Приватност

Универзитет у Београду – Економски факултет (у даљем тексту: Факултет) поштује приватност свих лица и посвећен је заштити података о личности које обрађује. У обради података о личности Факултет поштује све важеће прописе и принципе и обезбеђује одговарајући степен заштите података о личности.

Политика заштите података о личности

Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим ако је то другачије прописано законом, а на начин предвиђен законом. Факултет предузима све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе.
Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују, с другим организацијама које су изван Факултета, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом нити на било који други начин који би могао да буде штетан по лице чији се подаци обрађују укључујући и нарушавање његове приватности.
Лице има право да пристанак на обраду података о личности опозове у складу са Законом о заштити података о личности.

Подаци које Факултет прикупља

Личне податке појединци добровољно достављају путем понуђених образаца, формулара или другим начином комуникације, и то: име, презиме, адреса становања, контакт телефон, електронска адреса, пол, ЈМБГ, датум рођења, место и држава рођења, држављанство, национална припадност (уколико се појединац одлучи за изјашњавање), подаци о завршеној средњој школи и успеху, подаци о родитељима (име и презиме) и друге потребне податке за упис. Подаци се прикупљају искључиво у сврху пријаве кандидата за полагање пријемног испита, комуникације са појединцима, позивања на стручна предавања и презентације, дистрибуције едукативних садржаја и достављања информативних садржаја о Факултету (за које додатне сврхе се прикупљају подаци од студената).

Факултет прикупља личне податке ради евиденција које води у складу са Законом о високим образовањем и другим прописима.

Начин и поступак обраде података о личности, права лица чији се подаци обрађују и заштита њихових права, као и друга питања која се односе на област заштите података о личности, Факултет уређује својим општим актом.

Такође, Факултет прикупља податке о коришћењу сајта Факултета (cookies – колачић) и друге техничке податке који нису личне природе, а који омогућавају да се посете сајту Факултета учине лакшим и ефикаснијим, уз претходни пристанак корисника.
Колачић је мали фајл са подацима који се преноси са сајта Факултета на хард диск корисника компјутера. Сајт Факултета шаље колачић када се посећује или претражује и када се врши регистрација за одређене услуге путем понуђених образаца. Колачић не може да чита личне податке са хард диска корисника или да чита фајлове колачића које су створили други сајтови. Податке које колачић може да садржи су само они које је корисник доставио. Прихватање колачића на сајту Факултета нам омогућава да Факултет добије информације о претраживачким навикама корисника и навикама употребе сајта, које могу да се користе како би се персонизовало деловање корисника, установили модели кретања корисника, као и да би Факултет дистрибуирао релевантне информације циљној популацији. Ово се чини у циљу утврђивања корисности информација на сајту Факултета за кориснике и ради утврђивања ефикасности навигационог система у помагању корисницима да дођу до релевантних информација. У циљу побољшавања и прилагођавања сајта Факултета, прикупљају се и подаци који нису личне природе, нпр. подаци о врсти програма за претраживање, оперативном систему и страницама које су корисници посетили.
Факултет обезбеђује сигурност података који се достављају путем индустријски стандардизованих физичких, електронских и управљачких процедура. Факултет чува податке на контролисаним серверима са ограниченим приступом.

Остало

Свако коришћење сајта Факултета подложно је условима и правилима описаним на овој страници.
Ако имате питања или недоумице у вези са прикупљањем, коришћењем или откривањем Ваших личних података, молимо да нас контактирате на електронску адресу wеб@ekof.bg.ac.rs

Лице које је на Факултету одређено за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности је Ненад Радомировић.

Каменичка 6, Београд
Тел. +381 69 8066 413
E-mail: web@ekof.bg.ac.rs
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности.