biblioteka (40)

ЖИВАНОВИЋ МИЛУТИН

Kabinet:707

Telefon:3021-189

Vreme prijema:уторак 10 - 12; среда 14 - 16

Email:milutinzivanovic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 19.03.1989. у Београду. Основну школу завршио је као носилац Вукове дипломе. Средњу школу, X Гимназију „Михајло Пупин“, завршио је као носилац Вукове дипломе и ђак генерације. На Економски факултет се уписао 2008. године. Завршио је факултет на смеру Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, 2012. године са просечном оценом 9,90. Положио је све испите на мастер студијама на смеру Рачуноводство, ревизија и пословне финансије са просечном оценом 10,00. У јуну 2015. године успешно је одбранио мастер рад под називом „Развој и домети хеџ рачуноводства“ за који је награђен од стране Привредне коморе Београда у категорији „Најбољи мастер рад за академску 2014/2105″. Тренутно је студент докторских студија.

Током студија био је корисник Републичке стипендије за талентоване студенте и Стипендије града Београда за талентоване студенте. На трећој години студија проглашен је за најбољег студента у школској години  2009/2010. Добитник је награде коју додељује Савез рачуновођа и ревизора за најбоље студенте рачуноводственог усмерења. Ангажован је као асистент на предметима Финансијско рачуноводство, Теорија и политика биланса и Биланси предузећа и банака.

Обавештења

Obaveštenje: U petak 05.10. vežbe iz predmeta Teroija i politika bilansa za studente smera RRFU sa neparnim brojem indeksa (10h – 12h) biće održane u amfiteatru 6.

Spisak ispitnih pitanja – Teorija i politika bilansa – smer RRFU

Spisak ispitnih pitanja – Bilansi preduzeća i banka – smer FBO

 

Download

 

Prezentacije sa predavanja:

Osnovni pojmovi u računovodstvu

Područje bilansa i njegovo razgraničenje sa drugim

Pojam bilansa i njegova sadžina

Načela urednog inventarisanja i knjigovodstva u užem smislu

Načela urednog bilansiranja

Načela urednog bilansiranja – nastavak

Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje

Normativna osnova finansijskog izveštavanja 

Prezentacija finansijskih izveštaja

Bilansiranje stalne imovine

Dugoročna finansijska ulaganja

Bilansiranje obrtne imovine

Bilansiranje pasive

Bilans uspeha

Napomene uz finansijske izveštaje

Specifičnosti finansijskog izveštavanja banaka

Prezentacije sa vežbe

Teorija i politika bilansa – 1. vežbe (Osnovni pojmovi poslovnog računovodstva)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 2. VEŽBE (Pojam, sadržina i raščlanjavanje bilansa )

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 3. VEŽBE (Vrste bilansa)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 4. VEŽBE (Statička teorija bilansa)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 5. VEŽBE (Dinamička teorija bilansa)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 6. VEŽBE (Organsaka teorija bilansa)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 7. VEŽBE (Koncepti održanja kapitala)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 8. VEŽBE (Načela urednog inventarisanja, metode inventarisanja, načela urednog knjigovodstva u užem smislu)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 9. VEŽBE (Pretpostavke i bazični principi finansijskog izveštavanja)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 10. VEŽBE (Načela urednog bilansiranja)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 11. VEŽBE (Konceptualni okvir)

Normativna osnova finansijskog izveštavanja – vežbe

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 12. VEŽBE (Nematerijalna i Materijalna ulaganja)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 13. VEŽBE (Dugoročna finansijska ulaganja)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 14. VEŽBE (Sopstveni kapital)

TEORIJA I POLITIKA BILANSA – 15. VEŽBE (Pozajmljeni kapital)

 

Bilans uspeha (Izveštaj o ukupnom rezultatu prema MRS 1)

Nabavna vrednost, Fer vrednost, Cena koštanja

Primer broj 16

Primer broj 18

Primeri za vežbanje

Primer broj 22