BoricicBranislav

БОРИЧИЋ ДР БРАНИСЛАВ

Кабинет:613

Телефон:3021005

Време пријема:уторак 14-16

Имејл:branislav.boricic@ekof.bg.ac.rs

Рођен 12. маја 1955. године у Иванграду, где је завршио основну школу и гимназију. На групи за математику Природно-математичког факултета Универзитета у Београду дипломирао 1977. године, где је, такође, завршио последипломске студије, магистрирао 1980. и одбранио докторску тезу 1984. године. Школске 1978/79. године ради као професор математике у Математичкој гимназији у Београду, а 1979. године је изабран за асистента-приправника на Економском факултету Универзитета у Београду, где је у звање редовног професора изабран 1995. године. Област научно-истраживачког рада: математичка логика (теорија доказа, некласичне логике и логике преференција, теорија друштвеног избора). Настава: поред курсева алгебре, линеарне алгебре, анализе, математичке логике, теорије скупова и теорије система на редовним студијама, држао наставу и на последипломским студијама из теорије система, функционалне анализе, методологије научног истраживања, математичке логике и основа математике, теорије алгоритама, аутоматског доказивања теорема и вештачке интелигенције. Усавршавање и гостовања: Лондон (Imperial College; Chelsea College of Science and Technology) (1985), Солун (Математички факултет, Аристотелов универзитет) (1994), Ираклион (Математички факултет, Критски универзитет) гостујући професор (1994/95, 1995/96), Солун (Универзитет Македонија) (1997), Патрас (Математички факултет, Универзитет Патрас) гостујући професор (1999/2000). Чланство у удружењима: Association for Symbolic Logic, American Mathematical Society, Balkan Logical Society, Друштво математичара Србије, Грчко математичко друштво, Interest Group on Propositional and Predicate Logic, Друштво за чисту и примењену логику, The Mathematical Association of America, Научно друштво економиста итд. Стални рецензент-сарадник часописа Zentralblatt fur MathematikMathematical Reviews i Mathematische Didaktik са више од 500 прилога у њима. Члан редакција часописа Economic Annals и ИМО – Истраживање математичког образовања. Спољни сарадник Математичког института Српске академије наука и уметности, и активан учесник у раду Одељења за математику, Семинара за математичку логику и Семинара за историју и филозофију математике. Учесник на многим међународним и националним научним и стручним скуповима. Аутор (или коаутор) низа стручних и методичких радова и учила намењених наставницима, студентима и ученицима средњих школа, као и монографија; организатор изложбе о Бечком кругу и симпозијума о његовом утицају на рад Београдске логичке школе. Обављао дужности продекана за наставу Економског факултета у Београду и шефа Катедре за статистику и математику. Од 2012. до 2021. године обављао је дужност декана Економског факултета, а од 2021. је проректор Универзитета у Београду. Коаутор уџбеника за грчки језик. Бави се и превођењем (са руског и грчког језика).

Значајнији радови:

1. Equational reformulation of intuitionistic propositional and classical first-order calculus, Publications de l’Institut Mathématique (43) (1981), pp. 23-28. (v. Mathematical Reviews (MR) 83e:03022; Zentralblatt fur Mathematik und ihre Grenzgebiete (Zbl) 498:03050) (SCI)

2. One of the possible formal descriptions of deducibility, Publications de l’Institut Mathématique 34 (48) (1983), pp. 13-18. (MR 86f:03019; Zbl 554:03017) (SCI)

3. A decision procedure for certain disjunction-free intermediate propositional calculi, Publications de l’Institut Mathématique 34 (48) (1983), pp. 19-26. (MR 86d:03027; Zbl 556:03025) (SCI)

4. Equational reformulation of the Heyting first-order predicate calculus, Proceedings of the Third Algebraic Conference, Beograd, 1983, pp. 41-44. (MR 85j:03030; Zbl 536:03043)

5. A note on some intermediate propositional calculi, Journal of Symbolic Logic 49 (1984), pp. 329-333. (MR 86b:03026; Zbl 555:03013) (SCI)

6. On some subsystems of Dummett’s LC, Zeitschrift fur mathematishe Logik und Grundlagen der Mathematik 31 (1985), pp. 243-247. (MR 87c:03053; Zbl 598:03022) (SCI)

7. On sequence-conclusion natural deduction systems, Journal of Philosophical Logic 14 (1985), pp. 359-377. (MR 87e:03148; Zbl 572:03033) (SCI)

8. О независности и формалним теоријама, Математика XV (1986), Бр. 2, стр. 65-68.

9. Савремена методологија у теоријској економији (Коаутор са М. Еремић и Д. Павличић), Економски факултет, Београд, 1986., стр. 255+ vii.

10. Кибернетика – Уводна поглавља, Економски факултет, Београд, 1987., стр. 164+ v.

11. On certain normalizable natural deduction formulations of some propositional intermediate logics, Notre Dame Journal of Formal Logic 29 (1988), No. 4, pp. 563-568. (MR 90a:03030; Zbl. 668:03010) (SCI)

12. Математика за I разред средњег образовања, (Коаутор са П. Миличић и др.), Научна књига, Београд, 1988., стр. 459+ viii . (Друго издање, 1989.)

13. О неким тврђењима теорије доказа, Математика XVII (1988), Бр. 3, стр. 40-47. (MR 90a:03002)

14. A note on sequent calculi intermediate between LJ and LK, Studia Logica 47 (1988), pp. 151-157. (MR 90d:03046; Zbl. 664:03020) (SCI)

15. Одабрана поглавља математике, (Коаутор са К. Ракочевић и М. Ивовић), Економски факултет, Београд, 1989., стр. 140+ iv.

16. О интерпретацији логичког система, Математика XIX (1990), Бр. 3, пп. 40-44.

17. Some modifications of the Goedel translation of classical into intuitionistic logic, Bulletin of the Section of Logic, Polish Acad. of Sci. 19 (1990), No. 3, pp. 84-86. (Zbl. 712.03004)

18. Математика, (Коаутор са К. Ракочевић и др.) (Друго издање), Савремена администрација, Београд, 1991., стр. 378+ vii. (Прво издање 1988.)

19. Математика за I разред средње школе, (Коаутор са П. Миличић и др.), Научна књига, Београд, 1991., стр. 266+ iii. (Друго издање 1993.)

20. Interpolation theorem for intuitionistic S4, Bulletin of the Section of Logic, Polish Acad. of Sci. 20 (1991), No. 1, pp. 2-6. (MR 92c:03017; Zbl. 732:03010)

21. Математика кроз примере и задатке са елементима теорије, (коаутор са К. Ракочевић и др.) (Пето измењено и допуњено издање), Савремена администрација, Београд, 1994., стр. 420+ iv. (Прво издање, 1984.)

22. On some interpretations of classical logic, Zeitschrift fur mathematishe Logik und Grundlagen der Mathematik 38 (1992), pp. 409-412. (MR 94k:03010; Zbl 794:03011) (SCI)

23. Towards a systematization of mathematical knowledge, Proceedings of the Sixth Conference on Logic and Computer Science, LIRA ’92, Novi Sad, 1992, University of Novi Sad, 1993, pp. 9-12.

24. Елементи теорије система, Економски факултет, Београд, 1993., стр. 222+ iv. (MR 94e:93001; Zbl. 789.93001)

25. Αξιωματική μέθοδος και ανεξαρτησία των αξιωμάτων, Μαθηματική Επιθεώρηση 44, 1995, pp. 16-25.

26. Λογική και απόδειξη, Εκδοσείς Ζήτη, Θεσσαλονίκη, (Logic and Proof, (Greek) Ziti, Thessaloniki), 1995, pp. 174+viii (MR 97c:03001; Zbl. 838.03001)

27. A probabilistic validity measure in intuitionistic propositional logic, Mathematica Balkanica 10 (1996), pp. 365-372. (coauthor) (MR 99i:03022)

28. A note on probabilistic validity measure in propositional calculi, Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics 3 (1995), pp. 721-724. (MR 97c:03075; Zbl 841.03021) (SCI) (abstract)

29. Validity measurement in some propositional calculi, Mathematical Logic Quarterly 43 (1997), pp. 550-558 (MR 98m:03050; Zbl 884.03018) (SCI)

30. Математика, (Коаутор са М. Ивовић), Економски факултет, Београд, 1998., стр. 352+vi. (Осамнаесто издање 2015.)

31. Збирка задатака из математике, (Коаутор са М. Ивовић и др.), Економски факултет, Београд, 1998., стр. 352+vi. (Осамнаесто издање 2015.)

32. О методу аналогије, Настава математике XLIII, 4, 1998, пп. 1-6.

33. Прилог етимолошком речнику (Коаутор са Е. Боричић), Настава математике XLIV, 3-4, 1999, пп. 52-57.

34. О методу супституције, Настава математике XLIV, 3-4, 1999, пп. 12-14.

35. On fuzzification of propositional logics, Fuzzy Sets and Systems 108 (1999), pp. 91-98. (MR 2000d:03051; Zbl 0960.03020) (SCI)

36. Lilavati, Математички лист XXXV, 3, 2000, стр. 3-4.

37. Има бесконачно много простих бројева, Математички лист XXXV, 5, 2001, пп. 4-5.

38. The fist lecture on non-classical logics, The Teaching of Mathematics, Vol. 4, 2001, pp. 35-40.

39. Тешко без индукције, Настава математике XLVIII (2003), пп. 21-22, YU ISSN 0351-4463.

40. Логика преференција на грубим и расплинутим скуповима, (коаутор са С. Коњикушић), Економски анали 160, 2004, стр. 131-146, UDK 3:33 YUISSN 0013-3264

41. Економски нобеловци / Amartya K. Sen, Економски анали 160, 2004, str. 215-220, UDK 3:33 YUISSN 0013-3264 (Такође објављено у Економисти нобеловци 1990-2003, Економски факултет, 2004, str. 337-342, COBISS.SR-ID 117304588).

42. Линеарна алгебра, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 152+iv. (Треће издање 2014, стр. 182+vi.)

43. The political economy of post-communist autocracy: the continuum between dictatorship and democracy, European Political Economy Review, Vol. 2, No. 1 (2004), pp. 36-50 (coauthor with R. Pesic) http://www.lse.ac.uk/collections/EPER/vol2/no1/pesic-boricic.htm 

44. Економски нобеловци, Кenneth J. Arrow, Економски анали 165, 2005, str. 225-234.

45. Потребно $\leftarrow$ довољно. Настава Математике L (2005), 3, стр. 1-8.

46. Логика троугла, Настава математике LI (2006), 1-2, стр. 12-13.

47. Логичко и историјско одређење теорема немогућности Eroua i Sena, Економски анали LI, 172 (2007), str. 7-20.

48. Some logical aspects of dictatorship, liberalism and Pareto rule, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance – Proceedings, Inernational Conference, Belgrade, 2007, pp. 31-35.

49. Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance – Proceedings (editor with M. Jovicic), Inernational Conference, Belgrade, 2007, pp. 240.

50. Dictatorship, liberalism and the Pareto rule: possible and impossible, Economic Annals LIV, No. 181 (2009), pp. 45-54.

51. Утврђивање нивоа разумевања неких основних логичких појмова студената студијског програма за предшколско образовање (коаутор са Д.А. Романо, Б. Ибрахимпашић, Е. Лиђан), Итраживање математичког образовања, Vol. II (2010), Бр. 3, стр. 15-25. ISSN 1986-518X

52. Logic and Proof, Економски факултет, Београд, 2011, 154+iv p., ISBN: 978-86-403-1096-3 (Zbl 1214.03043; MR 2011k:03001)

53. Компетенције средњошколаца о раним концептима природних бројева (коаутор са Д.А. Романо, М. Винчић), Истраживање математичког образовања, Vol. III (2011), Бр. 5, стр. 13-19. ISSN 1986-518X

54. Дијаграми у настави логике и теорије скупова, Настава математике LVI (2011), 1-2, str. 1-7. ISSN: 0351-4463

55. Комбинована Фон Рајтова логика преференција, SYM-OP-IS 2011, Економски факултет, Београд, 2011, стр. 57-59. ISSN: 978-86-403-1168-7

56. Factor Markets and the Effects of the World Crisis, ed. with M. Jovicic, Selected Papers delivered at the conference ‘Market Failures and the Roles of Institutions’, Milocer, 2011, Volume II, CIDEF, Belgrade, 2012. ISSBN 978-86-403-1211-0

57. Textbooks and monographs in logic, Review of the National Center for Digitization 20 (2012) pp. 41-52. ISSN 1820-0109 (download)

58. Ероу-Сенова теорија у комбинованој Фон Рајтовој логици преференција, Економске идеје и пракса 4 (2012) стр. 35-45. ISSN 2217-6217

59. Логичко образовање студената студијског програма за васпитаче (коаутор са Д. А. Романо, В. Тодић), Истраживање математичког образовања, Vol. IV (2012), Бр. 7, стр. 5-16. ISSN 1986-518X

60. A cut-free sequent calculus for relevant logic RW (coauthor with M. Ilić), Logic Journal of the IGPL 22(4) (2014) pp. 673-695, doi:10.1093/jigpal/jzu009 (SCI)

61. Impossibility theorems in multiple von Wright’s preference logic, Economic Annals LIX, No. 201 (2014) pp. 69-84.

62. Настава математике на Економском факултету у Београду од оснивања до данас (коаутор са М. Илић), Настава математике LX (2015) 1-2, стр. 40-47. (ISSN: 0351-4463)

63. An alternative normalization of the implicative fragment of classical logic (coauthor with M. Ilić), Studia Logica 103 2 (2015), pp. 413-446, (SCI)(DOI: 10.1007/s11225-014-9573-0)

64. Скуповна анализа Аристотелових силогизама, Настава математике LXII (2017), 1, str. 22-25. ISSN: 0351-4463

65. Challenges and Tendencies in Contemporary Insurance Market (Editor with J. Kočović, B. Jovanović Gavrilović, M. Balleer), Ekonomski fakultet, Beograd, 2017. ISNB 978-86-403-1522-7

66. Quantitative Models in Economics (Editor with J. Kočović, J. Selimović, V. Kašćelan, V. Rajić), Faculty of Economics, Belgrade, 2018, pp. 502+vi. ISBN 978-86-403-1561-6

67. Model, proving and refuting, in Quantitative Models in Economics (Ed. J. Kočović et all), Faculty of Economics, Belgrade, 2018, pp. 3-19.

68. Contemporary Trends in Insurance at the Beginning of the Fourth Industrial Revolution (Editor with J. Kočović, M. Tomašević, B. Jovanović Gavrilović, E. Petrović, M. Koprivica), Faculty of Economics, Belgrade, 2019, pp. 509+vi. ISBN 978-86-403-1589-0

69. Insurance Market after COVID-19 (Editor with J. Kočović, T. Rakonjac Antić,B. Jovanović Gavrilović), Faculty of Economics, Belgrade, 2020.

70. A note on the system GRW with the intensional contraction rule (coauthor with M. Ilić), Logic Journal of the IGPL, Vol. 29, No. 3 (2021) pp. 333-339. (DOI: doi.org/10.1093/jigpal/jzaa002)

71. Proving, Refuting, Improving—Looking for a Theorem, Axioms, Vol. 11, 2022, 559. (DOI: doi.org/10.3390/axioms11100559)

72. On Boolean reliability algebra (coauthor with M. Ilić and J. Stanojević), (discussion paper) (https://arxiv.org/abs/2307.14357)

73. A note on dictatorship, liberalism and the Pareto rule, Economic Annals LXVIII, No. 238 (2023) pp. 115-119. (https://doi.org/10.2298/EKA2338115B)

74. Vetoing: Social, Logical and Mathematical Aspects (coauthor with M. Srećković), Mathematics for Social Sciences and Arts, Algebraic Modeling (Eds. M. N. Hounkonnou et al.), Springer, 2024, pp. 101-124.

Реферати на научним скуповима: Један покушај описа релације дедукције, VII Конгрес математичара, физичара и астронома Југославије, Будва, 1980. Equational reformulation of the Heyting first-order predicate calculus, The Third Algebraic Conference, Beograd, 1982. On an intermediate propositional system, Logic Colloquium ’83 and European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Aachen, 1983. (Abstracts, p. 41-42.) Journal of Symbolic Logic 50 (1985), p. 261. On the separability and limits of some subsystems of Dummett’s LC, 7th Congress of Balkan Mathematicians, Athens, 1983. On a kind of the multiple-conclusion natural deduction systems, Meeting of the British Logic Colloquium and European Summer Meeting of the ASL, Manchester, 1984. Abstract – Journal of Symbolic Logic 51 (1986), p. 482. Some intermediate logics as natural deduction systems, 8th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Moskva, 1987. (Absrtacts of the congress, Vol. 1, Nauka, Moskva, 1987, pp. 16-17.) On some consequences of Gentzen’s cut-elimination theorem, Logic Colloquium ’88 and European Summer Meeting of the ASL, Padova, 1988. Abstract – Journal of Symbolic Logic 55 (1990), p. 397. A syntactic characterization of intuitionistic implication, Logic Colloquium ’89, W. Berlin, 1989. Abstract – Journal of Symbolic Logic 57 (1992), p. 287. Теорема интерполације за интуиционистичку верзију Луисовог система S4, 4th Conference of the Yugoslav Seminar for Logic and Computer Science, Dubrovnik, 1990. Minimal superintuitionistic predicate logics in which the classical logic can be embedded, Logic Colloquium ’90, Helsinki, 1990. Abstract – Journal of Symbolic Logic 56 (1991), pp. 1121-1122. Употреба логичких симбола у настави математике, Републички семинар о настави математике, рачунарства и информатике, Београд, 1991. A syntactic concept of fuzzy logic, 9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Uppsala, 199l. (Abstracts (Volume I), p. 105) Принцип математичке индукције у комбинаторици, Републички семинар о настави математике и рачунарства, Београд, 1992. An outline of relativistic standpoint, Second International Symposium on the Logic and Applications, Varna, 1992. Towards a systematization of mathematical knowledge, 6th Conference of the Yugoslav Seminar for Logic and Computer Science, Novi Sad, 1992. Пробабилистичка истинитост у некласичним логикама, Конференција о математичкој логици, Београд, 1993. (Коаутор: М. Рашковић) О расплинућу логичког система, Конференција о теорији и применама фази скупова и система, Београд, 1993. Two methods for crisp logical systems fuzzification, Квантитативни методи у економији, ред. М. Јовичић, Конференција поводом 60 година од оснивања Економског факултета у Београду, Београд, 1997, стр. 23-31. Мерење поузданости логичког закључивања, XXIX Југословенски симпозијум о операционим истраживањима, SYMOPIS 2002, Зборник радова, стр.XI-20-XI-22. ISBN 86-84231-00-7 On the logic of reliability, Logic Colloquium 2002, ASL European Summer Meeting, Muenster, p. 28, http://wwwmath.uni-muenster.de/LC2002/, Bulletin of Symbolic Logic, Vol. 9, No. 1, p. 87, 2003, 1079-8986/03/0901-0006. Logical Inference and Reliability, 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 2003, Oviedo. www.uniovi.es/Congresos/2003/ Some logical aspects of dictatorship, liberalism and Pareto rule, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance, Inernational Conference, Belgrade, 2007. Textbooks and monographs in logic, Историјат логике у Србији, сажеци, стр. 2, Београд, 2010. Конференција о историји логике у Србији, Математички факултет Универзитета у Београду, јун 2010. Комбинована Фон Рајтова логика преференција, SYM-OP-IS 2011. Multiple von Wright’s preference logic and social choice theory, Logic Colloquium 2013, ASL European Summer Meeting, Evora. (http://ptmat.fc.ul.pt/LC2013/LC2013_Schedule.pdf )(The Bulletin of Symbolic Logic 20 (2014) pp. 224-225.); Problems in formulating the consecution calculus of the contraction-less relevant logics, Second International Conference Logic and Applications 2013, Dubrovnik, Croatia (http://imft.ftn.uns.ac.rs/math/cms/LAP2013) , pp. 7-8. (koautor sa M. Ilić); An intuitionistic interpretation of classical implication (coauthor with M. Ilic), Logic Colloquium 2014, ASL European Summer Meeting, Vienna University of Technology 14th-19th July, Viena, Austria (The Bulletin of Symbolic Logic 21 (2015) pp. 60-61.); Is $t$ really needed in formulating sequent calculi for relevant logics? (coauthor with M. Ilic), Colloquium Logicum 2014, 4-6 September 2014 Munich, Universität der Bundeswehr München, Germany; (coauthor with M. Ilic) On normalization theorem for superintuitionistic logics, Logic Colloquium 2014, ASL European Summer Meeting, Helsinki August 3.-8. (The Bulletin of Symbolic Logic 22 (2016) pp. 430-431.) (http://www.helsinki.fi/lc2015/materials/CLMPS_LC_book%20of%20abstracts%2029.7.2015.pdf); On Kolmogorov–Gödel–type Interpretations of Classical Logic, 4thInternational Conference Logic and Applications 2015, Dubrovnik, Croatia (http://imft.ftn.uns.ac.rs/math/cms/uploads/Main/LAP2015_book_of_abstracts.pdf). Which is the specific and new knowledge that should be included in joint programs? & Which can be the new and specific models of this collaboration? (predavanje po pozivu), Win-win Collaboration Between business schools from China and „One Belt One Road“ Countries, Technology and Management, The 6th International Business School Shanghai Conference, Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, October 16-18, 2016. On impossibility theorem tradition in scientific heritage, Economic Policy for Smart, Inclusive and Sustainable Growth, Conference, 15-17 June 2017, Faculty of Economics – University of Belgrade, Belgrade, Book of Abstracts, p. 56. (http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/06/Economic-policy-for-smart-inclusive-and-sustainable-growth_E-verzija.pdf) Proving-refuting-improving algorithm, or looking for a theorem, (plenarno predavanje po pozivu) XLV Internacionalni simpozijum o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS 2018, Zlatibor, 16-19. septembar 2018. Is Theory/Reality=School/Company? (predavanje po pozivu), Evolution and Opportunities: Integration between Schools or between Companies in Emerging and Developed Economies, Impact and Change, The 7th International Business School Shanghai Conference, Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, October 21-23, 2018. On Impossibility Theorem Tradition, Naučni skup posvećen 70-toj godišnjici od rođenja prof. Žarka Mijajlovića, Matematički institut SANU, 16-17. novembar 2018, Zbornik apstrakata, pp. 11-12. Looking for a (better) theorem, Naučni skup posvećen 85-toj godišnjici od rođenja prof. Slaviše Prešića, Matematički institut SANU, 14-15. decembar 2018, Zbornik apstrakata, pp. 3-4. On (im)possibility of social choice (plenarno predavanje po pozivu), The Fourth Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, META 2019, 11. maj 2019. Conference Proceedings, pp. 1-2. Liberalism, dictatorship, veto and Pareto, 10th International Odyssey Conference on Economics and Business, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, 12-15 June 2019, Opatija. On Mathematical Aspects of Simple Social Notions, Mathematics for Social Sciences and Arts – Algebraic Modeling, University of Niš, 24-26 May 2021, Abstract Booklet p. 7, 19, Niš (invited speaker). On simplification of Arrow-Sen type argumentation, FEB Zagreb, 12th International Odyssey Conference on Economics and Business, June 9-12, 2021, Šibenik. Reality, model and theory: proving-by-refuting, 13th International Odyssey Conference on Economics and Business, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, June 1-4, 2022, Dubrovnik, Book of Abstracts, p. 7. A Generalization of Gödel’s Interpretation of Classical Logic, „Vienna Circle and Belgrade School of Logic“, 85th Anniversary Conference, Faculty of Economics and Business, University of Beograd, September 15-17, 2022, Belgrade, Book of Abstracts, p. 12. On Simplification of Arrow-Sen Axioms, 85th Anniversary Conference, Faculty of Economics and Business, University of Belgrade, September 15-17, 2022, Beograd, Book of Abstracts, p. 65. Fakulteti i instituti između nauke i nastave, Strateški pravci razvoja Srbije u XXI veku, Nauka: stanje i perspektive, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 23. i 24. septembar 2022.

Обавештења

Обнављање градива из математике за новоуписане студенте


ИНФОРМАЦИЈА О ПРВОМ КОЛОКВИЈУМУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

1. Полагање првог колоквијума ће се обавити 8. октобра. Полагање колоквијума траје 60 минута.

2. На колоквијуму ћете бирати 10 од 11 задатака, у виду теста, сваки по 2 поена.

3. Задаци на првом колоквијуму ће бити из градива средње школе.

Колоквијум полажете, сходно броју индекса, искључиво по следећем распореду:

1-183 у амфитеатру 1 у 8:30

184-366 у амфитеатру 6 у 8:30

367-558 у амфитеатру 1 у 9:45

559-742 у амфитеатру 6 у 9:45

743-926 у амфитеатру 1 у 11:00

927-1106 у амфитеатру 6 у 11:00

1107-1322 у амфитеатру 1 у 12:15

1323 и даље у амфитеатру 6 у 12:15

Понети са собом индекс, личну карту и прибор за писање.

P.S. Саветујемо студентe старијих генерација, који још нису положили испит из Математике, да редовно прате наставу током семестра. Студенти старијих генерација могу полагати колоквијум заједно са текућом генерацијом у групи у складу са бројем индекса.

Београд, 3.10.2023.

Предметни наставници

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГОМ КОЛОКВИЈУМУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

1. Полагање другог колоквијума ће се обавити 25. новембра. Полагање колоквијума траје 60 минута.

2. На колоквијуму ћете бирати 10 од 11 задатака, у виду теста, сваки по 8 поена. 

3. Задаци на другом колоквијуму ће бити из градива пређеног на вежбама закључно са 18. новембром.

Колоквијум полажете, сходно броју индекса, искључиво по следећем распореду:

1-185 у амфитеатру 6 у 12:15

186-370 у амфитеатру 1 у 12:15

371-570 у амфитеатру 6 у 11:00

571-760 у амфитеатру 1 у 11:00

761-950 у амфитеатру 6 у 9:45

951-1150 у амфитеатру 1 у 9:45

1151-1360 у амфитеатру 6 у 8:30

1361 и даље у амфитеатру 1 у 8:30

Понети са собом индекс, личну карту и прибор за писање.

P.S. Саветујемо студентe старијих генерација, који још нису положили испит из Математике, да редовно прате наставу током семестра. Студенти старијих генерација могу полагати колоквијум заједно са текућом генерацијом у групи у складу са бројем индекса.

Београд, 8.10.2023.

Предметни наставници