Статистика и математика

Катедра за статистику и математику

Развој катедре

Име Катедре за статистику и математику постоји од јануара 1963, када је настала потреба да се предмети квантитативне анализе у економији групишу у једну катедру. У ранијем периоду математички и статистички предмети били су у оквиру Катедре за планирање, статистику и евиденцију, а од новембра 1951. до јануара 1963. у саставу Катедре за статистику и економику предузећа.

У реализацији наставног плана и одговарајућих програма учествује 32 наставника и сарадника у сталном радном односу (и један наставник у допунском радном односу, као и један стручни сарадник Катедре), од тога: 12 редовних професора, 4 ванредна професора, 6 доцената, 4 асистента и 5 асистената-приправника (22 доктора наука и 4 магистра). Шеф катедре је проф. др Зорица Младеновић, а секретар др Александра Анић.

Данас Катедра као основни циљ наставе има оспособљавање економиста да на савремен начин учине свој рад креативнијим, а да економистима који су се определили за смер статистике и информатике омогући да овладају потребним теоријским и практичним знањима за послове статистичких и економетријских истраживања, економске оптимизације, прогнозирања итд. Најбољу оцену рада Катедре даје квалитет наших дипломираних студената и бројни магистри и доктори статистичких наука и економских наука из области квантитативне анализе.

Основне студије

Катедра обједињује многе наставне дисциплине, на све четири године студија. Одређени предмети, по називу исти, предају се на два и више профила студија, прилагођени захтевима различитих наставних планова. Такође, јавља се и један број предмета из области информатике који се заједнички изводе са сарадницима на другим катедрама.

Развој предмета из области квантитативне анализе пратио је развој Економског факултета у целини. Најпре су то били предмети (Теоријска статистика, Привредна статистика, Трговачка рачуница, Пословна статистика, Политичка рачуница) који су се налазили у наставном плану Економско-комерцијалне високе школе, да би школске 1945/46 године, првом модификацијом плана, настали предмети: Статистика, Привредна математика I и II.

У оквиру реформе Универзитета мењани су на факултетима планови, програми и организација наставе, па је тако на Економском факултету 1977/78 настао наставни план по коме је прва година студија заједничка за све студенте, а од друге година настава се организује по одсецима. Од три одсека, један је Одсек економске статистике и кибернетике, са три смера на четвртој години: Статистичка анализа, Кибернетика и Актуарство. Уз одређену модификацију и спајање предмета, постављани су и нови предмети. На првој години студија сви студенти случају Математику за економисте и Основе статистичке анализе.

По одсецима и смеровима (мада не свим) јављају се и следеће дисциплине: Економска статистика, Пословна статистика, Линеарна алгебра и теорија вероватноће, Демографска анализа, Економско-статистичка анализа, Увод у кибернетику, Математички методи и модели, Економетрија, Економско-математички методи и модели, Теоријска статистика, Макроекономски биланси, Програмирање за електронске рачунаре, Статистичка контрола квалитета, Финансијска математика, Операциона истраживања, Економска кибернетика и теорија информација, Истраживање тржишта, Теорија узорака и планирање експеримената, Анализа временских серија, Кибернетска организација електронског рачунског центра, Статистички документациони систем у радним организацијама, Теорија динамичких система, Финансијско-математичка анализа и Актуарска математика.

Последипломске студије

У оквиру последипломских студија Економског факултета, изводе се мастер И докторски курсеви којима руководе наставници Катедре за статистику и математику. У оквиру мастер курсева изводе се два студијска програма: Квантитативна анализа и Квантитативне финансије (IMQF). У оквиру студијског програма Квантитативна анализа постоји 6 модула: Актуарство, Демографија, Економетрија, Информатика, Операциона истразивања и Статистика. У оквиру докторских студија изводи се студијски програм Статистика.

Научно-стручно подручје Катедре

Како је Економски факултет матичан у образовању кадрова и за статистичке науке, Катедра у својим активностима има вишеструке задатке: обједињује многе наставне дисциплине (на све четири године редовних студија, као и на последипломским студијама) из области квантитативне анализе у економији: математике, статистике, информатике, економетрије, операционих истраживања, демографије, актуарства, итд., развија методологију и примену свих дисциплина у оквиру Катедре, обезбеђује образовање и развој професионалних статистичара и информатичара.

Нове захтеве и изазове у економији нужно прате и адекватна истраживања у статистици и информатици. Такође, евидентан развој статистичке методологије и њене примене омогућује потпунија објашњења појединих економских појава, па тако значајно доприноси напретку економске науке. Упоредо са развојем статистичке методологије, брзим растом статистичког материјала и других података из области економије, као и технолошким иновацијама и употребом рачунара, развијао се последњих неколико деценија и моделски приступ у економској теорији.

Потреба научног приступа у верификацији економско-теоријских хипотеза, емпиријској квантификацији економских међузависности и смањивању ризика у одлучивању при неизвесности, довела је до бурног развоја нових, квантитативних дисциплина у области економске науке.

Подручје рада дипломираних економиста са оријентацијом на предмете које покрива Катедра веома је широко, од завода за статистику и научних института, до развојних и управних центара у привреди. На Катедри за статистику и математику Економског факултета развијено је, по први пут у Југославији, десетак нових наставних предмета и одговарајућих учила из области квантитативних истраживања у економији који су касније преузети и на другим високошколским установама у земљи.

Предмети на катедри

На основним студијама

• Математика
• Математика 2
• Анализа података
• Демографска анализа
• Економска статистика
• Макроекономски модели
• Теоријска статистика
• Економетрија
• Операциона истраживања
• Мултиваријациона анализа
• Финансијска и актуарска математика
• Истраживање тржишта
• Теорија узорака и планирање експеримената
• Економетријска анализа временских серија
• Непараметарски статистички методи
• Програмски језици
• Базе података
• Пословни информациони системи
• Пројектовање информационих система
• Финансијска економија
• Математичка економија
• Квантитативне финансије
• Теорија и модели одлучивања

На мастер студијама

Курс: Квантитативна анализа
• Математика I-M
• Финансијсјиска математика
• Статистика
• Информатика
• Актуарска математика
• Анализа осигурања
• Анализа пензијског и здравственог осигурања
• Управљање ризицима
• Управљање средствима осигуравајућих компанија
• Рачуноводство осигуравајућих компанија
• Демографска анализа и пројекције
• Структуре становништва
• Кретање становништва
• Економетријски модели упоредних података и панела
• Примењена анализа временских серија
• Електронско пословање
• Информациони системи за пословно одлучивање
• Нове информационе технологије
• Операциона истраживања I-M
• Математичко програмирање
• Теорија игара
• Статистика 2
• Мултиваријациона анализа I-M
• Анализа временских серија
• Методологија научног истраживања

Курс: Квантитативне финансије (IMQF)
• Математика и финансијско моделирање
• Финансијски извештаји, вредновање компанија и пословне финансије
• Инвестиције
• Финансијска економија и математички модели финансијских тржишта
• Микроекономска теорија
• Финансијски деривати и хартије од вредности са фиксним приходом
• Модели међународних финансија
• Управљање финансијским ризицима и припрема за ПРМ сертификат
• Напредно моделирање финансијских ризика
• Напредни економски методи истраживања са применама у финансијама
• Инвестиције у некретнине и приватни акцијски капитал

На докторским студијама

• Методологија научног истраживања I-D
• Методи и технике научног истраживања и анализе
• Моделирање и оптимизација
• Статистика-Економска статистика
• Економетрија I-D
• Демографија
• Методологија научног истраживања II-D
• Математика I-D
• Статистичка анализа I-D
• Савремени методи информатике
• Теорија статистичког закључивања I-D
• Мултиваријациона анализа I-D
• Теорија узорака и планирање експеримената I-D
• Економетрија панела
• Анализа временских серија I-D
• Примењена анализа временских серија I-D
• Операциона истраживања I-D
• Теорија игара I-D
• Статистичка анализа тржишта и тражње
• Математичка економија I-D
• Осигурање I-D