17.07.2017.  Prof.dr Jelena Perovich Ekonomski fakultet u Beogradu;perovich;
jelena;profesor;ekonomski;fakultet
Foto:ANDJELKO VASILJEVIC

ПЕРОВИЋ ВУЈАЧИЋ ДР ЈЕЛЕНА

Кабинет:233

Телефон:3021040

Време пријема:среда 16-18

Имејл:jelena.perovic@ekof.bg.ac.rs

Dr Jelena S. Perović Vujačić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje Međunarodno privredno pravo na osnovnim studijama, Međunarodne poslovne ugovore, Pravo Evropske unije i Međunarodno poslovno pravo na master studijama. Zaposlena na Ekonomskom fakultetu od 1995, za redovnog profesora izabrana 2013. godine. Diplomirala kao najbolji student generacije sa prosečnom ocenom 10 (1991), magistrirala (1997) i doktorirala summa cum laude (2002) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Pravosudni ispit položila 1993. godine i bila advokat do 1995. godine. Glavne oblasti istraživanja: međunarodno privredno pravo, ugovorno pravo, arbitražno pravo, komparativno pravo. Predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović od 4. aprila 2019. godine. Član je Međunarodne akademije za komparativno pravo u Parizu, ekspert Komisije UN za međunarodno trgovinsko pravo UNCITRAL i nacionalni korespondent za CLOUT UNCITRAL, nacionalni ekspert za ugovore o distribuciji i trgovinskom zastupanju Međunarodnog instituta za distribuciju i trgovinsko zastupanje (IDI) u Torinu. Predsednik Komisije za Pravo međunarodne prodaje Međunarodne unije advokata u Parizu – UIA (2009-2014), član Komisije Međunarodne trgovinske komore u Parizu (ICC) za Trgovinsko pravo i praksu, član Asocijacije pravnika Henri Capitant des amis de la culture juridique française u Parizu. Bila je stipendista  Max Planck Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu tokom više godina. Stalni naučni saradnik u Revue de droit international et de droit comparé, Bruylant, Brussels, urednik u tematskom broju naučnog časopisa Pravni život u Beogradu, urednik u časopisu Ekonomika preduzeća u Beogradu, član redakcije naučnog časopisa Pravo i privreda u Beogradu. Dugogodišnji arbitar u međunarodnim trgovinskim arbitražama i član Upravnog odbora Udruženja za arbitražno pravo.

Autor je velikog broja naučnih radova iz oblasti ugovornog prava, međunarodnog privrednog prava i arbitraže.

Objavila je knjige:

Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2018 (12 izdanja)

Standardne klauzule u međunarodnim privrednim ugovorima, Beograd, 2012

Bitna povreda ugovora – Međunarodna prodaja robe, Beograd, 2004

Komentar Zakona o finansijskom lizingu, Beograd, 2003

La convention d’arbitrage en droit commercial international, Beograd, 2000

Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži, Beograd, 1998

Одабране референце

PEROVIĆ, Jelena, Limitations on Liability for Damages Caused by a Breach of Business Contracts – From the Perspective of the Serbian Law on Obligations, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-433X, 2017, God. 65, br. 7-8, str. 468-479, doi:10.5937/EKOPRE1708468P

PEROVIĆ, Jelena, From Confidentiality to Transparency in Business Contracts Concluded by a State, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-433X, 2018, God. 66, br. 7-8, str. 446-456, doi:10.5937/EKOPRE1808446P

PEROVIĆ, Jelena, Izbegavanje rizika u međunarodnim poslovnim ugovorima, Ekonomika preduzeća, Menadžment forum Jugoistočne Evrope, Inteligentno upravljanje rizicima u uslovima globalne ekonomske krize, septembar-oktobar 2009, Beograd, 2009, str. 363-376

PEROVIĆ, Jelena, Implementation of International Standards in Serbian Contract Law: An overview of Solutions Offered by the Future Civil Code of Serbia, U: Ekonomika preduzeća, ISSN 0353-433X, 2015, God. 63, br. 7-8, str. 413-424, doi:10.5937/ekopre1508413P

PEROVIĆ, Jelena, Arbitration Law in the Countries of the Region, U: Third Regional Conference of CLFSEE, Tirana, 11-12. mart 2014., ISBN 978-608-4697-05-3, Civil Law Forum for South East Europe, 2014, str. 183-

PEROVIĆ, Jelena, Promenjene okolnosti u srpskom ugovornom pravu i izvorima uniformnog ugovornog prava, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu,  br.1/2012, str.185-202

PEROVIĆ, Jelena, Formulisanje raskidne klauzule u međunarodnim privrednim ugovorima, U: Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2015, God. 53, br. 4-6, str. 303-320

PEROVIĆ, Jelena, Sumnja u nezavisnost ili nepristrasnost arbitra kao osnov zahteva za njegovo izuzeće, U: Pravni život, ISSN 0350-0500, 2017, br. 11, str. 63-78

PEROVIĆ, Jelena, Sedište arbitraže u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži, U: Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2018, God. 56, br. 4-6, str. 151-173

PEROVIĆ, Jelena, Ništavost ugovora o arbitraži, U: Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2019, God. 57, br. 4-6, str. 555-574

 

Обавештења

Upis ocena iz prethodnih ispitnih rokova, počev od novembra 2020. zaključno sa junom 2021. održaće se u nedelju, 20. juna 2021. U 12.00h u amfimteatru A1.

Nastava iz predmeta Međunarodno privredno pravo počinje u utorak 8. oktobra 2019.

Download