Молбе и уверења

Молбе студената

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ E-молбе

Разлог подношења молбе може бити:

– Наставак студирања (после прекида студирања)
– Накнадни испитни рок (дужа болест, врхунски спортисти)
– Промена наставног плана
– Промена модула, подмодула или смера
– Промена изборног предмета
– Накнадна пријава испита (по истеку рока у коме се испити могу пријавити, а најкасније до пет радних дана пре термина одрзавања испита)
– Молба за накнадну поделу књига
– Специфични разлози  за одобрење статуса мировања – породиљско одсуство, дужа болест и тд, одјаву испита, плаћање на више рата, унос оцене у електронски индекс итд.).

Студент је дужан да образложи разлог подношења молбе, као и да приложи одговарајућу документацију која потврђује изнете наводе.

Одмах по пријему молбе службеник заказује термин за издавање решења. Рок за обраду молбе (осим за специфичне захтеве) је 5 радних дана.

У решавању студентских захтева и молби поштују се релевантна правна акта Економског факултета Београд и Универзитета у Београду.

По решењу молбе студент уплаћује накнаду прописану од стране Савета Економског факултета

Решење по молби подиже се на шалтеру Студентског инфо центра у заказано време. 

Уверење о статусу

Уверење о статусу студент оверава  у канцеларији број 134/I од 11 до 13 часова. Потребно је да у Скриптарници купите уверење о студирању и правилно га попуните својим личним подацима. Уз попуњено уверење треба да приложите и индекс на увид. Након провере података, службеник ће оверити уверење.

Одговорна служба: Студентска служба – канцеларија 134/I
Контакт: 011/3021-028, 011/2633-146

Уверење о положеним испитима

Студент може добити једно уверење о положеним испитима бесплатно у току школске године уколико је претходно регулисао статус студента. Сваки наредни пут, као и када је статус студента истекао, уверење о положеним испитима се издаје уз накнаду коју прописује Савет Економског факултета.

Накнада за издавање уверења о положеним испитима према важећем ценовнику износи 2.328,00 дин. Накнада се уплаћује на текући рачун Факултета: 840-1109666-73 са позивом на број 103.

Захтев за уверење о положеним испитима се подноси на образцу који се купује на Скриптарници (зелени образац). Студент треба да попуни сва тражена поља.

У образцу се посебно наводи сврха издавања уверења. Уколико је уверење неопходно за регулисање статуса у иностранству, то се посебно наводи јер тада уверење садржи и фонд часова.

Уверење о положеним испитима се издаје на српском језику.

Реферат за основне студије
Службеник: Александра Ненадовић
Службеник: Вера Тодић

Телефон: 3021-028
aleksandra.nenadovic@ekof.bg.ac.rs
vera.todic@ekof.bg.ac.rs
Соба 134, I спрат