Домаћи пројекти

На Економском факултету реализују се програми основних истраживања које финансира Министарство науке и животне средине Републике Србије:

  1. «Улога државе у новом моделу раста привреде Србије»
  2. «Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапредењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску унију»
  3. «Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономска и макроекономска анализа»
  4. «Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији»

Поред пројеката Министарства науке Републике Србије, на Факултету се реализују и пројекти примењених истраживања за привреду, као и комерцијални пројекти. Веци број пројеката се реализује за Министарсво економије и регионалног развоја Републике Србије, као и за предузећа из јавног сектора.

Поред пројеката, научноистраживачка делатност Факултета укључује и реализацију већег броја курсева, семинара и стручних саветовања ради трансфера знања и обезбедења континуираног стручног оспособљавања. На курсевима и семинарима учествује већи број наставника и сарадника Факултета. Присутни су и научни семинари које на одредене теме организују катередре Факултета. Детаљније о научно-истраживачким пројектима (nicef.ekof.bg.ac.rs).

Факултет организује и научна саветовања и конференције, самостално и ли као суорганизатор са другим стручним и научним институцијама, међу којима су и редовна годишња саветовања организована са Научним друштвом економиста.

Резултати научноистраживачке делатности објављују се у оквиру Центра за издавачку делатност Факултета, реч је о монографијама, зборницима радова са саветовања, научним књигама.

Континуирано се спроводи и набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступ електронским научним и стручним базама података.