Економска политика и развој

Катедра за економску политику и развој

Катедра за економску политику и развој постоји још од првог катедарског груписања предмета на Економском факултету после Другог светског рата. Формирана је под називом Катедра за економику ФНРЈ. Крајем педесетих година промењен јој је назив у Катедра за економску политику, а у другој половини осамдесетих проширена је и постаје Катедра за економску политику и развој.

Данас је на наставним дисциплинама Катедре ангажован 31 наставник и сарадник, а од тога су 23 бирана за ужу научну област у чијем је одређењу Економска политика и развој. У дугој историји Катедре измењао се већи број наставника у функцији шефа и сарадника као секретара. Шеф Катедре је проф. др Милорад Филиповић, а секретар др Милена Лутовац Ђаковић.

Катедра за економску политику и развој покрива веома атрактивно и динамично подручје изучавања, које је у жижи интересовања научне и стручне јавности. Широк је круг дисциплина које улазе у њен делокруг. Оне се условно могу поделити у две групе: једна покрива националну привреду и секторске економике, а друга финансијске дисциплине, чиме се обезбеђује повезаност реалних и финасијских токова, који се остварују у одговарајућем институционалном окружењу.

Основне студије

На основним студијама један предмет Катедре је обавезан за све студенте јединственог студијског програма Економија, пословно управљање и статистика. Реч је о Националној економији, која се слуша у другој години. Монетарна економија, која такође припада Катедри, представља обавезан предмет за студенте који се у другој години опредељују за модул Финансије, банкарство и осигурање, а који је превасходно у надлежности ове Катедре (исти предмет се, у својству обавезног или изборног, слуша и на свим другим модулима). Предмет Економика туризма, из домена Катедре за економску политику и развој, такође, «боји» модул Туризам и хотелијерство (поменути предмет је заступљен и на појединим модулима на старијим годинама). Остали предмети Катедре се, сходно њиховом профилу, изучавају на вишим годинама у оквиру одговарајућих модула и пружају студентима специфична теоријска, практична и методолошка знања.

Мастер студије

На мастер студијама Катедра је одговорна за два студијска програма: Економска политика и развој и Банкарски и финансијски менаџмент. Структура ових програма је пажљиво конципирана, а садржаји појединих предмета дефинисани тако да студентима пружају савремена и употребљива знања, уз примену одговарајућих наставних метода.

Активност Катедре на мастер студијама огледа се и у великом броју мастер радова, који су урађени под менторством њених наставника. Овоме треба додати и многе магистарске радове, као део ранијег система студирања, у чијој изради су, у својству ментора, такође учествовали чланови Катедре за економску политику и развој из реда наставника.

Докторске студије

Катедра даје свој допринос и успешном функционисању докторских студија у оквиру сва три студијска програма која се организују на Факултету: Економија, Пословно управљање и Статистика. Ипак, највећи број научних дисциплина које припадају овој катедри укључен је у студијски програм Економија. С обзиром да се са организовањем докторских студија у трајању од три године на Факултету релативно скоро почело, број одбрањених докторских теза по овом систему студирања је доста скроман. Међутим, наставници Катедре за економску политику и развој су у ранијем периоду, када је на снази био менторски рад са студентима (без полагања испита), врло успешно руководили израдом великог броја докторских дисертација. Тиме је дат значајан допринос формирању научног кадра у земљи.

Деловање Катедре у подручју организовања научно-истраживачког рада

Катедра за економску политику и развој се афирмисала и на пољу научно-истраживачког рада. О томе сведоче бројни пројекти, реализовани у оквиру Научно-истраживачког центра Економског факултета и Фондације за развој економске науке, у којима су активно учествовали њени чланови, као и резултати научних истраживања које су остварили наставници и сарадници ове катедре. Од 2010. године Катедра врло успешно организује научни семинар из области коју покрива. На годишњем нивоу Факултет публикује тематске зборнике радова изложених на овом семинару, који су доступни свим наставницима, сарадницима и студентима наше куће, али и широј јавности. Развој економске науке и примена њених достигнућа у решавању конкретних проблема са којима се суочава привреда Србије били су и остали императив за све чланове Катедре.

Предмети на Катедри

На основним студијама
Анализа хартија од вредности
Банкарско пословање и платни промет
Банкарство
Економика аграра
Економика енергетике
Економика индустрије
Економика саобраћаја
Економика туризма
Економска географија
Финансијска тржишта
Јавне финансије
Монетарна економија
Национална економија
Органзација и заштита простора у туризму
Осигурање
Пензијско и здравствено осигурање
Социологија слободног времена
Тарифе у осигурању
Технолошки развој и политика
Теорија и планирање привредног развоја
Урбана економика

На мастер студијама
Аграрна економија и политика
Анализа осигурања
Анализа пензијског и здравственог осигурања
Банкарски менаџмент
Економија развоја
Економика здравства и пензијски фондови
Финансијска тржишта и берзе
Фискална политика
Глобализација и развој пољопривреде
Индустријска политика и привредни развој
Институције и привредни развој
Комплементарни сектори и туризам
Макроекономска политика и развој
Монетарни менаџмент
Монетарно финансијска стабилност и развој
Научно технолошка политика и развој
Основи финансијских тржишта
Портфолио менаџмент
Привредни раст
Рурални развој
Саобраћајна политика и развој
Савремене јавне финансије
Улагање у хартије од вредности
Управљање друштвеном инфраструктуром
Управљање природним ресурсима и заштита животне средине
Управљање простором у туризму
Управљање регионалним и локалним развојем

На докторским студијама
Фискална економија
Фискална теорија и политика
Монетарна економија и банкарство
Монетарна теорија и политика
Осигурање I-D
Привредни развој: Теорија и политика
Развојна и регионална економија
Управљање ризицима I-D