Молбе и уверења

 

Молбе студената

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ E-молбе

Разлог подношења молбе може бити:

– Наставак студирања (после прекида студирања)
– Накнадни испитни рок (дужа болест, врхунски спортисти)
– Промена наставног плана
– Промена модула, подмодула или смера
– Промена изборног предмета
– Накнадна пријава испита (по истеку рока у коме се испити могу пријавити, а најкасније до пет радних дана пре термина одржавања испита)
– Молба за накнадну поделу књига
– Специфични разлози  за одобрење статуса мировања – породиљско одсуство, дужа болест итд, одјаву испита, плаћање на више рата, унос оцене у електронски индекс итд.).

Студент је дужан да образложи разлог подношења молбе, као и да приложи одговарајућу документацију која потврђује изнете наводе.

Одмах по пријему молбе службеник заказује термин за издавање решења. Рок за обраду молбе (осим за специфичне захтеве) је 5 радних дана.

У решавању студентских захтева и молби поштују се релевантна правна акта Економског факултета Београд и Универзитета у Београду.

По решењу молбе студент уплаћује накнаду прописану од стране Савета Економског факултета

Уверење о статусу

Уверење о статусу студент оверава  у канцеларији број 133/I и 134/I од 11 до 13 часова. Потребно је да у Скриптарници купите уверење о студирању и правилно га попуните својим личним подацима. Уз попуњено уверење треба да приложите и индекс на увид. Након провере података, службеник ће оверити уверење.

Одговорна служба: Студентска служба – канцеларија 133/I  и 134/I
Контакт: 069-8066-383

Уверење о положеним испитима

Студент може добити уверење о положеним испитима бесплатно у току школске године уколико је претходно регулисао статус студента, kада је статус студента истекао, уверење о положеним испитима се издаје уз накнаду коју прописује Савет Економског факултета.

Накнада за издавање уверења о положеним испитима према важећем ценовнику износи 2530,00 дин. Накнада се уплаћује на текући рачун Факултета: 840-1109666-73 са позивом на број 103.

Захтев за уверење о положеним испитима се подноси на обрасцу који се купује на Скриптарници (зелени образац). Студент треба да попуни сва тражена поља.

У обрасцу се посебно наводи сврха издавања уверења. Уколико је уверење неопходно за регулисање статуса у иностранству, то се посебно наводи јер тада уверење садржи и фонд часова.

Уверење о положеним испитима се издаје на српском језику.

Реферат за основне студије
Службеник: Александра Ненадовић
Телефон: 069-8066-383
aleksandra.nenadovic@ekof.bg.ac.rs
vera.todic@ekof.bg.ac.rs
Соба 133, I спрат

http://www.ekof.bg.ac.rs/predaja-zahteva-za-uverenje-o-zavrsenom-studijskom-programu-ekonomija-poslovno-upravljanje-i-statistika-180-espb/

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРЕШЛИ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (180 ЕСПБ) И ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВ МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА И ДИПЛОМЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У КАНЦЕЛАРИЈИ 133 од 10 до 13 сати.

Неопходно је приложити:
1. Индекс
2. Захтев (купује се у књижари)
3. Доказ о уплати (признаницу) накнаде за трошкове издавања дипломе 7.000,00 динара на текући рачун: 840-1109666-73 позив на број: 103

Београд, 18.12.2020. године
Студентска службa