Потребна документа

Кандидат подноси следећа документа на Конкурс за упис:

  1. Конкурсну пријаву (може се добити у холу Факултета испред књижаре) кандидати попуњавају и опредељују се за варијанту полагања пријемног испита (видети део сајта Упис – Садржај пријемног испита); За попуњавање конкурсне пријаве потребан вам је шифрарник школа;
  2. Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе  и диплому о положеном  матурском испиту  (оригинали и неоверене  фотокопије);
    Оригинална документа  Факултет узима само на увид, а фотокопије задржава;
  3. Оригиналан извод из матичне књиге рођених.
  4. Сви држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу донети фотокопију дипломе и потврду да су предали диплому на нострификацију. Нострификација треба да буде завршена до тренутка уписа.
  5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског  факултета у Београду број:
    840-1109666-73, позив на број: 09 – 102, уплатити: 5.800 РСД, сврха уплате: полагање пријемног испита.

Напомена: Приликом пријаве на конкурс кандидати се могу пријавити за полагање пробног теста. Потребно је: попунити формулар (преузима се у сали за предају докумената) и приложити доказ о уплати накнаде на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 1.200 динара, сврха уплате: полагање пробног теста.