Конкурс 2020

Обавештење о електронској пријави на конкурс за упис 2020.


 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Каменичка 6
Телефони: 011/3021-222
Факс: 011/2639-560;
E-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.ekof.bg.ac.rs

Одлуком Владе Републике Србије на Економски факултет уписује се   610 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 690 студената који се сами финансирају.

Наведеном Одлуком Владе, Факултет добија додатна буџетска места за студенте ромске националне мањине (6 места) и студенте са инвалидитетом (6 места).

Кандидати који се уписују кроз Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине прилажу, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине.

Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера – упис лица са инвалидитетом, потребно је да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета, доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 01. јуна 2020. године. Универзитетски центар се налази у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71. Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs.

У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима остваре право уписа студенти по афирмативним акцијама. По афирмативним мерама уписује се и шест студената на терет буџета из реда кандидата, држављана РС, који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству.

Рангирање се врши према резултатима оствареним на пријемном испиту, а право уписа стичу сви кандидати који су положили пријемни испит и у укупном збиру остварили више од 30 бодова (Законом дефинисани минимум) и рангирали се у оквиру укупно одобрене квоте за упис. Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг листи налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Економија, пословно управљање и статистика (240 ЕСПБ)
Економија, пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ)

БРОЈ СТУДЕНАТА

На студијски програм од 240 ЕСПБ уписује се укупно 900 студената: 610 студената чије се образовање финансира из буџета и 290 самофинансирајућих студената,  док се преостали број самофинансирајућих студената уписује на студијски програм од 180 ЕСПБ. Програми су међусобно компатибилни и сви студенти, на сопствени захтев,  након завршене прве године студија имају право преласка на други студијски  програм.

Поред девет смерова који су традиционално заступљени у програмима основних академских студија, усвојени су нови смерови: 1) Економија и финансије (реализује се на српском и енглеском језику, при чему програм на енглеском језику подразумева посебан режим студирања и полагања испита и води до две дипломе – једне Универзитета у Лондону  (Лондонске школе економије) и једне Универзитета у Београду, (Економског факултета), 2) Пословна информатика и 3) Пословна анализа и консалтинг.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских и интегрисаних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности. Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Три варијанте, по избору кандидата.

Прва варијанта: тест из једног од следећа четири предмета по избору кандидата (60 бодова): Математика, Рачунарство и информатика, Основи економије, Пословна економија.

Друга варијанта: тест из једног од четири предмета (20 бодова): Историја, Географија, Социологија, и Опште образовање и информисаност, као и тест из једног од следећа четири предмета (40 бодова): Математика, Рачунарство и информатика, Основи економије, Пословна економија.

Трећа варијанта:  три теста од следећа четири предмета (20 бодова на сваком тесту): Историја, Географија, Социологија и Опште образовање и информисаност.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи од 92.022 РСД до 121.082 РСД, зависно од успешности студирања, односно броја остварених бодова на пријемном испиту. Висина школарине за стране држављане: 1.500 евра у динарској противвредности средњег курса НБС на дан уплате.