Најчешће постављена питања

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ :

 

I ШТА ЈЕ МАСТЕР И ЗАШТО НА МАСТЕР СТУДИЈЕ?

 

Шта су мастер академске студије?
Мастер академске студије представљају други степен академских студија, којима се унапређују знања стечена на основним студијама, стичу веће компетенције  и академске вештине за обављање сложених послова. Трају  једну годину и њиховим  завршетком стиче се 60 ЕСПБ и академски назив мастер економиста (на енглеском језику master – мајстор).

На које студијске програме се могу уписати студенти?
Мастер академске студије се изводе у оквиру следећих акредитованих студијских програма:

  1. Економска анализа и политика;
  2. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије;
  3. Банкарски и финансијски менаџмент;
  4. Економска политика и развој;
  5. Пословно управљање (модули: Стратегијски  финансијски менаџмент,  Организација и менаџмент људских ресурса, Маркетинг менаџмент, Међународно пословање предузећа, Пословно комуницирање и односи с јавношћу, Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања, Менаџмент у туризму);
  6. Квантитативна анализа (модули: Актуарство, Демографија, Економетрија, Информатика, Операциона истраживања, Статистика).
  7. Међународни економски односи
  8. Економија и менаџмент енергетике
  9. Макроекономија привреда у транзицији
  10. Квантитативне финансије – ИМQФ – међународни мастер програм на енглеском језику

Детаљније о курикулумима на http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/.

Шта су модули?
Модули су засебне целине, изборна усмерења у оквиру једног студијског програма.

Колико се укупно студената може уписати на мастер академске студије?
550 студената

Колико студената се може уписати на терет буџета Републике?
100 студената

Колико се самофинансирајућих студената може уписати?
450 студената

Колико студената се може уписати по студијским програмима?

– Економска анализа и политика 25 студената (20 самофинансирајућих + 5 на терет буџета);
– Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 75 студената (60+15);
– Банкарски и финансијски менаџмент 100 студената (85+15);
– Економска политика и развој 25 студената (20+5);
– Пословно управљање 175 студената (за све модуле 140+35);
– Квантитативна анализа 50 студената (за све модуле 40+10);
– Међународни економски односи 25 студената (15+10);
– Економија и менаџмент енергетике 25 студената (20+5);
– Макроекономија привреда у транзицији  25 студената;
– Квантитативне финансије – IMQF – међународни мастер програм на енглеском језику 25 студената.

Да ли је могуће променити студијски програм/модул? Каква је процедура? Је ли могућа промена у току године?
Студијски програм (односно модул) могуће је променити само пре уписа, ако на њему има слободних места. Предуслов за то је да је кандидат (тиче се само кандидата који не полажу пријемни испит) у конкурсној пријавио навео тај студијски програм (односно модул)  као алтернативни.

Колико укупно предмета имају студијски програми?
Сви студијски програми (осим IMQF-а) имају 6 једносеместралних предмета чије је оптерећење 42 ЕСПБ и завршни рад који носи 18 ЕСПБ.

Детаљније о силабусима на http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/.

До када се морају одабрати и који су услови пријављивања изборних предмета?
Изборни предмети се бирају приликом уписа или обнављања статуса у наредној школској години. Самим програмом је условљен одабир одређеног изборног предмета. Процедура за електронско пријављивање изборних предмета налази се на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

Могу ли се одабрати изборни предмети с других програма?
Постоји могућност да се изабере један предмет са другог студијског програма. П редлог Економског факултета о изменама програма мастер студија са ширим избором једног предмета усвојен је на Универзитету у Београду 2016. године.

Предмет који би се бирао са другог студијског програма не би могао да супституише изборни предмет уписаног студијског програма који је у корпама из којих се бира 1 од 2 (1/2), или 2/3, него само предмете из корпе у којој има више избора, нпр. 2/4, 2/5, 3/5. У супротном, то би битно пореметило структуру студијског програма.

Није могуће бирати предмете са другог модула истог студијског програма.

Да ли су сви студијски програми усаглашени са одговарајућим студијским програмима у европском образовном подручју и да ли студенти могу да наставе школовање у иностранству?
Сви студијски програми су усаглашени са одговарајућим студијским програмима на иностраним универзитетима. Диплома, која се добија, упоредива је са дипломама, пре свега, у европском образовном подручју. Свака држава и универзитет имају своју процедуру признавања страних високошколских исправа.

 

II УПИС И УПИСНА ПОЛИТИКА (СТУДИЈА И ПРЕДМЕТА)

 

Који су услови за упис на мастер академске студије?
На мастер академске студије може се уписати лице које има завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању на којима је стекло 240 ЕСПБ.

Детаљније о условима уписа
Домаћи мастер програми:
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/konkurs

Макроекономија привреда у транзицији:
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/makroekonomija-privreda-u-tranziciji

Квантитативне финансије IMQF – међународни мастер програм на енглеском језику:
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-stranom-jeziku/kvantitativne-finansije-imqf-medjunarodni-master-program-na-engleskom-jeziku

Како се спроводи упис на мастер студије?
Упис се спроводи на основу конкурса. Обједињени Конкурс за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду расписује Универзитет. Конкурс је  објављен  на  интернет страници Универзитета.  Економски факултет Универзитета у Београду објављује обавештење о расписаном Конкурсу за упис  на студијске програме мастер академских студија, са детаљнијим информацијама, пред почетак нове школске године.

Детаљније на интернет страници Универзитета у Београду и на сајту факултета  http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/konkurs.

Да ли постоји други уписни рок?
Да, само у случају да после првог уписног рока остану слободна места на неком од студијских програма за кандидате који не полажу пријемни испит.

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/konkurs.

Постоји ли могућност уписа мастер студија на даљину и који су услови?
Не постоји.

Која су документа потребна за пријаву на конкурс?
Документа потребна за пријаву су наведена у тексту конкурса.

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/konkurs.

Који предмети се полажу на пријемном испиту?
Списак предмета и литературе за пријемни испит се налази на веб страници Факултета http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/prijemni-ispit.

Како се утврђује редослед кандидата за упис на мастер академске студије и њихов статус?
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу следећих  критеријума:

– просечне оцене стечене на основним студијама;
– дужине студирања основних студија;
– резултата постигнутог на пријемном испиту за кандидате за које је предвиђено полагање пријемног испита.

Кандидат може да освоји највише 100 бодова. Број укупно постигнутих бодова одређује место на ранг листи од којег  зависи да ли ће кандидат бити финансиран из буџета, ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, или ће сам плаћати школарину, уколико се на ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената.

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/prijemni-ispit/pravila-rangiranja

Која су документа потребна за упис на факултет?
Документа потребна за упис на Факултет су:

– Оригинал диплома (враћа се кандидату после уписа) и њена копија оверена у суду или општини;
– Два читко попуњена обрасца ШВ-20 (купују се у Скриптарници Факултета);
– Индекс (купује се у Скриптарници Факултета);
– Две исте фотографије величине 3,5 x 4,5 цм;
– Доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте).

Студентски веб сервис
Када стекну статус студента, студенти су у обавези да се пријаве на студентски wеб сервис. Детаљније упутство за пријављивање на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

На овом налогу студент може видети све своје податке, ток студија, историјат испита, пријављене/одјављене испите, као и стање на свом личном рачуну.

 

III ШКОЛАРИНА И ОСТАЛЕ НАДОКНАДЕ

 

Колика је школарина за школску 2017/2018. годину?
Трошкове школарине утврђује надлежно Министарство на предлог Савета Факултета.

Детаљније о школарини и висини накнада које нису обухваћене школарином, инструкцијама за електронско плаћање школарине за све програме на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva/.

На који начин и где се врши уплата школарине и трошкови за упис на студије?
У банци или пошти на текући рачун Факултета. Подаци о текућем рачуну могу се наћи на веб страници.

Може ли се школарина платити у више рата?
Динамика уплата рата за школарину на мастер академским студијама:

I рата – приликом уписа
II рата – до 15.01.
III рата – до 15.03.
IV рата – до 15.05.
V рата – у завршној фази студија

Могуће је да се студенту на његов лични захтев, уз сагласност, одобри смањење школарине или већи број рата у изузетно оправданим случајевима.

На који начин се регулише плаћање школарине у обновљеној години студја?
При поновном упису године, студенти плаћају сразмеран део школарине до 42 ЕСПБ за неположене предмете које уписују за ту годину према следећој динамици:

I рата – приликом уписа
II рата – до 15.01.
III рата – до 15.03.

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

 

IV РЕЖИМ СТУДИЈА, НАСТАВА И ИСПИТИ

 

Када почиње школска година и колико трају семестри?
Школска година траје 12 календарских месеци – од 1. октобра текуће до 30. септембра следеће године. Факултет организује и изводи студије у складу са планом извођења наставе,  посебно за зимски и за летњи семестар. Сваки семестар има, по правилу, најмање 10 наставних недеља. Остало је предвиђено за консултације, припрему испита и испите.

Где се могу добити опште информације о режиму студија?
О организацији и извођењу студија, облицима наставе, испуњавању и оцењивању предиспитних обавеза, општим правилима студија студенти могу да се упознају преко Правилника о правилима основних и мастер академских студија.

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

Да ли је студент обавезан да присуствује настави ?
Сви студенти су дужни да похађају наставу. За студенте, који су у радном односу, или станују ван Београда па из објективних разлога нису у могућности да редовно прате наставу, настава се не организује према плану извођења наставе који тражи посебно прилагођене термине. Постоји могућност да, у договору са предметним наставницима, остваре одговарајући број ЕСПБ испуњавањем својих предиспитних обавеза, као услов да могу да приступе полагању испита.

Од када до када трају предавања и испитни рокови у академској години?
Календар активности се ажурира за сваку годину (http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/kalendar-aktivnosti).

Колико има и који су испитни рокови?
У једној школској години има 6 испитних рокова: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски рок.

У Правилнику о полагању испита  на основним и мастер академским студијама студент може детаљније да се упозна са: садржајем и начином полагања испита, оцењивањем на испиту, правом на поновно полагање испита, правом на приговор на добијену оцену, поништавањем положеног испита итд.

Испити се полажу након што студент одслуша предавања и испуни све прописане предиспитне обавезе и уколико је испит пријавио према распореду за пријављивање испита. Испити се пријављују ел. путем. Упутство за електронско пријављивање испита може се преузети на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

Где се могу видети распоред предавања, термини консултација и испита?
Распоред предавања/консултација доступан је на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/rasporedi/raspored-nastave.

Термини испита су доступни на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/rasporedi/raspored-ispita.

Где се може наћи литература за поједине предмете студија?
Списак литературе доступан је у силабусима и плановима извођења наставе. Наставници су дужни да на уводном часу студентима пруже информације везане за извођење наставе и испита, као  и о литератури.

Коме се могу студенти обратити ако имају проблема на мастер студијама?
У случају постојања проблема, неопходно га је писано образложити  и доставити поштујући, при томе, следећу хијерархију: координатор/шеф студентске службе/продекан за науку/декан.

 

V СТАТУС СТУДЕНТА И ЊЕГОВО РЕГУЛИСАЊЕ

 

Која су права и обавезе студената?
Права и обавезе студената дефинисани су, у складу са одредбама чл. 86 Закона о високом образовању, Статутом и актима Факултета и Статутом и актима Универзитета. Више информација о томе можете наћи на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/ofakultetu/propisi.

Колико трају мастер студије?
Мастер студије трају једну школску годину. Рок за завршетак је две школске године од године уписа. Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока, може продужити рок за завршетак за два семестра под следећим условима:

– ако је на дан истека рока за завршетак студија остварио најмање 30 ЕСПБ;
– ако је у току трајања студија започео и завршио други акредитовани студијски програм на истом или вишем степену на Универзитету,  или другом акредитованом универзитету у земљи или иностранству;
– ако у току студија није користио право на статус мировања, а оно је могло бити одобрено;
– и у другим оправданим случајевима.

Пред крај сваке школске године студент је обавезан да регулише статус у наредној години.

У време трајања студија не рачуна се време мировања права и обавеза студента.

Колико траје статус студента? Може ли се изгубити?
Статус студента траје до краја академске године коју је студент последњу уписао (до 30. септембра).

Према одредбама чл. 149 Статута Факултета, студент губи статус студента:

– када заврши студије (полагањем и одбраном завршног мастер рада);
– када се испише са студија;
– када се не упише у следећу школску годину (истеком рока за упис);
– када је искључен са студија изрицањем дисциплинске мере искључења.

Да ли постоји могућност да се лице, коме је истекао статус студента, поново упише на исти или сличан студијски програм мастер студија?

1. посебни случајеви уписа на студијски програм :

Лице се може, без пријемног испита, на лични захтев само још једном уписати на исти или сличан студијски програм, ако је остварило најмање 30 ЕСПБ на студијском програму другог степена у обиму од 60 ЕСПБ; Лице се може уписати само као самофинансирајући студент; Дужина трајања студија је једна школска година на студијским програмима другог степена у обиму од 60 ЕСПБ, уз могућност продужења рока за завршетак студија за два семестра; Након уписа, Веће одлучује о признавању раније положених испита, а број признатих ЕСПБ не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ на студијском програму.

2. општи случајеви уписа на студијски програм:

Ако је лице остварило мање од 30 ЕСПБ на студијском програму другог степена у обиму од 60 ЕСПБ, може се уписати на исти или сличан студијски програм под условима, на начин и у поступку за упис на мастер студије; Лице се рангира и убраја у одобрену квоту за одређени студијски програм; Може се уписати само као самофинансирајући студент; Дужина трајања студија износи две школске године на студијским програмима другог степена у обиму од 60 ЕСПБ, уз могућност продужења рока за завршетак студија за два семестра; Након уписа, Веће одлучује о признавању раније положених испита, а број признатих ЕСПБ не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ на студијском програму.

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

 

VI ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

 

Ово је подручје регулисано Правилником о завршном мастер раду

Детаљније на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

Каква је процедура одобрења теме, оцене и одбране рада?
Детаљније у документу Процедура на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/pravilnici-i-uputstva.

Да ли су теме унапред дате или слободне?
Начин утврђивања и број тема дефинисане су одредбама чл. 16. Правилника о завршном мастер раду

Ко може бити ментор?
У складу са одредбама чл. 13 Правилника о завршном мастер раду:

Студент има право да ради мастер рад код предметног наставника на наставном предмету, који је претходно одслушао и положио, уколико је тај предмет предвиђен студијским програмом/модулом на који је студент уписан.

Да ли су прописани садржај и форма завршног мастер рада?
Да, у складу са Правилником о завршном мастер раду.

На који начин се издаје диплома и што је потребно за тај поступак?
Диплома се издаје по испуњењу свих студијских обавеза, а уручује се на свечаној додели.

 

VII СЛУЖБА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

 

Где се налази, које је радно време и контакти службе за мастер студије?
Детаљније о информацијама о служби на http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/master-studije/domaci-program/sluzba.

30.05.2017.