ECONOMIC ANNALS, No.170

Sadrža

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI / SCIENTIFIC PAPERS 

1. Author: Dejan Trifunović
Pages: 7-42
Asimetrične informacije na finansijskom tržištu – igre sa sekvencijalnim potezima
DOI: 10.2298/EKA0670007T

2. Author: Nikola Uzelac
Pages: 43-66
Marketing Knowledge Usefulness – In a Quest For The User Perspective Approach –
DOI: 10.2298/EKA0670043U

3. Author: Slobodan Aćimović
Pages: 67-89
Razumevanje lanca snabdevanja
DOI: 10.2298/EKA0669062L

SAOPŠTENJA / COMMUNICATIONS

4. Author: Ljubomir Madžar
Pages: 90-124
Marshall-Lernerovi uslovi i njihove ekonomsko političke implikacije
DOI: 10.2298/EKA0670090M

5. Author: Aleksandra Bradić-Martinović
Pages: 125-146
Predviđanje cena akcije pomoću tehničke analize
DOI: 10.2298/EKA0670125B

6. Author:
Pages: 190-193
Odricanje autorstva članka Marka Malovića objavljenom u prošlom broju

EKONOMISTI NOBELOVCI / NOBEL PRIZE WINNERS IN ECONOMICS

7. Author: Branislav Pelević
Pages: 147-161
Autentični neoklasičar Bertil Ohlin

8. Author: Bertil Ohlin
Pages: 162-176
1933. i 1977. – Neki problemi ekspanzivne politike u slučajevima neuravnoteženih domaćih i međunarodni h ekonomskih odnosa

OSVRTI I PRIKAZI / BOOK REVIEWS

9. Author: Dragan D. Lakićević
Pages: 177-180
Autentični neoklasičar Bertil Ohlin

10. Author: Sanja Jelisavac
Pages: 181-184
Prikaz knjige: Joseph E. Styiglitz, Andrew Charlton, Fair Trade For All – How Trade Can Promote Development, Oxford University Press, Oxford 2005, p. 315.

IZ RADA EKONOMSKOG FAKULTETA / FACULTY OF ECONOMICS: CURRENT ACTIVITIES 

11. Author:
Pages: 185-190
Doktorske disertacije odbranjene na Ekonomskom fakultetu /Defended Ph.D. Dissertations in the Faculty of Economics/

Magistarske teze odbranjene na Ekonomskom fakultetu /Defended M.A. theses in the Faculty of Economics/

Apstrakti 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI / SCIENTIFIC PAPERS 

1. Dejan Trifunović

Asimetrične informacije na finansijskom tržištu – igre sa sekvencijalnim potezima
DOI: 10.2298/EKA0670007T

APSTRAKT: U ovom radu proučavamo uspostavljanje ravnoteže na finansijskom tržištu u uslovima kada su investitori asimetrično informisani, koristeći metodologiju teorije igara. Pokazaćemo da se kupoprodajna marža (spread) povećava sa povećanjem verovatnoće insajderskog trgovanja. Dinamički modeli trgovine sugerišu da se sa protokom vremena smanjuje informaciona prednost insajdera u odnosu na organizatora tržišta (market maker). Pomoću sekvencijalnih modela trgovine moguće je objasniti razne vrste tržišnih manipulacija i berzanske slomove.

KLJUČNE REČI: Negativna selekcija; kupoprodajna marža; berzanski slomovi; berzanske manipulacije.

2. Nikola Uzelac 

Marketing Knowledge Usefulness – In a Quest For The User Perspective Approach –
DO I: 10.2298/EKA0670043U

APSTRAKT: Korisnost znanja sve više je predmet interesovanja u marketingu kao disciplini. Utvrđena su i obrazložena brojna ograničenja njegovih različitih aspekata, a predložena su i dobro osmišljena rešenja. Dalji napredak u ovom pravcu potencijalno je znatno veći u slučaju prihvatanja pristupa koji polazi od korisnika. U vezi ponašanja marketing menadžera, predstavljen je jednostavan koncept: prihvatljivost – cenovna pristupačnost – raspoloživost – svesnost. On preusmerava našu pažnju ka uglu gledanja menadžera i služi kao ilustracija veoma poželjnih mnogo složenijih radova. Predloženi razvoj vodi ka stvaranju i integraciji modela ponašanja koji se odnose na sve grupe stejkholdera znanja iz oblasti marketinga: menadžera, studenata, profesora i društva.

KLJUČNE REČI: Marketing znanje, korisnost znanja, menadžeri, marketing disciplina.

2. Slobodan Aćimović

Razumevanje lanca snabdevanja
DOI: 10.2298/EKA0669062L

APSTRAKT: Menadžment lancem snabdevanja predstavlja novu poslovnu filozofiju i obuhvata strateški pozicioniran i mnogo širi opseg aktivnosti od njegovog «starijeg brata» – menadžmenta logistike. Filozofija koncepta lanca snabdevanja je usmerena na što veću usklađenost ključnih poslovnih funkcija svih karika u distributivnom lancu u procesu organizacije robnih i informacionih tokova, dok su logističke upravljačke poluge skoncentrisane na internu optimizaciju tokova dobara i informacija unutar jedne firme. Primena koncepta integrisanog lanca snabdevanja između više preduzeća dodatno podiže važnost operativnih logističkih aktivnosti na nivou jedne firme, unapređuje procese optimizacija i koordinacija unutar i između različitih preduzeća i potvrđuje značaj logističkih performansi za profitabilnost preduzeća. Pored toga što briše međukompanijske granice, primena koncepta lanca snabdevanja u jednom distributivnom kanalu utiče na smanjivanje važnosti funkcionalnih, odnosno tradicionalnih poslovnih i umesto njih ističe značaj procesnih upravljačkih pristupa. Iako je autor ovog teksta svestan da «ne postoji ništa teže, opasnije i sa neizvesnijim uspehom, nego prokrčiti put ka upoznavanju neke nove stvari» (Makijaveli), to će ga samo dodatno stimulisati da u svom tekstu pokuša da približi koncept i ciljeve implementacije lanca snabdevanja identifikovane u ključnim, relevantnim, svetskim, teorijskim i konsultantskim pristupima sa ciljem boljeg razumevanja suštine i brže primene koncepta menadžmenta lanca snabdevanja od strane domaćih preduzeća.

KLJUČNE REČI: Lanac snabdevanja, Menadžment, Logistika, Distribucija

SAOPŠTENJA / COMMUNICATIONS 

4. Ljubomir Madžar

Marshall-Lernerovi uslovi i njihove ekonomsko političke implikacije
DOI: 10.2298/EKA0670090M

APSTRAKT: Marshall-Lernerovi uslovi su najpre izvedeni na osnovu alternativno definisanih elasticiteta: elasticiteta domaće tražnje za uvozom i domaće ponude izvoza, a potom na osnovu elasticiteta koji se sastoje od dva gorepomenuta koeficijenta i, naporedo sa njima, elasticiteta strane ponude uvoza prema i strane tražnje za izvozom iz posmatrane zemlje. Svi ovi koeficijenti su specifikovani u odnosu na alternativno definisan devizni kurs: kao broj jedinica domaće valute za jednu jedinicu prikladno izabrane strane valute, i obrnuto. Ovako ustanovljene kombinacije elasticiteta su, opet alternativno, dovedene u vezu sa nominalnim i realnim deviznim kursom. Matematičke međuzavisnosti između tako formulisanih uslova stabilnosti ispitivane su prilično detaljno. Rezultati su iskorišćeni za raspravljanje tekućih dilema u vezi sa uticajem devalvacije na platni bilans i mogućim delovanjem na stopu inflacije.

KLJUČNE REČI: devizni kurs, elasticiteti izvoza i uvoza, platni bilans, devalvacija, stopa inflacije.

5. Aleksandra Bradić-Martinović

Predviđanje cena akcije pomoću tehničke analize
DOI: 10.2298/EKA0670125B

APSTRAKT: Tehnička analiza (T.A.) je oblik analize tržišta hartija od vrednosti zasnova na proučavanju cena i obima trgovanja. Upotrebom odgovarajućih metoda, cilj T.A. je identifikovanje cenovnih trendova na tržištu akcija, fjučersa ili valuta. T.A. analiza je, u jednoj rečenici, proces kojim se „na osnovu kretanja cena akcija u prošlosti, formuliše stav o budućim tokovima.“ Koreni T.A. nalaze se u radu Čarsla Daua i njegovim zaključcima o globalnom ponašanju tržišta, kao/ a takođe i u teoriji Eliotovih talasa. Dau nije smatrao svoju teoriju oruđem za predviđanje kretanja tržišta ili vodičem za investitore, već nekom vrstom barometra opštih tržišnih trendova. Pod pojmom metode T.A. objedinjene su sve one metode koje se koriste pri praćenju cena, a u cilju što jasnijeg sagledavanja toka događaja. U tu grupu spadaju vrlo raznorodni, uglavnom statistički metodi, među kojima su najpopularniji utvrđivanje i praćenje trenda, upotreba pokretnih proseka, prepoznavanje cenovnih kontura, izračunavanje indikatora i oscilatora, kao i analiza ciklusa (indikatora strukture). Potrebno je istaći i to da T.A. nije nauka u pravom smislu reči, i da metodi koji se koriste često odstupaju od konvencionalnog načina njihove upotrebe. Prednost ovih metoda jeste u relativno jednostavnoj upotrebi, sa ciljem da za što kraće vreme daju što jasniju sliku o kretanju cena, uz izbegavanje upotrebe komplikovanih i kompleksnih metoda zasnovanih na matematici. Razlog za navedeno je jednostavan i ogleda se u dinamici finansijskih tržišta, gde se promene dešavaju u kratkim vremenskim rokovima, tako da je brzina donošenja odluka od suštinskog značaja.

KLJUČNE REČI: finansijska tržišta, cena akcija, predviđanje, tehnička analiza

6.

Odricanje autorstva članka Marka Malovića objavljenom u prošlom broju

Redakcija Ekonomskih anala žali što mora da obavesti svoje čitateljstvo da se ispostavilo da članak «Beleška o uticaju cenovne konkurentnosti na konvencionalnu teoriju i ukupnu isplativost intra-industrijske trgovine», objavljen u Ekonomskim analima LI, br. 169, april-jun 2006, ss. 166-183, nije originalan i da jednostavno predstavlja plagijat u tekstu citiranog umnoženog materijala: Behrens, K. i Y. Murata (2006) Gains from Trade and Efficiency Under Monopolistic Competition: a Variable Elasticity Case, CORE Discussion Paper #2006/49, Universite catholique de Luvain. Rad M. Malovića je povučen iz časopisa, sa web-stranice časopisa i preduzeti su koraci da se on ukloni i sa svih drugih relevantnih stranica Interneta, što znači da bilo kakvo njegovo citiranje ili navođenje u spiskovima literature i bibliografijama nije dozvoljeno. Najzad, Redakcija želi da se zbog ovog neželjenog događaja izvini gospodi Behrensu i Murati, svojim čitaocima i naučnoj javnosti.

Redakcija
Prof. Dr Ljubomir Madžar gl. urednik
Prof. Dr Branislav Boričić
Prof. Dr Božidar Cerović
Prof. Dr Milena Jovičić
Prof. Dr Branislav Pelević,
Dr Goran Milićević, vanr. prof.
Prof. Dr Milić Milovanović
Prof. dr Blagoje Paunović
Prof. Bruno Schoenfelder
Dr Boško Živković, vanr. prof.

Jelena Žarković, sekretar redakcije
mail: anali@one.ekof.bg.ac.rs

Aleksandra Bradić-Martinović, tehnički urednik
Telefon: 3021-155