Рачуноводство и пословне финансије

Катедра за рачуноводство и пословне финансије

Катедра за рачуноводство и пословне финансије је основана 1962. године. Данас је на Катедри ангажовано 9 наставника и 7 сарадника. Шеф Катедре је проф. др Дејан Малинић, а секретар мр Снежана Милетић.

Катедра развија научне дисциплине из области рачуноводства, ревизије и пословно-финансијског управљања. Ове дисциплине се изучавају у оквиру осамнаест предмета на основним студијама и дванаест предмета на мастер студијама.

Основне студије

Предмети који се изучавају на основним студијама могу се груписати у три групе: а) обавезни за све студенте, б) обавезни за студенте одређених смерова и ц) обавезни само за студенте смера за рачуноводство, ревизију и финансијско управљање.

Зависно од усмерења студенти добијају различите нивое компетенција из ових научних дисциплина. Студенти основних студија на смеру за рачуноводство, ревизију и финансијско управљање стичу теоријска и практична знања неопходна за: припремање и презентовање интерних и екстерних финансијских извештаја, финансијско управљање, ревизију финансијских извештаја, организацију рачуноводственог информационог система и тако даље. Ова знања утемељена су на савременим достигнућима из области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања.

Последипломске студије

Катедра организује мастер курс Рачуноводство, ревизија и пословне финансије на којем студенти, осим продубљивања знања стечених на основним студијама, стичу и знања из области процене вредности предузећа, вредновања за потребе пореског билансирања, припремања консолидованих финансијских извештаја, политике добити и тако даље.

Деловање Катедре у подручју организовања научно-истраживачког рада

Чланови Катедре ангажовани су у пројектима Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије, као и у пројектима Научно-истраживачког центра Економског факултета. Резултате свог научно-истраживачког рада чланови Катедре презентују на свим значајним домаћим конгресима, симпозијумима и саветовањима, како рачуновођа и пословно-финансијских експерата, тако и економиста, па и на конгресима, конференцијама и сличним стручним скуповима у иностранству. О научно-истраживачком раду чланова Катедре говори и велики број објављених научних и стручних радова. У будућности Катедра своју улогу види у даљем академском развоју постојећих као и нових научних дисциплина из свог домена. Поред тога интенција Катедре је и значајније учешће у професионалној едукацији рачуновођа.

Предмети на катедри 

На основним студијама

1. Анализа финансијских известаја
2. Биланси предузеца и банака
3. Финансијско рачуноводство
4. Интерни обрачун
5. Компаративно рачуноводство
6. Основи пословних финансија
7. Основи управљачког рачуноводства
8. Пословне финансије
9. Рачуноводствени информациони системи
10. Рачуноводство трошкова
11. Финансијско преструктурирање предузећа
12. Специјални биланси
13. Теорија и политика биланса
14. Управљачко рачуноводство
15. Рачуноводство трговинских предузећа
16. Рачуноводство у банкарству и осигурању
17. Ревизија
18. Специјална рачуноводства

На мастер студијама

1. Финансијско извештавање
2. Консолидовани биланси
3. Организација рачуноводственог информационог система
4. Политика добити
5. Процена вредности предузећа
6. Рачуноводство осигуравајућих компанија
7. Ревизија у банкама
8. Специфични проблеми пословних финансија
9. Специфични проблеми ревизије финансијских извештаја
10. Стратегијски контролинг
11. Управљање инвестицијама и инвестициона политика
12. Цене и тарифе у енергетици

На докторским студијама

1. Управљачко рачуноводство I-D
2. Финансијско извештавање I-D
3. Управљање корпоративним финансијама
4. Стратегијско управљачко рачуноводство
5. Управљање трошковима