Економија и менаџмент енергетике

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Студијски програм мастер академских студија „Економија и менаџмент енергетике“ (60 ЕСПБ) представља други циклус високог образовања из области економије, специфично економије и менаџмента енергетике.

Програм прати динамичне промене у економском окружењу, излазећи у сусрет потребама за новим компетенцијама, знањима, али и вештинама који се од дипломираних економиста мастера захтевају, како од стране привреде, тако и од стране државних институција. Програм истовремено прати и све новине у области образовања као што су стандарди Болоњског процеса, као и правце развоја високог образовања у Србији, у циљу пружања квалитетног, флексибилног и ефикасног образовног процеса.

Програм је конципиран тако да пружа сва неопходна знања и вештине потребне за овладавање компетенцијама и академским вештинама дипломираних економиста мастера који ће се укључити у рад у сектору енергетике. Добродошли су студенти који желе да своју каријеру наставе у занимањима руководилаца и саветника за област енергетике – на пословима економских аналитичара и консултаната у привреди, али и на пословима везаним за формулисање, реализацију и вођење енергетске политике, као и у владиним институцијама (министарствима и републичким агенцијама). Студијски програм оспособљава дипломиране економисте мастере и за даљи научно-истраживачки рад на докторским студијама.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 25
Буџетских места: 5
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел:  0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ
Програм има за циљ да:

 • образује стручњаке – мастер економисте који ће имати високоспецијализоване компетенције одговарајућих стручњака из области енергетике, оспособљених за рад на различитим нивоима организације у оквиру енергетског сектора;
 • образује стручњаке – мастер економисте који ће бити компетентни за обављање сложених економских послова на нивоу високог и средњег менаџмента у енергетском сектору, као и за формулисање и реализацију политике развоја енергетског сектора;
 • образује стручњаке – мастер економисте који ће бити оспособљени да управљају енергетским компанијама и осталим енергетским субјектима, као и да успешно учествују у сложеним пословима регулације енергетског сектора;
 • укључи дипломиране студенте у занимања руководилаца и саветника за области креирања енергетске политике на националном нивоу;
 • образује научни подмладак за укључивање у научно-истраживачки рад у области економије и менаџмента енергетике у наставку образовања на докторским студијама;
 • образује стручњаке и руководиоце који ће професионално и етички обављати послове мастера економисте у области енергетике.

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • примењује економске концепте (микроекономске и макроекономске) на решавање реалних економских проблема у енергетском сектору, као што су: политика цена, политика регулације, инвестициона улагања на макро и микро нивоу;
 • формулише и тестира различите економске моделе у области енергетике, што подразумева да је оспособљен за примену економске анализе на проблеме коришћења енергената, начина на који функционишу светска тржишта енергије;
 • примењује методе економске анализе избора алтернативних опција енергетске политике (анализа трошкова и користи);
 • руководи аналитичким радом у електроенергетским предузећима;
 • руководи аналитичким радом у јавном сектору енергетике – ЕПС, ЕМС, ресорном министарству и државним агенцијама (за енергетику и енергетску ефикасност);
 • формулише и води комплексне пројекте у сектору енергетике (на нивоу државе и појединачних предузећа), укључујући и инвестиционе пројекте;
 • формулише и спроводи економску политику у домену енергетског сектора (политика цена, инвестиција и сл.);
 • ради на аналитичким и руководећим пословима у међународним агенцијама и организацијама за енергетику;
 • користи концепте, методе и алате савременог менаџмента у енергетици;
 • користи интерперсоналне и комуникативне вештине: тимски рад, комуникацију, решавање конфликата, преговарање, развој међуљудских односа, вредновање резултата, лидерство;
 • обавља самостално и са пуном одговорношћу руководеће послове најсложенијих пројеката у енергетици;
 • прихвата нова решења и аргументе са лакоћом, критичком одговорношћу и етичношћу у раду;
 • контролише рад и вреднује резултате других.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ
Послови које ће мастер економиста моћи да обавља када заврши студијски програм „Економија и менаџмент енергетике“ су: саветодавни послови у аналитичком сектору енергетских субјеката, саветодавни послови у јавном сектору енергетике, саветодавни послови у развојном сектору енергетских субјеката, саветодавни послови у сектору управљања инвестицијама на различитим нивоима (микро – предузећа, макро – региони и држава), послови руковођења аналитичким сектором у електроенергетским предузећима, послови руковођења развојним сектором у електроенергетским предузећима, послови руковођења у јавном сектору енергетике, послови руковођења у агенцијама за енергетику, послови руковођења регулаторном политиком у сектору енергетике, послови анализе кретања на тржиштима енергије и целокупном енергетском систему у научним институтима.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм дипломских академских студија „Економија и менаџмент енергетике“ (60 ЕСПБ) представља други циклус високог образовања из области економије, специфично економије и менаџмента енергетике.

На студијском програму „Економија и менаџмент енергетике“ студент стиче одговарајућа знања везана за део програма који покрива ужу дисциплину и средишње садржаје програма, као и помоћне садржаје.
Студент стиче знања из области економике енергетике, организације енергетских субјеката, формирања цена и тарифа у енергетици, енергетских система, управљања инвестицијама и инвестиционе политике у енергетици, управљања људским ресурсима, управљања квалитетом, операционог менаџмента и менаџмента перформанси, као и макроекономске садржаје неопходне за бављење пословима формулисања и реализације енергетске политике.

Курикулум студијског програма „Економија и менаџмент енергетике“ укључује обавезне и изборне предмете, као и израду и одбрану завршног – мастер рада. Обавезни предмети на студијском програму носе 21 ЕСПБ бодова, колико носе и изборни предмети. Израдом и одбраном завршног рада стиче се 18 ЕСПБ бодова.

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.

Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Основи макроекономије
 • Макроекономска анализа
 • Међународно привредно право
 • Математика

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

 

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон: 0698066384, 0698066385 i 0698066386