Квантитативна анализа

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Студијски програм Квантитативна анализа је програм мастер академских студија у једногодишњем трајању, који је усмерен ка савременим методама квантитативне економске анализе. Квантитативна анализа је незаобилазан део економске терије и праксе, чији значај расте са развојем информационих технологија. Примена одговарајућих квантитативних метода и модела у анализи сложених економских појава и њихових међузависности значајно доприноси квалитету економских истраживања. Истовремено, квантитативна анализа омогућује решавање конкретних економских и пословних проблема.

На овом програму студенти се оспособљавају да примењују статистичке, економетријске, актуарске, демографске и методе операционих истраживања, као и достигнућа информационих технологија, у различитим областима економије и бизниса. Компетенције које стичу одговарају најсавременијим захтевима тржишта рада и трендовима у економској науци.

Захваљујући напредним квантитативним и аналитичким знањима и вештинама, свршени студенти програма Квантитативна анализа су веома тражен и пожељан кадар за финансијске институције, предузећа из различитих области пословања, државне органе, као и међународне организације. Поред могућности за успешну професионалну каријеру у јавном или приватном сектору, програм пружа високо-квалитетан основ за наставак школовања на докторским академским студијама у земљи или иностранству.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 80
Буџетских места: 12
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел:  0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ
Програм има за циљ да:

 • Унапреди компетенције студената стечене на основним академским студијама из области квантитативне анализе, примењене статистике, пословне информатике и осигурања
 • Промовише оригиналне приступе у решавању економских захтева квантитативне природе
 • Оспособи студенте за примену актуарских модела у осигурању, банкарству, на финансијским тржиштима и у другим областима финансија
 • Оспособи студенте за самостални истраживачки рад у области квантитативне економске анализе и за наставак школовања на докторским академским студијама.

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • Користи статистичке, економетријске, актуарске, демографске и методе операционих истраживања у конкретној економској анализи и за предвиђање будућег кретања економских величина
 • Управља финансијским и актуарским ризицима на бази одговарајућих квантитативних модела
 • Активно користи квантитативна знања и вештине у свим областима бизниса
 • Аналитички користи статистички софтвер у решавању конкретних економских проблема
 • Формира и администрира базе података код пословних информационих система
 • Користи напредне технике и моделе из области науке о подацима (data science).

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ
Дипломирани студенти овог програма моћи ће да заснују каријеру у широком спектру занимања која захтевају напредне квантитативне и аналитичке вештине, укључујући, али не ограничавајући се на следећа занимања:

 • Актуар
 • Економетричар,
 • Аналитичар оперативних истраживања,
 • Статистичар, статистичар истраживач,
 • Економски аналитичар,
 • Истраживач у области економије,
 • Аналитичар осигурања,
 • Финансијски аналитичар,
 • Аналитичар базе података,
 • Аналитичар информационих система, Аналитичар пословног система (ИТ),
 • Стручњак за развој софтвера, интернетских апликација и мултимедијалних садрж
 • Стручњак за базе података, и др.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Програмом Квантитативна анализа обухваћено је шест модула: Актуарство, Демографија, Економетрија, Квантитативна анализа у бизнису и менаџменту, Пословна информатика и Статистика. У складу са својим интересовањима, студенти имају могућност специјализације у једној од наведених области, уз одговарајућу изборност предмета. Програм је конципиран тако да студентима омогући савладавање савремених метода квантитативне анализе и њихову примену у економским истраживањима и пословној пракси. Такође, програм је усклађен са упоредивим студијским програмима на престижним иностраним високошколским установама.

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.
Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Математика
 • Основи статистичке анализе
 • Основи операционих истраживања
 • Финансијска математика
 • Демографска анализа
 • Економетрија
 • Пословна информатика
 • Теоријска статистика

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

 

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386