vasic

ВАСИЋ ДР ВЛАДИМИР

Kabinet:602

Telefon:3021150

Vreme prijema:среда 08-10

Email:vladimir@ekof.bg.ac.rs

Рођен је у Београду, где је завршио и основну школу. У истом граду завршио је IV београдску гимназију, математички смер, занимање програмер. Пре почетка студирања одлази на одслужење војног рока.

У настави, изводио је и изводи вежбе из следећих статистичких дисциплина:
1) Теоријска статистика,
2) Анализа временских серија и мултиваријациона анализа,
3) Теорија узорака и планирање експеримената и
4) Основи статистичке анализе.

На Војно-техничкој академији изводио је вежбе из Основа статистичке анализе. У оквиру школе рачунарства на Економском факултету изводио је курсеве из Windows-a, Word-a и Excel-а.

Списак објављених радова

Васић В., Банићевић Д. и Војводичан М. (2008). Алгоритам двостепене кластер анализе у идентификацији група клијената банке. Копаоник: XIV научно-стручна конференција YU INFO 2008. (6 страна, ЦД издање: ИСБН 987-86-85525-03-2).
Банићевић, Д и Васић, В. (2007). Foreing Direct Investments Influence On Employment, Salary Levels And Labor Conditions. Ниш: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији. стр.131-139 (ИСБН 987-86-85099-61-8). Редактори: проф. др Драгана Раденковић-Јочић, проф. др Љиљана Станковић.
Васић, В. и Банићевић Д. (2007). Каноничка корелациона анализа реструктуирања Словачке привреде. Београд: Статистичка ревија бр.1-2. стр.37-49. (ИССН 0039-05-34, УДК 31).
Банићевић, Д и Васић, В. (2007). Foreing Direct Investments of Serbian Companies Abroad as a Development Potential. Beograd: The Challenges of the International Economic Intergrations, International Conference: Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics. str.1-5. (ISBN 978-86-403-0842-7).
Васић, В. и Рајић, В. (2007). Multivariate Conjoint Data Analysis. Beograd: Quantitative Economics and Finance, International Conference: Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics. str.205-215. (ISBN 978-86-403-0847-2).

Рајић, В. и Васић, В. (2007). Bootstrap-t интервали поверења за аритметичку средину са применом у осигурању. Златибор: XXXIV Симпозијум о опрерационим истраживањима – SYM-OP-IS 2007. стр.717-719. (ИСБН 978-86-7680-124-4).
Васић, В., Банићевић Д. и Рајић В. (2007). Анализа поузданости код формирања инвестиционог фонда. Златибор: XXXIV Симпозијум о опрерационим истраживањима – SYM-OP-IS 2007. стр.653-656. (ИСБН 978-86-7680-124-4).
Васић, В. (2007). Људски фактор у моделирању поузданости. Београд: 10. Међународна конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу“ – ICDQM-2007. стр.457-463. (ИССН 1451-4966, УДК 658.56).
Васић, В. (2007). Пројектовање маркетинг стратегије за робне марке предузећа. Златибор: XI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента „Пројектни менаџер – професија будућности“ – YUPMA 2007. стр.461-465. (ИСБН 987-86-86385-02-4, COBISS.SR-ID 140567308).
Рајић, В. и Васић, В. (2007). Пројекат управљања ризиком у осигурању коришћењем боотстрап метода. Златибор: XI Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента „Пројектни менаџер – професија будућности“ – YУПМА 2007. стр.340-343. (ИСБН 987-86-86385-02-4, COBISS.SR-ID 140567308).

Васић, В. и Банићевић, Д. (2007). Примена конџоинт анализе у евалуацији е-трговине. Палић: VII Међународна конференција о електронској трговини и електронском пословању – Е-ТРГОВИНА 2007. стр. 220-225. (ИСБН 978-86-910039-0-6).
Васић, В. и Банићевић, Д. (2007). Алгоритам конџоинт анализе у формирању атрактивних стамбених кредита. Копаоник: XIII научно-стручна конференција YU INFO 2007. (6 страна, ЦД издање: ИСБН 978-86-85525-02-5).
Банићевић, Д и Васић, В. (2007). Алгоритам класификационог стабла у идентификовању лоших кредитних ризика. Копаоник: XIII  научно-стручна конференција YU INFO 2007. (6 страна, ЦД издање: ИСБН 978-86-85525-02-5).
Банићевић, Д. и Васић, В. (2006). Стране директне инвестиције у процесу транзиције и развоја са посебним освртом на Србију. Београд: ФИНАНСИЈЕ бр.1-6/2006. стр.18-28. (ИССН 0015-2145, COBISS.SR-ID 36631).
Васић, В. и Банићевић, Д. (2006). Анализа класификационог стабла у процени кредитног ризика. Ниш: Симпозијум Истраживања и пројектовања за привреду – IIPP 2006. стр.44-53. (ИСБН 86-84231-14-7; COBISS.SR-ID 136554252)
Васић,В. и Банићевић, Д. (2006). Примењена анализа главних компонената. Бања Ковиљача: SYM-OP-IS 2006. стр.421-424. (ИСБН 86-82183-07-2; COBISS.SR-ID 134138124)
Васић,В. и Банићевић, Д. (2006). Примењена вишеструка дискриминациона анализа. Бања Ковиљача: SYM-OP-IS 2006. стр.417-420. (ИСБН 86-82183-07-2; COBISS.SR-ID 134138124)

Васић, В., Банићевић, Д. и Ћојбашић, В. (2006). Каноничка корелациона анализа: примена у ПР менаџменту банке. Златибор: 10. међународни симпозијум SymOgr 2006. (10 страна, ЦД издање: ИСБН 86-7680-086-3).
Банићевић, Д. и Васић, В. (2006). Дискриминациона анализа пословне банке: конзервативна или агресивна политика. Златибор: 10. међународни симпозијум SymOgr 2006. (9 страна, ЦД издање: ИСБН 86-7680-086-3).
Васић, В. и Банићевић, Д. (2006). Алгоритам дискриминационе анализе код оцењивања кредитног ризика клијената. Копаоник: XII научно-стручна конференција YU INFO 2006. (6 страна, ЦД издање: ИСБН 86-85525-01-2).
Петковић, Г. и други (2005). Колико кошта да имате бизнис у Србији? III. Београд: G17 Institut i GTZ GmbH. (ИСБН 86-7642-030-0; COBISS.SR-ID 125861900)
Петковић, Г. и Васић, В. (2005). Опажање општег економског окружења применом мултиваријационе факторске анализе. Милочер: Милочерски економски форум 2005. стр.324-342. (ИСБН 86-84651-07-3; COBISS.SR-ID 125095436)

Васић, В. и Ћојбашић, В. (2005). Методе степенастог поступка у дискриминационој анализи. Врњачка Бања: SYM-OP-IS 2005. стр.483-486. (ИСБН 86-403-0685-0; COBISS.SR-ID 125287692)
Васић, В. (2005). Примена модерне факторске анализе методом максималне веродостојности. Врњачка Бања: SYM-OP-IS 2005. стр.487-491. (ИСБН 86-403-0685-0; COBISS.SR-ID 125287692)
Васић, В. (2005). Метода очекивање-условна максимизација у мултиваријационој анализи варијансе. Београд: Статистичка ревија. стр.85-90. (ИССН 0039-0534; УДК 31)
Васић, В. (2005). Преглед модерне теорије статистичког оцењивања: Фамилија метода латентних података. Београд: Статистичка ревија. стр.29-39. (ИССН 0039-0534; УДК 31)
Ћојбашић, В. и Васић, В. (2004). Боотстрап метод у одређивању интервала поверења. Фрушка гора: SYM-OP-IS 2004. стр.505-508.
Васић, В. (2004). Метода проширених података код оцењивања непознатих параметара статистичког модела. Фрушка гора: SYM-OP-IS 2004. стр.509-512.
Васић, В. и Ћојбашић, В. (2004). Пословно одлучивање у условима некомплетних информација. Златибор: SymOgr 2004.
Васић, В. (2004). Рад статистичког семинара на економском факултету у периоду јун 2003. – март 2004. Београд: Статистичка ревија. стр.142-144.
Васић, В. (2004). Примена методе очекивање-максимизација у маркетингу. Београд: Статистичка ревија. стр.89-103.
Васић, В. (2004). Израчунавање оцена највеће веродостојности методама Њутновог типа. Београд: Статистичка ревија. стр.42-50.
Васић, В. (2004). Оцењивање методом очекивање-максимизација у статистици недостајућих података. Београд: Економски анали 161. стр.165-173.

Koautor (2003). Coast of Doing Business in Serbia? II. Belgrade: G17 Institute.

Аутор (2003). Рад статистичког семинара на економском факултету. Београд: Статистичка ревија. стр. 97-98.
Аутор (2003). Савремене методе статистичке анализе недостајућих података (докторска дисертација). Београд: Економски факултет.
Аутор (2003). Решавање проблема монотоно недостајућих података методом вишеструког уметања. Херцег Нови: SYM-OP-IS 2003. стр.529-532.
Аутор (2003). Фамилија метода Марковљеви ланци Монте Карло у анализи некомплетних података. Београд: Економски анали 159. стр.147-159.
Аутор (2003). Решавање проблема недостајућих података методом вишеструког уметања. Београд: Економски анали 157. стр.191-200.
Аутор (2003). Увод у теорију статистичке анализе недостајућих података. Београд: Статистичка ревија. стр.82-89.
Аутор (2002). Планирање експеримената и анализа вишедимензионалних променљивих у статистици изгубљених података. Београд: Статистичка ревија. стр. 115-123.
Аутор (2002). Оцењивање методом највеће веродостојности параметара статистичког модела који има општи облик нерасположивости података употребом ЕМ поступка. Тара: SYM-OP-IS 2002. стр. XV-13 – XV-16.
Аутор (2002). Оцењивање методом највеће веродостојности параметара вишедимензионалног нормалног модела који има монотон облик нерасположивости података употребом сwееп оператора. Тара: SYM-OP-IS 2002. стр.XV-1 – XV-4.

Коаутор (2002). Мерење компаративних предности и стратегија унапређења спољнотрговинске размене Србије. Београд: Економски факултет.
Аутор (2001). ЕМ поступак у табелама контигенције. Београд: SYM-OP-IS 2001. стр. 557-560.
Аутор (2000). Оцењивање методом разлагања функције веродостојности када неки подаци недостају. Београд: Економски анали 144. стр.205-216.
Коаутор (2000). Робустно оцењивање највећом веродостојношћу у статистици изгубљених података. Београд: SYM-OP-IS 2000. стр.409-412.
Аутор (2000). Решавање проблема нерасположивости података у теорији узорака. Београд: Статистичка ревија. стр.155-163.
Аутор (1999). Оцењивање ауторегресивних модела највећом веродостојношћу у статистици изгубљених података. Београд: SYM-OP-IS 99. стр. 449-452.
Аутор (1999). Статистичка анализа изгубљених података (магистарски рад). Београд: Економски факултет.
Коаутор (1998). Комуникациони токови у дистрибутивним каналима. Херцег Нови: SYM-OP-IS 98. стр.353.
Коаутор (1998). Оцењивање некомплетних података максималном веродостојношћу. Херцег Нови: SYM-OP-IS 98. стр.1057-1059.
Аутор (1997). Баyес-ово моделирање узорака са недостајућим подацима. Београд: Квантитативни методи у економији. стр.169-175.
Коаутор (1997). Факторска анализа у истраживању маркетинга коришћењем статистичког софтвера СПСС. Приштина: УПИТ 97. стр.323-328.
Коаутор (1997). Координација и равнотежа ученика првог разреда основних школа Београда. Аранђеловац: Летња школа педагога физичке културе.

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ:
(на којима је аутор учествовао као члан тима)

„Развој институција и инструмената финансијског и хипотекарног тржишта у Србији“ (2006-2009). Београд: Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије. „Колико кошта да имате бизнис у Србији? III“. (2005). Београд: G17 Institut i GTZ GmbH.
„Колико кошта да имате бизнис у Србији? II“. (2003). Београд: Г17 Институт.
„Резултати истраживања утицаја ДСИ/ФМР микро-зајмовног програма“. (2003). Београд: Дански савет за избеглице / Фонд за микро развој.
„Економетријско мерење компаративних предности и стратегија унапређења спољнотрговинске размене Србије“. (2002-2005). Београд: Економски факултет.
„Економска цена средњошколског образовања“. (2002). Београд: Економски факултет.
„Развој и примена квантитативних модела и нових информационих технологија у пословном одлучивању у транзиционим условима привредног развоја“. (2002). Београд: Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије.
„Макроекономска политика – економетријско моделирање“. (1998-2001). Београд: Министарство за науку Републике Србије.

ЕДУКАТИВНИ ПРОЈЕКТИ:

(на којима је аутор учествовао као члан тима)

„Специјалистичка настава за стицање звања „Портфолио менаџер“ I, II, IV, V, VI i VII циклус“. (2006-2008). Београд: Економски факултет.
„Извођење едукативних програма и разрада планова и програма за запослене у НИС Југопетролу“. (2005). Београд: Економски факултет.
„Извођење обуке вишег курса економетријског софтвера ЕВиеwс за запослене у Министарству финансија Републике Србије“. (2005). Београд: Министарство финансија Републике Србије.
„Школа рачунарства Економског факултета“. (2003). Београд: Економски факултет.
„Школа рачунара“. (1998). Београд: Економски факултет.
„Рачунарски софтвери – имплементација у пословној оперативи и информационим системима“. (1998). Београд: Економски факултет.

НАСТАВНА АКТИВНОСТ:

Изводи предавања на следећим предметима:

• Мултиваријациона анализа
• Основи статистичке анализе
• Основи статистике (Географски факултет Универзитета у Београду)
• Пословна статистика (Географски факултет Универзитета у Београду)

Изводи вежбе на следећим предметима:

• Теоријска статистика
• Основи статистичке анализе
• Мултиваријациона анализа
• Основи статистике (Географски факултет Универзитета у Београду)
• Пословна статистика (Географски факултет Универзитета у Београду)

Изводио је и вежбе на следећим предметима:

• Анализа података
• Основи економетрије
• Теорија узорака и планирање експеримената
• Анализа временских серија
• Основи статистичке анализе (Војно Техничка Академија у Београду)

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

• Члан председништва Статистичког друштва Србије
• Секретар Семинара за квантитативну анализу

Био је и секретар Катедре за статистику и математику

Обавештења

Download