Политика часописа

Часопис Економске идеје и пракса објављује Економски факултет Универзитета у Београду. Часопис покрива разне аспекте економске науке, економске политике, пословне економије, квантитативне економије, са посебним акцентом на институционалне, друштвене и политичке изазове са којима се суочава економска наука и пракса.

Процес резензије

Радови пролазе кроз тзв. „double-blind peer review“ процес. И аутор(и) и рецензенти остају анонимни током целог процеса. Избор рецензената је дискреционо право уредника часописа. Рецензенти морају бити експерти у научној области рада. Било који изабрани рецензент који се осећа неквалификовано за рецензију тог рада или зна да рецензија у разумном року неће бити могућа, треба да о томе обавести уредника без одлагања. Рецензије морају бити објективне. Било који рад примљен на рецензију сматра се поверљивим документом. Аутори којима се траже модификације треба да их начине у складу са упутством рецензената и поново их пошаљу.

Етички стандарди

Часопис Економске идеје и пракса се придржава етичких стандарда за научне публикације усвојене од стране Комитета за етику у публиковању Committee on Publication Ethics (COPE).

Уредници, рецензенти и аутори треба да се држе етичких принципа и смерница овог Комитета, као што су:

COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers

COPE Guidelines on Retraction

Најважније одговорности Уредништва

Уредник је одговоран за одлуке о томе који радови ће бити објављени у часопису. Уредник се води политиком Уредништва часописа и законским захтевима. Уредници имају одговорност да заштите анонимност рецензената и аутора према највишим академским стандардима. Уредници вреднују научни рад без расне, полне, религијске етничке или политичке дискриминације.

Најважније одговорности аутора

Аутори гарантују да права према трећим странама нису прекршена, те да издавач није одговоран у случају било каквих захтева за компензацију. Аутори су исључиво одговорни за садржај њиховог рада, валидност експерименталних резултата и морају бити сигурни да су наведени само аутори који су активно учествовали у изради рада, тј. да су сви који су учествовали у изради рада наведени као аутори. Одговорност је сваког аутора да је рад који је прослеђен часопису Економске идеје и пракса писан у складу са етичким стандардима и да не садржи плагијаризам. Уколико аутор открије значајну грешку у свом раду, обавезан је да извести Уредника часописа или издавача и да сарађује са Уредником у циљу повлачења или исправке рада.

Конфликт интереса и извори финансирања истраживања

Часопис захтева да сви извори финансијске подршке истраживању буду наведени у Напоменама рада, те да сваки потенцијални конфликт интереса мора бити наведен. Евентуалне напомене о извору финансирања и захвалности укључити у рад.

Copyright

Након прихватања рада за објављивање, аутори преносе права на издавача. Ако послати рад није прихваћен, сва права задржавају аутори. Радови послати часопису не смеју бити претходно објављени, нити послати или прихваћени за објављивање од стране неког другог часописа у исто време. Аутори ће након прихватања рада за објављивање потписати Изјаву о оригиналности рада и тиме пренети право на публиковање Економском факултету као и право на дистрибуцију радова.

Политика отвореног приступа

Економске идеје и пракса су часопис у отвореном приступу. Св радови се могу преузети без накнаде и користити у складу са Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Serbia (CC BY-NC-ND 3.0 RS): https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.en

Нема накнаде за техничку обраду радова.