Економска теорија и анализа

Катедра за економску теорију и анализу

Према широко коришћеној међународној класификацији у домену економије, Катедра за економску теорију и анализу покрива две фундаменталне области: макроекономију и микроекономију, укључујући компаративну анализу привредних система и економских политика, анализу тржишта фактора производње и тржишних институција. Шеф катедре је проф. др Александра Прашчевић, а секретар асистент Милутин Јешић.

Развој катедре

С развојем економских наука током вишедеценијског постојања Факултета мењали су се наставни планови, па самим тиме и структура Катедре у смислу обухвата наставних дисциплина које су се развијале у њеним оквирима. Катедра је од свог настанка доживела читав низ трансформација које се делимично могу сагледати и из промена њеног назива. Она се најпре јавља као Катедра за политичку економију (у периоду од 1947-1966), затим као Катедра за општу економску теорију (у времену од 1966-1992.), да би се, најзад, оформила као Катедра за економску теорију и анализу, под којим именом и данас делује.

Основне студије

У оквиру редовних студија, Катедра покрива кључне макроекомске и микроекономске дисциплине. На трећој и четвртој години, на смеру Економска анализа и политика, студенти се упознају са савременим теоријским погледима, модерном апаратуром макроекономске и микроекономске анализе и могућностима примене тих знања у вођењу економских политика и решавању актуелних економских проблема. Сви студијски програми и садржаји као и начин извођења наставе су компатибилни са програмима водећих светских економских факултета.

Последипломске студије

Катедра у целини покрива мастер курс Економска анализа и политика. Основни циљ курса је да студентима пружи неопходна аналитичка и примењена знања за њихово успешно укључивање у даљи научно-истраживачки рад и за професионално ангажовање у институцијама државе и спровођењу јавних политика. Катедра је била иницијатор и организатор међународног мастер курса Макроекономија привреда у транзицији (са Универзитетом у Ници). Чланови Катедре су такође ангажовани у извођењу наставе на курсевима Економска политика и развој, Квантитативне финансије, Међународна економија и Економија и менаџмент енергетике.

Деловање Катедре у подручју организовања научно-истраживачког рада

Активност Катедре и њених чланова у научно-истраживачком раду је највише препознатљива кроз објављивање бројних студија, монографија и чланака у земљи и иностранству посвећених теоријским али актуелним економским питањима, затим организовању међународних конференција и научних скупова о актуелним проблемима транзиције, економским и развојним политикама. Чланови Катедра су веома активни у Фонду за развој економске науке (ФРЕН), Академији економских наука и макроекономским истраживачким пројектима Министарства за науку.

Предмети на катедри

На основним студијама

• Економија јавног сектора
• Економија рада
• Економика транзиције
• Индустријска организација
• Историја економије
• Макроекономска анализа
• Методи економске анализе
• Микроекономска анализа
• Основи економије
• Основи макроекономије
• Савремени привредни системи
• Социологија
• Теорија цена
• Теорија и анализа економске политике
• Теорија производње
• Тржиште и тржишне институције

На мастер студијама

Курс: Економска анализа и политика
• Економика регулације
• Индустријски односи и радно право
• Институције и привредни развој
• Институционална економија, глобализација и транзициони процеси
• Макроекономија – анализа и политика
• Менаџмент и маркетинг догађаја
• Менаџмент јавног сектора
• Политика конкурентности
• Политика запошљавања и тржишта рада
• Теорија и политика јавног избора
• Транзициони процеси и економска политика
• Управљање економском политиком

Курс: Квантитативне финасије (IMQF)

• Микроекономска теорија (Microeconomic Theory)

Курс: Економија и менаџмент енергетике

• Макроекономија – анализа и политика

Курс: Међународни студијски програм: Пословна економија и менаџмент – са ХЕЦ-ом (Париз)

• Економска анализа

Међународни студијски програм: Макроекономија привреда у транзицији – са Универзитетом у Ници

• Макроекономски пословни циклуси и институције
• Институционална економија, глобализација и транзициони процеси
• Транзициони процеси и економска политика
• Управљање економском политиком
• Менаџмент јавног сектора
• Макроекономија: анализа и политика

На докторским студијама

• Микроекономска анализа I-D
• Макроекономска анализа I-D
• Микроекономска анализа II-D
• Макроекономска анализа II-D
• Економска политика
• Економија рада I-D
• Савремене економске теорије
• Глобализација и транзициони процеси
• Економија јавног сектора

Напомена: Исти предмети могу бити изучавани на различитим модулима и курсевима.