Форензичко рачуноводство

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Мастер програм Форензичко рачуноводство је креиран како би се понудила знања и вештине из области форензичког рачуноводства и оспособили мастер студенти да као стручњаци – форензичке рачуновође ефективно допринесу подизању капацитета јавног и приватног сектора у расветљавању случајева финансијског криминала. Учесталост и размере финансијских превара показују тенденцију раста у глобалним оквирима наносећи велику штету појединцима, институцијама и националним економијама. Према истраживањима Асоцијације овлашћених истраживача превара (ACFE, 2020) типична организација због финансијских превара запослених у просеку губи 5% прихода сваке године, што пројектовано на глобални ниво даје годишњи губитак од преко 4,5 билиона долара. Када се овоме додају други облици финансијских превара, размере негативних последица се вишеструко увећавају. Финансијски криминал се испољава кроз преварно финансијско извештавање привредних друштава, манипулације на тржишту капитала, подмићивање особа задужених за располагање јавним средствима у намери прибављања повољнијих уговора и друге облике корупције, инсајдерске информације, пореске утаје, проневере средстава, злоупотребе у вези са стечајем, као и у прању новца, стварању тајних фондова и финансирању тероризма.

Изазови у истрази и процесуирању финансијског криминала огледају се у сложеним појавним облицима ове врсте криминала и иновативним методама прикривања трагова, где је онда од кључног значаја за успешно откривање и доказивање оваквих дела ангажовање стручњака који ће имати сет специфичних знања и вештина иманентних области форензичког рачуноводства. У овој области комбинују се специјализована рачуноводствена и финансијска знања са познавањем кривичног законодавства, као и аналитиком података.

Тражња за форензичким рачуновођама је присутна како у свету тако и у Републици Србији. Према Стратегији истраге финансијског криминала коју је донела Влада Републике Србије (Стратегија, 2015) као једна од слабости у домаћем систему финансијских истрага препознат је недостатак финансијских форензичара као посебног профила стручњака, који ће имати знање и способности и бити вољни да се баве форензичким рачуноводством у државним органима. Иако су одређена радна места систематизована у јавним тужилаштвима за финансијске форензичаре, постоји проблем њиховог попуњавања. Мастер програм Форензичко рачуноводство треба да омогући да се креира понуда стручњака који ће у јавном и приватном сектору доприенти превенцији, детекцији, истрази и процесуирању финансијских превара, као и пружити друге специјализоване рачуноводствене услуге за потребе судских поступака, попут калкулације економске штете и вредновања имовине и предузећа.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 50
Буџетских места: 0
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел: 0698066384, 0698066385 i 0698066386

 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ

Програм има за циљ:

 • развијање компетенција студената у области форензичког рачуноводства како би ефективно допринели превенцији, детекцији и истрази финансијских превара и њиховом процесуирању у судским споровима, као и пружању стручне услуге процене штете и вредности у судским споровима;
 • убрзано укључивање дипломаца у професију и институције јавног и приватног сектора ради подизања националних капацитета у борби против финансијског криминала;
 • едуковање академаца који усвајају, демонстрирају и промовишу јавни интерес и друштвено одговорно понашање.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Исходи учења мастер академских студија Форензичког рачуноводства су усаглашени са Међународним стандардима едукације Међународне федерације рачуновођа, као и најбољим праксама академске едукације на подручју форензичког рачуноводства. Исходи учења представљају комбинацију исхода у домену знања, вештина и етике.

ЗНАЊЕ

Дипломирани студент мастер програма Форензичко рачуноводство биће у стању да:

 • Идентификује и анализира различите типове финансијских превара, укључујући проневере, преварно финансијско извештавање, корупцију, стечајне преваре, пореске преваре, преваре на тржишту капитала и прање новца.
 • Планира и спроведе форензичко-рачуноводствени ангажман
 • Примени основна правила кривичног материјалног и кривичног процесног права у ангажманима истраге преваре и подршке судским споровима
 • Користи и селектује одговарајуће истражне технике које могу да буду употребљене у сврхе прикупљања доказа
 • Оцени ризик настанка преваре у организацијама јавног и приватног сектора и предложи мере превенције и детекције
 • Спроводи тестове података ради детекције превара користећи методе и софтвере за форензичку аналитику
 • Одабере и примени адекватне методе калкулације штете и вредновања у судским споровима
 • Припреми извештаје у различитим стручним ангажманима и за потребе различитих стејкхолдера

ВЕШТИНЕ

Дипломирани студент мастер програма Форензичко рачуноводство биће у стању да:

 • Демонстрира аналитичке вештине у процесу прикупљања доказа
 • Креативно размишља приликом прављења сценарија и дефинисања хипотеза
 • Проналази скривене економске користи прибављене извршењем кривичног дела и логички резонује у откривању односа између повезаних лица
 • Критички размишља у процесу евалуације прикупљених доказа
 • Концизно и ефектно презентује налазе и изражава мишљење у писменој и усменој форми

ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТИ (ВРЕДНОСТИ И СТАВОВИ)

Дипломирани студент мастер програма Форензичко рачуноводство биће у стању да:

 • Интегрише професионалне етичке стандарде у своје стручне активности
 • Примени концептуални оквир просуђивања у случају етичких дилема и одреди исправно поступање
 • Препозна и уважи јавни интерес и професионалне вредности у доношењу одлука

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ

У складу са комептенцијама и знањима које ће добити по завршетку овог студијског програма, студенти ће бити оспособљени за следећа занимања:

 • Форензички рачуновођа
 • Финансијски форензичар
 • Инспектор за организовани криминал
 • Инспектор за привредни криминал
 • Порески инспектор
 • Стручњак за спречавање прања новца
 • Саветник за усклађеност пословања
 • Судски вештак за економско-финансијску област
 • Саветник за превенцију и истрагу превара
 • Консултант за пружање форензичких услуга

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Курикулум студијског програма Форензичко рачуноводство укључује обавезне и изборне садржаје, кроз обавезне и изборне предмете, стручну праксу као и завршни – мастер рад кога студент брани .

КОНКУРС И УПИС

У складу са исказаним друштвеним потребама, првенствено у јавном сектору (тужилаштвима, судовима, регулаторним телима, државним агенцијама које се баве спречавањем корупције, спречавањем прања новца и другим јавним институцијама), као и процењеним потребама корпоративног сектора у циљу превенције превара, на студијски програм Форензичко рачуноводство могу се уписати студенти који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). Такође, могу се уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања, стечених рачуноводствених знања на студијском програму основних студија и интервјуа са кандидатима. Кандидати могу да освоје највише 100 поена. Ранг листа и поени се остварују на следећи начин:

Просечна оцена и дужина студија: 30 поена.

Стечена рачуноводствена знања: 30 поена.

Вредноваће се знања стечена из уже научне области рачуноводства и пословних финансија. Вредности ЕПСБ положених предмета унутар ове уже научне области рачунаће се студентима независно од добијене оцене, у максималном износу од 30 поена (односно, положених 30 ЕСПБ унутар ове уже научне области).

Интервју: 40 поена.

Професионалне склоности и способности кандидата додатно ће се оцењивати путем интервјуа. Број бодова на интервју може да буде највише 40.

ШКОЛАРИНА

Информације о школарини биће доступне по акредитовању програма и расписивању конкурса.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386