добитка, као и да креирају политику поделе исказаног корпоративног добитка
 • Примене савремене технике, методе и моделе мерења и управљања финансијским перформансама предузећа
 • Пројектују рачуноводствене информационе системе у профитним и непрофитним организацијама
 • Примене различите методе за процену вредности имовине и капитала предузећа
 • Користе концепте и процедуре ревизије и других услуга уверавања уз уважавање законског и регулаторног окружења
 • Примене методе вредновања финансијских инструмената и портфолија хартија од вредности

ВЕШТИНЕ

 • Примене професионално просуђивање и критичко размишљање у процесима вредновања
 • Иновативно промишљање у пружању информационе подршке менаџменту у процесу одлучивања
 • Демонстрирају аналитичан и систематичан приступ у процесу доношења инвестиционих и финансијских одлука
 • Развијају вештине проналажења решења у комплексним и неструктурираним ситуацијама
 • Ефектно презентују и конструктивно дискутују извештаје и предложена решења
 • Усвоје мултидисциплинарни приступ који омогућава рад у мултифункционалним тимовима

ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТИ

 • Примене захтеве Етичког кодекса на сложене етичке дилеме
 • Демонстрирају ставове и понашања који промовишу кредибилитет рачуноводствене професије
 • Просуђују уз уважавање јавног интереса и друштвене одговорности

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА
Поред занимања презентованих за ниво основних студија, мастер студије на овом модулу оспособљавају студенте још за следећа занимања:

 • Финансијски директор
 • Директор контролинга
 • Директор сектора за рачуноводство
 • Екстерни и интерни ревизор
 • Директор сектора за управљање ризицима
 • Финансијски аналитичар
 • Инвестициони саветник
 • Портфолио менаџер
 • Финансијски консултант
 • Предавач у образовним институцијама
 • Истраживач у институтима

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.
Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Финансијско рачуноводство
Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386