H2020-SUFISA

H2020-SUFISA – Održive finansije za održivu poljoprivredu i ribarstvo (Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries)

Адекватно функционисање прехрамбеног система је кључно за обезбеђење прехрамбене безбедности и сигурности. Овај систем се у последње време суочава са многобројним економским, еколошким и друштвеним изазовима, као и са проблемом неравномерне распоређености услова за технолошки и економско-социјални развој на тлу ЕУ. Заједничка аграрна политика, с друге стране, инсистира на формирању одрживих система уз поштовање различитих приступа који почивају како на основним покретачким снагама, тако и на социјалној и просторној различитости. Примарна производња (пољопривреда, рибарство и аквакултура) чини срце прехрамбеног система. Структура и перформансе пољопривреде обликоване су различитим утицајима. Као економски агенти, пољопривредни произвођачи имају за циљ генерисање задовољавајућег дохотка, при чему услове у којима послују дефинишу други учесници у систему снабдевања храном – као што су добављачи инпута, прерађивачи, трговци на велико и мало, пружаоци финансијских услуга, али и сама влада путем регулативе и субвенционисања. Другим речима, мрежа различитих захтева у погледу вођења политика, као и имперфекције на тржишту инпута и оутпута, обликују систем у оквиру кога пољопривредници послују.

SUFISA има за циљ да индентификује политику и праксу која подржава одрживо пословање пољопривредних произвођача у контексту комплексних захтева, тржишне несавршености и глобализације. Знање у погледу услова на тржишту и других фактора постоји, али је оно фрагментисано (на пр. релевантност произвођачких организација није још увек анализирана, а услови пословања се континуирано мењају). Додатно, недостају инфомрације о међусобној повезаности фактора, могућности и претњи на тржишту, као и о њиховој интегралној анализи. Зато ће рад на овом пројекту бити директно повезан са различитим учесницима у систему – пољопривредници, прерађивачка индустрија, трговина, доносиоци одлука на макро нивоу у оквиру владиних тела и независних организација. Комбинација теоријског приступа и учешћа субјеката који послују у оквиру анализираног система је предуслов за идентификацију политике и праксе усмерене ка разумевању различитих утицаја који отежавају одрживо пословање примарних произвођача.

Овде можете преузети флајер.

Координатор пројекта је KU Leuven, Белгија.

SUFISA website

Координатор пројекта на Економском факултету: Проф. др Жаклина Стојановић.

zaklina@ekof.bg.ac.rs

http://h2020.rcub.bg.ac.rs/?page_id=645

 image003image005

 

 

 

Пројекат је финансиран од стране Европске комисије у оквиру Програма Хоризонт 2020 (Уговор бр. 635577).