Захтев за издавање дипломе и уверења о дипломирању

Студент предаје захтев за издавање дипломе службенику у Реферату за дипломе и статистику. Формулар захтева се купује на Скриптарници Факултета.

Када студент остварује право на диплому без одбране дипломског рада, захтев за издавање дипломе подноси најраније 10 дана а најкасније 30 дана од термина полагања последњег испита. Период од 10 дана је неопходан ради комплетирања информације о положеним испитима.

Када студент остварује право на диплому са одбраном дипломског рада, захтев за издавање дипломе може поднети непосредно након одбране дипломског рада или сутрандан.

Диплому и саплемент дипломе издаје Универзитет у Београду. Студент уз захтев за издавање дипломе прилаже и уплату од 5396,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1109666-73, са позивом на број 103. Накнада се у целокупном износу према одлуци Сената Универзитета у Београду трансферише на рачун Универзитета.

У периоду до издавања дипломе валидан документ о дипломирању је Уверење о дипломирању. Након подношења захтева за издавање дипломе Студентска служба издаје Уверење о дипломирању у року од 8 дана (6 радних дана).

Факултет издаје Уверење о дипломирању на српском језику.

Одговорна служба: Реферат за дипломе и статистику
Службеник: Весна Антонијевић

Контакт
Телефон: 011/2621-455
vesna@ekof.bg.ac.rs
Соба: 130,  I спрат