Термин полагања

Економски факултет у Београду  у школској 2019/20. години уписује:

– 610 студената који ће се финансирати из  буџета РС;
– 690 самофинансирајућих студената, од чега 290 на четворогодишњи  (240 ЕСПБ), а 400 на трогодишњи (180 ЕСПБ) студијски програм основних академских студија Економија, пословно управљање и статистика. Диференцирање програма резултат је прилагођавања студија стандардима европског образовног процеса.
Напомена: Како се ради о два компатибилна програма за које се настава и испити организују заједно, студенти уписани на било који од ова два програма током студија могу да промене студијски програм.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ  НА КОНКУРС: 19, 20.  и 21. ЈУНА 2019. ОД 9 ДО 15 САТИ и 22. ЈУНА 2019. ДО 12 САТИ.

КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ:

  1. Конкурсну пријаву (може се добити у холу Факултета испред књижаре или преузети на сајту) кандидати попуњавају и опредељују се за варијанту полагања пријемног испита (видети део сајта Упис – Садржај пријемног испита);
  2. Сведочанства сва четири разреда претходно завршене средње школе  и диплому о положеном  матурском испиту  (оригинали и неоверене  фотокопије);
    Оригинална документа  Факултет узима само на увид, а фотокопије задржава;
  3. Сви држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу донети фотокопију дипломе и потврду да су предали диплому на нострификацију. Нострификација треба да буде завршена до тренутка уписа.
  4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског  факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 – 102, уплатити: 6.136 РСД,  сврха уплате: полагање пријемног испита.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: Пријемни испит кандидати полажу 27. јуна 2019. године у 14 сати.

ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ:

Приликом пријаве на конкурс кандидати се могу пријавити за полагање пробног теста. Потребно је: попунити формулар (преузима се у сали за предају докумената) и приложити доказ о уплати накнаде  на рачун Економског  факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 1.270 РСД сврха уплате: полагање пробног теста.

Пробни тест ће се полагати 22. јуна 2019. године у 10 сати.

ВАЖНИ ДАТУМИ

prijemni