Економска анализа и политика

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Студијски програм мастер академских студија „Економска анализа и политика“ (60 ЕСПБ) представља други циклус високог образовања из области економије, специфично економске анализе и економске политике.

Програм прати веома динамичне промене у економском окружењу, излазећи у сусрет потребама за новим компетенцијама, знањима, али и вештинама које се од мастер економиста захтевају, како од стране привреде, тако и од стране државних институција. Програм истовремено прати и све новине у области образовања као што су стандарди Болоњског процеса, као и правце развоја високог образовања у Србији, у циљу пружања квалитетног, флексибилног и ефикасног образовног процеса.

Програм је конципиран тако да студентима пружа високоспецијализоване компетенције аналитичког карактера (макроекономског и микроекономског аспекта) неопходне за руководеће послове у креирању политика – макроекономских, јавних и микроекономских политика. Такође је намењен и образовању научног подмлатка за укључивање у научно-истраживачки рад у области економске теорије и анализе (макроекономије и микроекономије) и наставак образовања на докторским студијама.

Добродошли су студенти који желе да своју каријеру наставе у занимања руководилаца и саветника за области креирања економске и јавних политика (у зависности од изабраних група предмета/изборних подручја (модула) – макроекономских, микроекономских или јавних политика). Они ће моћи да раде на пословима економских аналитичара и консултаната у привреди, али и на пословима везаним за формулисање, реализацију и вођење економске политике и јавних политика, како у владиним институцијама (министарствима и републичким агенцијама), тако и у независним регулаторним телима, државним органима на локалном нивоу (градовима и општинама), као и у економским институтима и другим истраживачким организацијама. Знања и компетенције које програм пружа дају значајну могућност студентима да наставе научно-истраживачки рад на докторским студијама.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 25
Буџетских места: 5
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел:  0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ
Програм има за циљ да:

 • образује стручњаке – мастер економисте који ће имати високоспецијализоване компетенције аналитичког карактера (макроекономског и микроекономског аспекта) неопходне за руководеће послове у креирању политика – макроекономских, јавних и микроекономских;
 • укључи дипломиране студенте у занимања руководилаца и саветника за области креирања економске и јавних политика (у зависности од изабраних група предмета/изборних подручја (модула) – макроекономских, микроекономских или јавних политика);
 • образује научни подмладак за укључивање у научно-истраживачки рад у области економске теорије и анализе (макроекономије и микроекономије) и наставак образовања на докторским студијама;
 • образује стручњаке и руководиоце који ће професионално и етички обављати послове мастера економисте.

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • примењује сложене економске концепте и моделе у области управљања економским функцијама државе ради формулисања економске и јавних политика у министарствима и регулаторним телима;
 • примењује софтверске програме за сложенију економску анализу приликом креирања економске политике и одлучивања креатора економске политике;
 • познаје процесе јавног одлучивања од стране креатора политике и конфликте између актера одлучивања;
 • формулише, тестира и евалуира различите макроекономске и микроекономске моделе ради прављења економских прогноза;
 • примењује методе регулације за формулисање политике, регулације и заштите конкуренције (у регулаторним телима и предузећима);
 • формулише и води комплексне пројекте и програме у државној управи у домену развоја дигиталне и зелене економије;
 • формулише и води политике борбе против сиромаштва, социјалне и образовне политике;
 • формулише политике запошљавања у складу са циљевима економског и друштвеног развоја;
 • формулише индустријске политике ради повећања конкурентности;
 • формулише и води комплексне пројекте у локалним самоуправама у решавању проблема заједничких ресурса;
 • руководи пословима креирања и спровођења економске политике, јавних и микроекономских политика;
 • руководи радом у националној служби за запошљавање;
 • руководи државним регулаторним телима;
 • руководи аналитичким радом у предузећима;
 • руководи аналитичким радом у консултантским кућама;
 • руководи и евалуаира наставне процесе из области економских наука на средњошколском нивоу;
 • обавља наставу из економске групе предмета на нивоу средњошколског образовања;
 • обавља асистентска звања основних струковних и специјалистичких струковних студија (асистент);
 • спроводи сложенији научно-истраживачки рад у институтима и на факултетима;
 • коментарише економска кретања уз давање прогноза у средствима јавних комуникација;
 • уређује публикације у области економије у издавачким кућама;
 • руководи аналитичким радом у невладиним организацијама;
 • обавља самостално и са пуном одговорношћу руководеће послове најсложенијих пројеката;
 • прихвата са лакоћом нова решења и аргументе са критичком одговорношћу и етичношћу у раду;
 • контролише рад и вреднује резултате других.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ
Послови које ће мастер економиста моћи да обавља када заврши студијски програм „Економска анализа и политика“ (у зависности од опционог подручја) су: послови руковођења аналитичким сектором у предузећима и државној управи, руководећи послови економисте у органима државне управе (општинама), руководећи послови економисте у централној банци, послови научно-истраживачког рада у области економије (у институтима и другим НИО), саветодавни и руководећи послови економисте у министарствима, саветодавни и руководећи послови економисте у републичким агенцијама и регулаторним телима, саветодавни и руководећи послови економисте у невладином сектору, саветодавни и руководећи послови економисте у националној служби за запошљавање, саветодавни и руководећи послови економисте у синдикатима, саветодавни и руководећи послови економисте у удружењима послодаваца, послови аналитичара економских кретања у предузећима, банкама и међународним економским организацијама, послови аналитичара економских кретања у средствима јавног информисања, послови уређивања у издаваштву из области економије, послови асистента економских предмета у високошколским установама, послови извођења наставе економских предмета у средњим школама.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм „Економска анализа и политика“ је једногодишњи мастер програм на коме студент стиче 60 ЕСПБ. Програм нуди знања из области економске теорије, анализе и политике, која подразумевају примену сложених економских концепата и модела у области управљања економским функцијама државе, примену софтверских програма за сложенију економску анализу приликом креирања економске политике и одлучивања креатора економске политике, формулисање, тестирање и евалуирање различитих макроекономских и микроекономских модела ради прављења економских прогноза и оперативних материјала. Студент се оспособљава да примењује усавршене аналитичке и компјутерске вештине при решавању конкретних проблема креирања политика (макроекономских, јавних и микроекономских), као и вештине усмене и писмене комуникације за презентацију идеја и ставова. Стечене компетенције студенту пружају способност да руководи тимом у различитим државним телима и приватном сектору поседујући вештине међуљудске комуникације и вештину одлучивања.

У зависности од изабраног подручја, односно модула студент стиче специфичне компетенције неопходне за обављање одређених послова. Студијски програм „Економска анализа и политика“ састоји се из три модула: „Макроекономске политике“, „Микроекономске политике“ и „Јавне политике“. Сваки од модула садржи три обавезна предмета и три изборна предмета која се бирају из две корпе изборних предмета.

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима развоја економске науке и струке, али и наставним садржајима и наставним методама који се примењују на страним високошколским установама.

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.

Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Основи макроекономије
 • Макроекономска анализа
 • Теорија цена
 • Економска историја.

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

 

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Више информација о програму можете сазнати у видео презентацији на ЛИНКУ.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386