Банкарски и финансијски менаџмент

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Мастер студијски програм Банкарски и финансијски мендажмент је креиран тако да студентима обезбеди избалансирану комбинацију фундаменталних знања, на напредном нивоу, из области банкарства и финансија у ширем смислу, као и вештина из домена примене метода квантитативне анализе. Структура студијског програма, као и садржаји појединачних предмета креирани су полазећи од најбоље међународне праксе, уједно пратећи и захтеве савременог тржишта рада. Поред стандардних теоријских знања, програм пружа увиде и у најновије трендове у овој области, као што је питање утицаја дигитализације на парадигму управљања у банкарству и финансијама, развоја финансијско-технолошких компанија и сл. Програм је структуриран на флексибилан начин, тако да уз три обавезна предмета, која обрађују релевантна питања из области банкарства, монетарне економије и финансијских тржишта, студенти могу да бирају по један предмет из сваке од три корпе, које су тематски кохерентно организоване (инвестиција, финансијског управљања и квантитативне анализе).

Искуство великог броја студената претходних генерација указује да дуга традиција у реализацији овог програма на Економском факултету Универзитета у Београду, те његова усаглашеност са савременим трендовима, обезбеђују студентима перспективе успешног развоја каријере на управљачким пословима у области комерцијалног и инвестиционог банкарства, у осигурању, берзанским пословима, те генерално у управљању финансијама пословних организација, као и за наставак докторских студија из ове области у Србији или на добрим иностраним универзитетима.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 2 семестра
(60 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: Септембар
Почетак наставе: Октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Мастер економиста
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.695 рсд
Квота за програм: 80
Буџетских места: 12
КОНТАКТ: Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Тел: 0698066384, 0698066385 i 0698066386

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЦИЉЕВИ
Програм има за циљ да:

 • Надогради компетенције студената, стечених на основним академским студијама из области финансија, банкарства и осигурања, као и из других сродних области;
 • Развије академске способности у спровођењу истраживачког рада из области финансија у ширем смислу, и банкарства;
 • Образује професионалаце оспособљене за доношење управљачких одлука у финансијском сектору и креирање политика, уз поштовање професионалне етике и јавног интереса.

ИСХОДИ УЧЕЊА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • Идентификује различите стратегије управљања банкама и другим финансијским организацијама
 • Анализира импликације дигитализације и развоја финансијско-технолошких иновација, на приступ управљању банкама, другим финансијским институцијама, као и финансијама предузећа генерално;
 • Процењује последице алтернативних режима монетарне политике, по финансијске перформансе и пословне политике предузећа и финансијских институција, у условима глобализације и дигитализације;
 • Процењује ризике и приносе улагања у финансијске инструменте;
 • Анализира финансијске и актуарске перформансе производа осигурања, као и друштава за осигурање;
 • Врши евалуацију економске исплативости инвестиционих пројеката, као и финансијских перформанси предузећа;
 • Процењује пореско-финансијске импликације пословних одлука;
 • Примењује методе статистичке и економетријске анализе података у функцији креирања информационе основе за доношење економских и пословних одлука;
 • Управља портфолијима финансијских инструмената;
 • Доноси пословне одлуке и креира јавне политике из области финансија и банкарства, уз уважавање јавног интереса и друштвене одговорности;

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ

 • Директор банке
 • Директор осигуравајућег друштва
 • Директор за управљање ризицима у банкарству и осигурању
 • Финансијски дилер и брокер
 • Финансијски руководилац
 • Финансијски и инвестициони саветник
 • Руководилац за истраживање и развој
 • Наставник у области економских наука у средњој школи
 • Сарадник на факултету у области економских наука

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Овај студијски програм дизајниран је на начин који студентима обезбеђује релевантна теоријска и практична знања и вештине из области банкарства и финансија у ширем смислу и висок ниво флексибилности у одабиру поља специјализације.

КОНКУРС И УПИС

За упис на мастер академске студије могу конкурисати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). У прву годину мастер академских студија се могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и резултату пријемног испита.

Кандидати полажу два предмета на пријемном испиту:
1. Основи економије
2. Сваки кандидат бира још један предмет из следеће корпе предмета:

 • Монетарна економија
 • Банкарство
 • Јавне финансије
 • Математика
 • Страни језик

Услов да би се кандидат уписао на студијски програм је да оствари више од половине максималног броја бодова на тесту из сваког предмета. По окончању поступка пријема докумената и тестирања, објављује се јединствена ранг листа примљених кандидата.

Финални редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија добија се креирањем ранг листе која се формира на следећи начин:
1. Учетворостручена просечна оцена са основних академских студија (до 40 поена)
2. Број поена на тестовима (2 теста са по 20 поена)
3. Укупан број поена коригује се дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија испод предвиђеног рока. За студијске програме са 240 ЕСПБ предвиђени рок је четири године; за студијске програме са 180 ЕСПБ три године; за мастер академске студије од 60 ЕСПБ годину дана, док је превиђени рок за завршетак мастер академских студија од 120 ЕСПБ две године.

Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили подудара са садржајем предмета на Економском факултету Универзитета у Београду предвиђеног за полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, уместо поена на датом тесту, рачунају се поени у износу удвостручене оцене остварене на том предмету.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Школарина за мастер академске студије износи 221.696 РСД (1 ЕСПБ=3.695 РСД).

Динамика уплата:

I рата 20% при упису
II рата 20% до 15.12.
III рата 20% до 15.2.
IV рата 20% до 15.4.
V рата: 20% до 15.6.

Школарина за стране држављање за мастер академске студије на српском језику износи 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Мејл: pds@ekof.bg.ac.rs
Телефон:  0698066384, 0698066385 i 0698066386