Међународни економски односи

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Међународни економски одоноси су скуп различитих односа држава, предузећа, међународних организација, који кроз своју економску интеракцију манифестују и своје друштвене, политичке, социјалне и друге аспекте савремених глобалних односа. У период глобализације светске привреде националне економије се не могу развијати без значајне интеракције са светским тржиштем и глобалним институцијама. Модул међународни економски односи ће вам пружити стицање знања и вештина о савременим односима у светској привреди. Ово се односи како на појаве на макро нивоу, у вези са међународним економским организацијама, спољнотрговинском политиком, међународним финансијама, међународним развојем; тако и на пословном нивоу, актерима и токовима међународног пословања, међународних пословних уговора, електронског пословања и пословним стратегијама. Компетеције студената стечене на овом мастер модулу су надоградња стечених знања и вештина са основних академских студија, усмерене ка управљачком и аналитичком нивоу.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 50
Буџетских места: 10
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел: 0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ
Модул има за циљ да:

 • Надогради компетенције (знања и вештине) студената стечених на основним академским студијама из области међународних економских односа;
 • Профилише руководиоце за предузећа која послују са елементом иностраности и међународне институције и њихова представништва;
 • Развије академске способности у спровођењу истраживачког рада;
 • Образује професионалце који демонстрирају и промовишу значај академског знања.

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку модула студент ће бити у могућности да:

 • Руководи процесом усвајања и промена спољнотрговинских политика у надлежним државним институцијама и да процени њихову адекватност;
 • Упореди и оцени моделе управљања и да управља финансијским институцијама које послују у међународном окружењу;
 • Управља ризицима у међународном пословању;
 • Управља пројектима везаним за стране директне инвестиције;
 • Формулише и предложи стратешке одлуке за спољнотрговинско предузеће у ком је запослен;
 • Овлада преговарачким вештинама у међународном пословању;
 • Анализира међународне пословне уговоре и право ЕУ и зна да заштити интересе предузећа;
 • Руководи пројектима у оквиру научно-истраживачког рада из области међународних економских односа;
 • Примени професионално просуђивање и критичко размишљање у процесима доношења пословних одлука;
 • Предложи и дефинише нове смернице за промену спољнотрговинске политике;
 • Демонстрира систематичан приступ у процесу доношења инвестиционих и финансијских одлука;
 • Донесе одлуке у вези са међународним финансијским аранжманима и међународним плаћањима;
 • Евалуира последице различитих екстерних шокова на Србију као малу отворену привреду;
 • Оцени различите економске/финансијске проблеме на међународном тржишту робе и капитала и скицира могућа решења;
 • Управља сложеним и непредвиђеним ситуацијама, које захтевају нова решења на подручју повећања конкурентности у извозу;
 • Оцени да ли су испуњени услови за обављање међународних трансакција;
 • Критички сагледа ефекте аранжмана Србије са међународним финансијским институцијама;
 • Буде оспособљен да се суверено сналази у правилима и институтима ЕУ и да препозна оне који су релевантни за решење конкретног проблема;
 • Развије вештине неопходне за обављање извозно-увозних послова и за управљање спољнотрговинским фирмама;
 • Ефектно презентује и сугерише избор одговарајућих инструмената обезбеђења извршења уговорних обавеза;
 • Усвоји мултидисциплинарни приступ који је неопходан у обављању послова са елементима иностраности који имају исте групе учесника са једне и са друге стране граничне линије.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ
Поред занимања презентованих за ниво основних студија са напредним знањима, мастер студије на овом модулу оспособљавају студенте за још следећа занимања:

 • Руководилац за спољну трговину
 • Саветник за јавне политике
 • Саветник за економска питања
 • Помоћник министра
 • Предавач у образовним институцијама
 • Истраживач у институтима
 • Директор међународне организације
 • Председник привредне коморе
 • Руководилац за истраживање и развој

Поред занимања презентованих за ниво основних студија са напредним знањима, мастер студије на овом модулу оспособљавају студенте за још следећа занимања:

 • Руководилац за спољну трговину
 • Саветник за јавне политике
 • Саветник за економска питања
 • Помоћник министра
 • Предавач у образовним институцијама
 • Истраживач у институтима
 • Директор међународне организације
 • Председник привредне коморе
 • Руководилац за истраживање и развој

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Програм модула Међународни економски односи

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.

Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Међународна економија
 • Међународно привредно право
 • Међународне финансије
 • Страни језик

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

 

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386