Економска политика и одрживи развој

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Студијски програм Економска политика и одрживи развој је савремено конципиран, једногодишњи програм мастер академских студија, који образује стручњаке – мастер економисте из области одрживог развоја и различитих сегмената макроекономске политике усмерене на управљање тим развојем. Програм има дугу традицију на Економском факултету у Београду, што указује на његов фундаментални карактер и значај, али следи дух времена и негује модеран приступ анализи проблема, уважавајући најновија достигнућа из области коју покрива.

Сведоци смо да се економска политика и пракса у различитим земљама, а посебно на тлу Европе, реформишу тако што се у центар пажње ставља ОДРЖИВОСТ као кључни појам, а све у циљу креирања економског раста који се заснива на „чистим“ секторима и послова будућности. Нови приступ расту и развоју има за циљ да редукује сиромаштво и неједнакости, као и да ојача ресурсну/еколошку основу дугорочно одрживе економије. У таквим условима се у систему, без обзира на то да ли се бавите питањима макро или микро економског развоја, предност даје оним стручњацима који су усмерени ка усвајању, развоју и имплементацији тзв. „зелене“ економије у различитим секторима и на различитим нивоима одлучивања. Овај програм омогућава студентима да се упознају са условима пословања у савременој економији, као и реформама савремене економске политике у правцу дефинисања подстицаја, пословних модела и партнерстава за унапређење одрживог развоја.

Посебан квалитет програму, захваљујући широком спектру понуђених изборних предмета, даје могућност профилисања знања у складу са потребама студената и њиховим специфичним интересовањима.

Студенти који упишу овај програм биће у прилици да овладају методологијом доношења оптималних одлука, које се тичу различитих аспеката одрживости, уз симултано уважавање економских, социјалних и еколошких критеријума. Усвајајући одговарајућа знања и вештине биће оспособљени да обављају руководеће економске послове у државним и приватним институцијама у различитим секторима економије, за економско-аналитичке послове на пројектима развојног карактера, односно послове саветника у различитим агенцијама за локални, урбани, рурални и регионални развој, као и за различите врсте консултантско – специјалистичких и саветодавних послова. Додатно, биће оспособљени за обављање наставничког звања из групе предмета у средњем стручном образовању у пољу економије, за сарадничка звања у научно-истраживачким организацијама, као и за наставак даљег сопственог усавршавања, на специјалистичким академским и докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Добродошли да заједно креирамо будућност!

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 25
Буџетских места: 5
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел:  0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Програм Економска политика и одрживи развој се заснива на комбинацији теоријских и стручних знања, а пружа могућност уже специјализације у три области: (1) Економска политика; (2) Одрживи развој; (3) Рурална економија и агробизнис.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви програма Економска политика и одрживи развој су:
развијање компетенција у домену примене теорије економског раста и развоја у просторном смислу (на националнном, регионалном и локалном нивоу) и у секторском смислу (на ниову различитих привредних грана од интереса за развој Републике Србије) у контексту дизајнирања стратешких развојних решења;
убрзано укључивање дипломираних судената у послове везане за стратешко управљање одрживим развојем на нивоу различитих јединица управе (почев од локалног, преко регионалног и националног нивоа), као у међународним институцијама које се баве развојном политиком;
оспособљавање студената за даље школовање у домену економске политике и развоја, као и да дају интелектуални допринос политици одрживог развоја у пракси.

ИСХОДИ УЧЕЊА
Мастер академске студије Економска политика и одрживи развој утемељен је на примени новог концепта друштвеног развоја који обједињује економску, еколошку и социјалну компоненту, а уграђен је Агенду УН 2030. Након завршеног мастер програма студент ће бити у стању да:

ЗНАЊА

 • Објасни и анализира теорију привредног развоја, као и да анализира и предвиђа привредна кретања на међународном, националном, регионалном и локалном нивоу.
 • Примени развојну политику, односно да идентификује и креативно решава сложене развојне проблеме на свим нивоима у привреди.
 • Моделира изворе привредног раста у складу са принципима одрживости.
 • Анализира улогу и функционисање институција у обликовању развојних перформанси економије и предузећа.
 • Стратешки управља јавним финансијама, монетарном сфером и друштвеном инфраструктуром, индустријском политиком, политиком технолошког развоја, политиком руралног (аграрног) развоја и економијом природних ресурса.
 • Утврђује потребу за финансијским ресурсима у складу са постављеним развојним циљевима, прибавља и ефикасно користи финансијска средства из домаћих и иностраних извора (међународних развојних и предприступних фондова)
 • Разуме последице економске децентрализације и улогу регионалних и локалних заједница у стварању услова за одржив развој.

ВЕШТИНЕ

 • Оцени ефекте мера и инструмената примењених у различитим сегментима економске политике узимајући у обзир опортунитетне трошкове и (ре)дистрибутивне ефекте.
 • Креира препоруке за вођење политика на бази прикупљених и обрађених информација.
 • Прикупља и анализира доступне информације за потребе формулисања стратешких докумената и планова развоја и операционализује препоруке за вођење политике у различитим секторима и на различитим нивоима (национални, регионални, локални).
 • Користи информационе технологије и дигиталне алате у економији.
 • Управља развојним одељењима компанија, агенција и фондова.
 • Примени предузетнички приступ развоју сектора и подручја.
 • Учествује у пројектима из области економске политике и развоја у различитим секторима и на различитим нивоима територијалних јединица управе.
 • Комуницира и аргументује сложена стратешка решења на начин који је разумљив стручној и широј друштвеној заједници.

ЕТИКА

 • Примени принципе одрживог развоја на макро и микро нивоу
 • Доноси одлуке у складу са јавним интересом и друштвеном одговорношћу

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА
Мастер студије на овом модулу оспособљавају студенте за следећа занимања:

 • Руководилац за стратешко планирање и политику
 • Руководилац за истраживање и развој
 • Саветник за јавне политике
 • Саветник за економска питања
 • Економски аналитичар
 • Економски саветник

Наставничке и истраживачке квалификације:

 • Наставник из економске групе предмета у средњем стручном образовању
 • Сарадник у области економских наука

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.
Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Национална економија
 • Теорија и планирање привредног развоја
 • Јавне финансије
 • Економика аграра

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

 

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386