Потврда о изједначавању раније стеченог стручног назива

Често постављана питања и одговори у вези са издавањем потврде о изједначавању раније стеченог стручног назива са стручним називом који је прописан Законом о високом образовању.

1.Питање: На основу чега се издаје потврда?

Одоговор: Поводом бројних захтева лица која су стекла одговарајући стручни назив према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању да им се због потребе запошљавања или признавања дипломе у иностранству изда потврда о изједначавању стручног назива са називом који се стиче по Закону о високом образовању, на Универзитету у Београду је закључено да би требало изаћи у сусрет наведеним захтевима и да факултети треба да издају потврде које садрже информацију о изједначавању стеченог стручног назива са називом који се стиче по Закону о високом образовању. Препоруку Универзитета можете преузети овде.

2. Питање: Шта се овим документом потврђује?

Одговор: Овом потврдом се потврђује да је у складу са Законом о високомобразовању, стручни назив стечен завршавањем основних студија у трајању од четири године на Економском факултету у Београду према прописима који су важили до ступања на снагу тог Закона изједначен у погледу права која из њега произилазе, са академским називом «мастер» другог степена дипломских академских студија.

3. Питање: За колико дана може да се добије потврда?

Одговор: Рок за издавање потврде од момента попуњавања захтева је 7 радних дана.

4. Питање: Како се подноси молба за издавање Потврде?

ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА: За издавање Потврде о изједначавању раније стеченог стручног назива са стручним називом који је прописан Законом о високом образовању неопходно је да попуните онлине ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ који се налази на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/zahtevi/. Захтев се подноси искључиво електронским путем.

ДОКАЗ О УПЛАТИ: Приликом преузимања обрасца подносилац захтева треба да преда доказ о уплати за издавање потврде.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ: Уплате се врше општом уплатницом на рачун 840-1109666-73, уз обавезно навођење позива на број 100, и сврхе уплате – Надокнада за издавање потврде о изједначавању стеченог стручног назива. Накнада за издавање потврде износи 1.079,00 дин.

5. Питање: Како и где се могу преузети потврде?

Одговор: Потврде се могу подићи по истеку 7 радних дана од дана подношења молбе. Потребно је да Ви лично или неко у Ваше име преузме потврду у канцеларији 134 од 11 до 13 часова уз доказ о уплати (1.079,00 динара – видети инструкције за плаћање)

Додатне информације: 069/806-6417