Обрасци

Obrasci za studente upisane po akreditaciji 2013

EF Obrazac DAS 3 – Upis u narednoj godini studija Akreditacija 2013

1. EF Obrazac DAS 8 – Seminarski rad 13. DSEM

2. UB Obrazac UB2 Prijava teme doktorske disertacije

3. EF Obrazac DAS 12 – Pisana saglasnost o prihvatanju mentorstva

4. EF Obrazac DAS 9 – Referisanje o napretku istraživanja 13 DRNI

5. EF Obrazac DAS 17- Mesečno referisanje o napretku istraživanja 13 DMRN

Obrasci za studente upisane po akreditaciji 2020

EF Obrazac DAS 3 – Upis u narednoj godini studija Akreditacija 2020

1. EF Obrazac DAS 2 I-Izjava o odabiru izbornih predmeta I semestra

2. EF Obrazac DAS 2 II-Izjava o odabiru izbornih predmeta II semestra

3. EF Obrazac DAS 4 – Učešće na seminaru odgovarajuće katedre 20. DUSK

4. EF Obrazac DAS 5 – Izlaganje rada na naučnoj konferenciji 20. DINK

4a. EF Obrazac DAS 8 20 – Seminarski rad

5. EF Obrazac DAS 6 – Izrada tematske bibliografije 20. DITB

6. EF Obrazac DAS 7 – Izveštavanje mentorske komisije o akademskom napredovanju 20. DIMK

7. UB Obrazac UB2 Prijava teme doktorske disertacije

8. EF Obrazac DAS 12 – Pisana saglasnost o prihvatanju mentorstva

9. EF Obrazac DAS 14 – Priprema naučnog članka za objavljivanje 20.DPCO