Упис

Резултати конкурса

Rang lista upis DAS 2023 24 3. upisni krug

Rang list upis DAS 2023 24 2. upisni krug

Rang list upis DAS 2023 24 1. upisni krug


image001

расписује

К О Н К У Р С

за упис на докторске студије у школској  2023/2024. години

 

на  студијски програм:

Економија, пословно управљање, статистика

у оквиру ког студенти бирају један од три модула:

  1. Економија
  2. Пословно управљање
  3. Статистика

Уписна квота је 27 студената, од чега:

Буџет – 10 студената

Самофинансирање – 17 студената

Обим докторских студија износи 180 ЕСПБ.

Докторске студије трају три године (шест семестара).

Докторске студије може уписати лице које:

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу новог Закона о високом образовању, и општом просечном оценом од најмање 8.

Такође, могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају значајне научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Пријављивање на конкурс у првом уписном року врши се искључиво у периоду од 3.9.2023. године до 8.10.2023. године.

Пријављивање на конкурс у другом уписном року врши се од 3-4.11.2023. године

Пријављивање на конкурс у трећем уписном року врши се од 17-19.11.2023. године.

Пријављивање се врши искључиво електронским путем слањем попуњеног обрасца пријаве и пратећих докумената на е-маил адресу: ds@ekof.bg.ac.rs.

Документација мора бити скенирана у одвојеним пдф фајловима на следећи начин:

  1. Попуњена пријава на конкурс за докторске студије (Oбразац Д-1- Пријава на конкурс можете наћи на линку http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/doktorske/upis)
  1. Оверенакопија дипломе са основних студија и додатак дипломе
  1. Оверена копија дипломе студија другог степена и додатак дипломе (диплома мастер студија или диплома магистра наука)
  1. Доказ о познавању страног језика
  1. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за докторске студије

Пријава за конкурс: 15.120,00 динара

Прималац: Економски факултет у Београду, Каменичка 6.

Текући рачун: 840-1109666-73

Позив на број:  081

  • У случају да кандидат нема додатак дипломе (или да је у питању нострификована диплома или поседује потрвду да је предата диплома за нострификацију) са основних студија и/или мастер студија доставља: списак положених предмета са оценама, просечном оценом оствареном током студија и укупно оствареним ЕСПБ бодовима, односно колико су година (семестара) према наставном плану трајале студије (датум, година уписа, датум година завршетка студија).
  • Сви достављени документи морају бити преведени на српски језик код званичног судског тумача (пдф формат, скенирано), сем у случају сродних језика са простора бивше СФРЈ.

Контакт:

Студентска служба за докторске студије Универзитета у Београду – Економског факултета, Каменичка 6, телефон: 069 80 66 387 (14:00-16:00 часова) е-mail: ds@ekof.bg.ac.rs .

Конкурс за упис студената на докторске академске студије ЕФ 2023 2024. – услови

Конкурс за упис студената на докторске академске студије УБ 2023 2024. – општи услови

Образац Д-1 – Пријава на конкурс за докторске студије u школској 2023 2024. години

Одлука о именовању Комисије за упис на докторске студије 2023 2024