GPGIDENT

Mind the gender pay gap: Nexus between sociocultural identity, occupational segregation and distributional effects in Serbia (GPGIDENT)

Ovaj projekat realizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka. Istraživanje se sprovodi uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, Program Identiteti, broj 1587. Projekat GPGIDENT je među 16 projekata odabranih za finansiranje od ukupno 160 predloga projekata. Rukovodilac projekta je prof. Dr. Gorana Krstić, ostali članovi tima sa Ekonomskog fakulteta su prof. Dr. Jelena Žarković, Dr. Aleksandra Anić i Dr. Dragan Aleksić, dok je Dr. Marko Vladisavljević sa Instituta ekonomskih nauka. Projekat se realizuje od aprila 2023. do aprila 2025.

Ovaj projekat se zasniva na multidisciplinarnom pristupu, kombinaciji kvantitativne i kvalitativne metodologije i različitim anketnim podacima u cilju sticanja novih znanja o povezanosti rodnog jaza u zaradama (RJZ), segregacije po zanimanjima i aspekta identiteta u Srbiji. Projekat se bavi sledećim istraživačkim pitanjima: Kako RJZ varira duž raspodele zarada u datoj godini i između 2016. i 2021? Da li postoji veći jaz na vrhu raspodele zarada ili na dnu? Koji deo jaza se može pripisati razlikama u karakteristikama između muškaraca i žena (obrazovanje, radno iskustvo, sektorska i segregacija po zanimanjima), a koji razlikama u zaradama koje primaju žene i muškarci istih karakteristika što možemo da tumačimo kao diskriminaciju? Koliki je obim rodne segregacije po zanimanjima? Kako rodni identitet utiče na izbor zanimanja? Kako su aspekti socio-kulturnog identiteta povezani sa RJZ na različitim delovima raspodele zarada? Da bismo identifikovali specifične, a ne opšte izvore RJZ, dekomponovaćemo jaz duž cele distribucije zarada koristeći centrirane regresije funkcije uticaja sa postupkom ponovnog ponderisanja. Da bismo ispitali obim rodne segregacije po zanimanjima, izračunaćemo indeks različitosti i dekomponovati RJZ po zanimanjima na osnovu ocene jednačina zarada po polu i ocene modela izbora zanimanja. Koristićemo tehnike uparivanja da bismo istražili kako su pitanja socio-kulturnog identiteta povezana sa RJZ. Korišćenjem kvalitativnog istraživanja kroz fokus grupe i intervjue analiziraćemo aspekte rodnog identiteta koji nisu obuhvaćeni podacima iz anketa, a koji mogu uticati na segregaciju po zanimanjima. Brojne zainteresovane strane upoznaćemo sa novim naučnim rezultatima kako bismo podstakli kreiranje javnih politika zasnovanih na činjenicama u Srbiji.

FZN-logotip-vertikal-srp (1)