Економија, пословно управљање и статистика за наставнике

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Програм је формулисан тако да пружа сва неопходна знања и вештине које су неопходне мастер економистима који ће се укључити у рад у средњим стручним школама. Студијски програм оспособљава мастер економисте и за даљи научно-истраживачки рад на докторским студијама. Мастер студије оваквог карактера чији је фокус на методичко-дидактичким и педагошким комептенцијама неопходне су као одговор на захтеве тржишта рада, с једне стране, али и као национална потреба у области средњошколског образовања, с друге стране. Потреба за оспособљеним економистима да ефикасно комуницирају са ученичком популацијом у школама је
императив побољшавања перформанси укупног образовања у Србији. Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима развоја економске науке и струке, али и наставним садржајима и наставним методама који се примењују на референтним страним високошколским установама.

Више детаља можете пронаћи ОВДЕ.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 25
Буџетских места: 10
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел: 0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ

Општи циљ студијског програма Економија, пословно управљање и статистика за наставнике јесте стицање знања студената из области економије, пословног управљања и статистике, неопходних педагошких, психолошких и методичких знања, као и развијање њихових способности, вештина и ставова кључних за рад наставника у средњој стручној школи.

Посебни циљеви:

  • Развијање професионалног идентитета наставника средње школе.
  • Оспособљавање студената за самостално извођење наставе економских предмета.
  • Оспособљавање студената за теоријско и методолошко проучавање педагошких и психолошких појава и процеса карактеристичних за средње школе.
  • Оспособљавање студената за промишљање о променама у образовноваспитној пракси на основу евалуације и самоевалуације у настави.
  • Оспособљавање студената за разумевање природе учења, стилова учења и стратегија учења.
  • Оспособљавање студената за разумевање когнитивног, социјалног и емоционалног развоја ученика средње школе.
  • Оспособљавање студената за педагошки рад са адолесцентима уз уважавање индивидуалних карактеристика.
  • Развијање комуникационих и сарадничких вештина студената.

ИСХОДИ

Исходи процеса учења на овом мастер програму укључују стицање одговарајућих знања, вештина, ставова и способности којима се оспособљавају мастер економисти чије су компетенције у потпуности у складу са националним оквиром квалификација за рад у средњим стручним школама.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм мастер академских студија Економија, пословно управљање и статистика за

наставнике (60ЕСПБ) представља други циклус високог образовања из области економије, превасходно усмереног на едуковање будућих наставника у средњим школама. Програм настоји да пружи неопходне компетенције еконмистима који би били ангажовани у настави другог циклуса образовања. Ту се, пре свега, мисли на методичко-дидактичка, педагошка и психлошка знања и вештине који су неопходи за квалитетно обављње послова везаних за образовање ученика средњих школа у домену економије.

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ) у области економије, бизниса и менаџмента. Могу се уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ из области економије, бизниса и менаџмента.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.

Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:

1. Основи економије

2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

Међународна економија, Основи макроекономије, Микроекономија, Финансијско рачуноводство, Монетарна економија, Банкарство, Јавне финансије, Увод у развојну економију, Економика предузећа, Организација предузећа, Маркетинг, Основи статистичке анализе, Финансијска и актуарска математика или Пословна информатика

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари барем половину максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:

1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)

2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)

3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

Динамика уплата:
I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386