Економија, пословно управљање и статистика

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Докторске студије на Економском факултету креиране су по угледу на релевантне програме докторских студија на престижним светским универзитетима. Као такве, наше докторске студије омогућавају стицање фундаменталних теоријских знања и вештина емпиријске анализе, кроз портфолио обавезних и изборних предмета у првом и другом семестру, као и кроз научно-истраживачки рад кандидата, самостално и у сарадњи са ментором студија, након тога. Тако конципиране, докторске студије на нашем Факултету имају за циљ развој критичког начина размишљања и анализе, уз примени ригорозних метода теоријске и емпиријске анализе и уз поштовање високих стандарда академске честитости, које наш Факултет деценијама негује.

Током првог семестра прве године студенти ће похађати обавезне предмете везане за методологију истраживања, као и изборне предмете, који ће омогућити кандидатима стицање теоријске основе. У другом семестру прве године, студенти ће проћи кроз истраживачку обуку у изабраним дисциплинама које би требало да покрију главне области/модуле студија (економије, пословног управљања и статистике). У другој години, студенти ће бити фокусирани на артикулисање истраживачких планова, креирајући тематске библиографије за изабране истраживачке области и дефинисање главних истраживачких питања кроз однос супервизор (ментор) – кандидат. Студенти ће обавезно представити парцијалне делове анализа, у оквиру научних догађаја (научне конференције, семинари итд.). Трећа година је обележена научноистраживачким радом, писањем дисертације и презентацијама које су јавне. Кандидати ће имати два усмена колоквијума: једну презентацију текста написаног за публиковање у истакнутим научним часописима и другу презентацију радне верзије предлога докторске дисертације. Поред ментора (изабраних из реда академске заједнице одмах по одобрењу теме докторске тезе), и други студенти, наставници и сарадници су позвани да присуствују.

Важно је нагласити да ће студентима бити додељен ментор студија одмах по отпочињању програма докторских студија, који га усмерава и упућује у научне садржаје које је потребно да савлада и помаже у избору потенцијалног ментора. Студенти имају могућност међунардодне мобилности преко ЕРАСМУС+ програма размене, као и оквиру академских мрежа чији је наш Факултет члан (CEEPUS, CESEENet, Magellan Exchange и др.). Докторандима је посебно намењена CESEENet мрежа која омогућује мобилност докторанада између чланица, а више информације се може пронаћи на страници https://ceseephd.net/.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 6 семестара
(180 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: септембар/октобар
Почетак наставе: октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Доктор наука – економских наука
ШКОЛАРИНА: У школској 2021/2022 години: 200.047,00 рсд
1 ЕСПБ = 3.334,00 рсд.
Квота за програм: 27
Буџетских места: 10
КОНТАКТ: Е-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs

СТРУКТУРА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЕКОНОМИЈА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Програм има за циљ да:

 • пружи студенима знање о савременој економској методологији и теоријским вештинама
 • омогући студенима стицање вештина неопходних за спровођење индивидуалних пројеката у области економије
 • обогати и развије међу студентима знања у вези са савременим достигнућима у домену економије
 • обезбеди стицање способности студената да допринесу развоју економске теорије и њеној примени, креирајући на тај начин ново знање у економији.

ИСХОДИ УЧЕЊА МОДУЛА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • стекне и примени широк сет методологија применљивих на различите економске феномене
 • анализира и процењује различите микро и макро проблеме, као и глобалне аспекте савремене економије
 • развије способност критичке оцене научних доприноса у области економије
 • креира теоријске оквире кроз прикупљање и анализу емпиријских података у економији.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ НА МОДУЛУ
Програм припрема студенте за академску каријеру, различите позиције у владиним институцијама, истраживачким центрима, као и за позиције у фирмама у којима је неопходно разумевање тржишног и осталог окружења.

ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Програм има за циљ да:

 • обезбеди студенима стицање високо софистицираних истраживачких и аналитичких вештина у менаџменту
 • омогући студенима стицање вештина неопходних за спровођење индивидуалних пројеката у области пословног управљања
 • обогати и развије међу студентима знања у вези са савременим достигнућима у домену пословног управљања
 • обезбеди стицање способности студената да допринесу развоју теорије менаџмента и маркетинга и њеној примени, креирајући на тај начин ново знање у пословној економији.

ИСХОДИ УЧЕЊА МОДУЛА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • својим знањем и вештинама одговори потребама модерних фирми и финансијских институција, али и захтевима владиних институција и различитих међународних институција
 • развије способност критичке оцене научних доприноса у области пословне економије
 • креира теоријске оквире кроз прикупљање и анализу емпиријских података у пословној економији.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ НА МОДУЛУ
Програм је пажљиво креиран за студенте које траже позиције у пословном сектору, како на домаћем тако и на међународном тржишту, у оквиру институција са пословним окружењем али и академским институцијама.

СТАТИСТИКА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Програм има за циљ да:

 • пружи студенима методолошка знања у статистици и примењеној математици у економији
 • омогући студенима стицање вештина неопходних за спровођење индивидуалних пројеката у области статистике
 • обогати и развије међу студентима знања у вези са савременим достигнућима у домену статистике
 • обезбеди стицање способности студената да допринесу развоју статистикчке теорије и њеној примени, креирајући на тај начин ново знање у статистици.

ИСХОДИ УЧЕЊА МОДУЛА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • разумеју и примене математичко и методолошко знање о статистици које може бити коришћено у многим областима економија и пословног управљања
 • стекну специјализиране вештине о примењеним квантитативним методома у економији
 • развије способност критичке оцене научних доприноса у области статистике
 • креира теоријске оквире кроз прикупљање и анализу емпиријских података у статистици.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ НА МОДУЛУ
Програм је намењен студентима који се баве истраживањима у статистици и примењеној математици у оквиру академске каријере. Послови који су намењени студенима се односе пре свега на позиције које карактерише процес доношења одлука у условима неизвесности (у владиним и финансијским институцијама, инвестиционим институцијама, великим фирмама) као и на позиције у оквиру различитих истраживачких центара.

КОНКУРС И УПИС

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Утврђена школарина за студенте докторских студија за школску 2021/22. годину и то у износу од 200.047,00 динара за 60 ЕСПБ бодова односно 3334,00 динара по ЕСПБ боду.
За стране студенте школарина износи 2.500 евра по години студија.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Kанцеларија 127, I спрат
E-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs