Конкурс 2017

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Каменичка 6
Телефони: 011/3021-222
Факс: 011/2639-560;
E-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.ekof.bg.ac.rs

Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 48 од 2. јуна 2015. године) Факултету је одобрен упис 570 студената финансираних из буџета на прву годину свих програма основних академских студија. Факултет је овај број студената прерасподелио по студијским програмима, а преостали број до укупно расписаног броја ће бити уписан у статусу самофинансирајућих студената.

Наведеном Одлуком Владе, Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске националне мањине (6 места) и студенте са инвалидитетом (6 места). У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима остваре право уписа студенти по афирмативним акцијама.

Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије који су у школској 2014/2015 години средњу школу завршили у иностранству који се може уписати на терет буџета (6 места за Факултет).

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Економија, пословно управљање и статистика (240 ЕСПБ)
Економија, пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА:
За студијски програм од 240 еспб уписује се укупно 900 студената, 570 студената чије се образовање финансира из буџета и 330 самофинансирајућих студената; док се преостали број самофинансирајућих студената уписује на студијски програм од 180 еспб.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
У прву годину основних академских и интегрисаних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за
проверу склоности и способности .
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном
испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
Три варијанте, по избору кандидата.
Прва варијанта: тест из једног од следећа четири предмета по избору кандидата (60 бодова): Математика, Рачунарство и информатика, Основи економије, Пословна економија.
Друга варијанта: тест из једног од четири предмета (20 бодова): Историја, Географија, Социологија, и Опште образовање и информисаност, као и тест из једног од следећа четири
предмета (40 бодова): Математика, Рачунарство и информатика, Основи економије, Пословна економија.
Трећа варијанта:  три теста од следећа четири предмета (20 бодова на сваком тесту): Историја, Географија, Социологија, и Опште образовање и информисаност.

ВИСИНАШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи од 85.272,00 до 112.200,00 динара, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова у току шкoлске године.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.500,00 евра