Организација

Управљање

Економски факултет делује као јединствена и самостална високо-образовна установа унутар Универзитета у Београду. Република Србија је оснивач Факултета. Органи Факултета су: орган управљања, орган пословођења, стручни орган и студентски парламент.

Савет

Савет је орган управљања Факултета. Савет има 27 чланова, од којих су 15 чланова представници Факултета, 8 чланова именује Влада Републике Србије и 4 члана које бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета, два члана су из реда ненаставног особља.

Декан

Декан је орган пословођења и челни човек Факултета. Декану у раду помажу продекани из реда наставника: продекан за наставу, продекан за финансије и међународну сарадњу, продекан за научно-истраживачки рад, продекан за сарадњу са привредом и организацију, као и студент продекан задужен за студентска питања.

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета. Веће чине сви наставници, асистенти и асистенти са докторатом који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету. Декан је председник Већа, по функцији. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова састав Већа се проширује за 20% представника студената, укључујући представнике сарадника у настави, које бира Студентски парламент Факултета.

Студентски парламент

Студентски парламент је тело преко кога студент остварују своја права и интересе на Факултету. Студенти бирају у парламент своје представнике непосредно, тајним гласањем. Право гласа имају сви студент уписани на све програме у академској години у којој се одржавају избори за студентски парламент. Студентски парламент је први пут биран у школској 2006/07 години.

Organizaciona šema fakulteta (ЋИР)