Списак докумената за пријаву на конкурс

  1. Popunjena prijava na konkurs za doktorske studije (popunjen obrazac D-1 – Formular_D1 – sa_izjavom)
  2. Obrazloženi predlog predmeta doktorskog istraživanja (popunjen obrazac D-2 – FORMULAR D-2)
  3. Motivaciono pismo (popunjen obrazac D-3)
  4. Overena  kopija diplome sa osnovnih studija i dodatak diplome

4.1 U slučaju da kandidat nema dodatak diplome (ili da je u pitanju nostrifikovana diploma) sa osnovnih studija dostavlja: Spisak položenih predmeta sa ocenama, prosečnom ocenom ostvarenom tokom studija iukupno ostvarenim ESPB bodovima, odnosno koliko su godina (semestara) prema nastavnom planu trajale studije

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na srpski kod zvaničnog sudskog tumača

  1. Overena kopija diplome diplomskih akademskih studija ili diplome magistra nauka i dodatak diplome

5.1 U slučaju da kandidat nema dodatak diplome (ili da je u pitanju nostrifikovana diploma) dostavlja: Spisak položenih predmeta sa ocenama i prosečnom ocenom ostvarenom tokom studija i ukupno ostvarenim ESPB bodovima, odnosno koliko su godina (semestara) prema nastavnom planu trajale studije

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na srpski kod zvaničnog sudskog tumača

  1. CV
  2. Izjava o korišćenju ličnih podataka (popunjena izjava)
  3. Dokaz o znanju stranog  jezika (ukoliko  kandidat  nije polagao strani jezik tokom studija )
  4.  Ostale relevantne informacije o kandidatu (kursevi i semnirai koje je pohađao, nagrade, objavljeni radovi, drugi strani jezici i sl.)
  5. Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za doktorske studije

Prijava za konkurs: 13.200,00 dinara

Primalac: Ekonomski fakultet u Beograu, Kamenička 6.

Tekući račun: 840-1109666-73

Poziv na broj:  081