Пословно управљање

ЗАШТО ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ?

Мастер студијски програм под називом Пословно управљање, као завшни мастер програм академских студија, нуди студентима унапређена и развијена знања, концепције, стратегије и вештине савременог бизниса, менаџмента и маркетинга у својим функционалним и специфичним секторским аспектима.

Овај студијски програм је одлична основа за све студенте, али и пословне људе различитих профила који желе да се кроз стицање знања и вештина савременог пословања оспособе за остваривање пословног успеха, унапређење пословних и организационих перформанси, како на домаћем, тако и на међународном тржишту, како у реалном индустријском, тако и услужном сектору. За студенте који желе да се баве истраживањем и уопштавањем сазнања на бази емпиријске анализе, нових концепција и примењених научно истраживачких метода, постоји могућност уписа докторских студија.

Студијски програм је превасходно формулисан у складу са савременим токовима развоја научних дисциплина пословног управљања, али и у потпуности усклађен са студијским програмима пословног управљања који постоје на реномираним иностраним високошколским установама.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 225
Буџетских места: 35
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел:  0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ
Модул има за циљ да:

 • надогради знања и вештине студената стечених на основним академским студијама из области стратегијског и оперативног менаџмента, организовања, вођења људи и контроле процеса и перформанси, у правцу развоја компетенција стратегијског управљања вредношћу предузећа
 • развије компетенције ефективног и ефикасног инвестирања у реалну и финансијску активу у циљу увећања вредности предузећа на бази знања и вештина вредновања инвестиционих пројеката и хартија од вредности
 • надогради компетенције студената стечених на основним академским студијама из области организационог структурирања, организационог понашања, управљања људским ресурсима и управљања организационим променама
 • развије компетенције ефективног и ефикасног организационог дизајнирања, вођења људи у организацијама, управљања људским ресурсима; управљања знањем и компетенцијама, управљања организационим променама
 • надогради знања и вештине студената стечених на различитим програмима основних академских студија у домену тржишне стратегије и развоја конкурентске предности у каналима маркетинга и ланцу снабдевања
 • развије способности за реализацију аналитичког и истраживачког рада у области набавке, продаје и креирања бизниса
 • развије високо специјализована академска и стручна знања и компетенције у области стратегијског менаџмента, понашања потрошача, бренд менаџмента и интегрисаних маркетиншких комуникација
 • оспособи студената за давање доприноса у унапређењу маркетиншких активности организација
 • оспособи студената за давање доприноса у посебним областима пословања и комуницирања, у зависности од одабраних изборних предмета
 • надогради компетенције стечене на основним академским студијама из области међународног пословања
 • усмери професионалце ка промовисању интернационализације пословања и међународне маркетиншке оријентације
 • оспособи студенате за стратегијско управљање хотелима, другим туристичким предузећима и дестинацијама
 • развије компетенције неопходне за стратегијско планирање и организацију имплементације маркетиншких и продајних стратегија у туристичким предузећима и туристичким дестинацијама.

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • формулише и имплементира стратегије пословног и финансијског реструктурирања
 • обликује и спроводи процес инвестиционог и бизнис планирања
 • развије и примењује различите методе и технике анализе понашања људи у организацијама
 • развије и примењује поуздану методологију у праћењу и процени адекватности примењеног система управљања структуром и људима у организацији
 • примењује високо специјализована академска и стручна знања за управљање набавком, продајом, електронском трговином и ланцем снабдевања
 • развија дугорочне односе међу тржишним актерима
 • вреднује, критички разуме и конструише принципе и теорије у разним областима маркетинга
 • развије и примени инструменте маркетинг микса
 • стиче знања у области мерења ефеката и евалуације кампања и програма маркетиншког комуницирања и односа с јавношћу
 • упозна регулаторни и саморегулаторни оквир у области маркетиншког комуницрања и односа с јавношћу
 • анализира међународно пословно и тржишно окружење користећи напредне алате
 • предлаже начине унапређења програма националне промоције извоза
 • упозна се са принципима стратегијског планирања у туризму као и принципима стратегијског планирања и управљања у туристичким дестинацијама
 • упозна се са принципима важним за доношење стратегијских одлука везаних за инвестициона улагања у некретнине које су у функцији развоја туризма.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ

 • Гeнерални и извршни директори; Финансијски руководиоци; Руководиоци за стратешко планирање и политику; Руководиоци стручних служби у области финансија и осигурања; Наставници и сарадници;
 • Законодавци; Високи државни званичници; Руководиоци локалне самоуправе; Руководиоци за људске ресурсе; Руководиоци за правне послове, секретари и други руководиоци у пословним услугама, администрацији и општим пословима; Аналитичари организације и управљања; Стручњаци за кадрове и каријерни развој; Стручњаци за обуку и професионални развој;
 • Директор продаје; Менаџер/Директор набавке; Менаџер категорије производа/Директор категорије производа; Комерцијални директор; Директор продајних операција (управља малопродајном мрежом); Менаџер за развијање односа са купцима (Цустомер релатионсхип манагер); Менаџер у електронској трговини; Менаџер ланца снабдевања; Менаџер малопродајног формата; Менаџер развоја пословања (Бусинесс девелопмент манагер); Руководилац за спољну трговину;
 • Маркетинг менаџери; Бренд менаџери; Менаџери тржишта; Руководиоци за односе с јавношћу; Руководиоци за пропаганду; Руководиоци продаје; Руководиоци за истраживање и развој; Руководиоци за управљање квалитетом; Саветници у маркетингу;
 • Руководиоци продаје и маркетинга; Руководиоци за односе с јавношћу и пропаганду; Стручњаци за маркетинг и оглашавање; Стручњаци за односе с јавношћу;
 • Руководилац за стратешко планирање и политику; Руководилац набавке и дистрибуције; Финансијски руководилац; Руководилац истраживачких организација, установа културе и други; Стручњаци економије;
 • Директор јавне службе/организације у јавном сектору (област туризма); Руководилац хотела; Руководилац ресторана; Руководилац угоститељског објекта; Руководилац у туристичкој агенцији.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Програм Пословно управљање представља надоградњу компетенција студената стечених на различитим програмима основних академских студија, али и младих пословних људи различитих профила у домену: стратегијског и оперативног менаџмента, организовања, вођења људи и контроле процеса и перформанси; организационог структурирања, организационог понашања, управљања људским ресурсима и управљања организационим променама; развоја конкурентске предности у каналима маркетинга и ланцу снабдевања; понашања потрошача, бренд менаџмента и интегрисаних маркетиншких комуникација; међународног пословања и менаџмента у туризму и хотелијерству.

Студијски програм Пословно управљање покрива седам могућих изборних модула који су конципирани на начин да обавезни предмети представљају фундаменталне дисциплине из области економије, бизниса и менаџмента док су изборни предмети усмеравајући у зависности од интересовања студената.

Изборни модули програма Пословно управљање су:

 • Стратегијски финансијски менаџмент,
 • Организација и менаџмент људских ресурса,
 • Маркетинг менаџмент,
 • Међународно пословање предузећа,
 • Пословно комуницирање и односи с јавношћу,
 • Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања,
 • Стратегијски менаџмент у туризму и хотелијерству.

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.
Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Економика предузећа
 • Стратегијски менаџмент
 • Пословно право
 • Организација предузећа
 • Међународни менаџмент
 • Маркетинг
 • Тржишно комуницирање
 • Канали маркетинга
 • Економика туризма
 • Страни језик

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

 

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386